Beregningsverifisering - Mai til september 2018

Beregningsverifisering skal gjennomføres i perioden 7.mai til 31.september med et utvalg nettselskap som pilotaktører. Målet med denne testrunden å teste komplett innsending av måleverdier med tilhørende beregninger og retur av meldinger fra Elhub.

Føringer for testen

 • Alle måleverdiinnsendere som deltar i testen skal daglig sende inn timeverdier for alle sine målepunkter
 • Elhub vil kjøre daglige beregningsjobber på gitte tidspunkter og sende ut resultater til testdeltakerne.       Målet er å schedulere disse.
 • Det vil i tillegg bli definert et sett med test case i Jira for spesifikke beregningstester
 • Det vil rapporteres status pr. testcase og eventuelle defects knyttet til BRS’er
 • Et testcase ansees ikke som gjennomført før alle steg er gjennomført og dette er dokumentert i Jira
 • Channel milestone vil settes på nytt under testen for både ikke-profilerte og profilerte målepunkter

Omfang

Beregningssverifisering skal omfatte følgende tester:

 • Balanseavregning D+1 til D+5 inkludert meldinger til NBS
 • Avviksoppgjør
 • Test av innsending og beregning for Sub-nett

Resultatmål 1.juli:

 • Alle nettselskaper skal ha sendt inn komplett sett av timeverdier (forbruk, produksjon, utveksling,       kombinasjon) sammenhengende i minimum 2 uker (BRS-NO-313).
 • Aktører med profilavregnet MGA skal ha mottatt FPC-verdier. Dette forutsetter innsending av       profilerte måleverdier (BRS-NO-312).
 • Balanseavregning D+5 skal være vellykket kjørt minst en dag for alle beregningspiloter.       Inkluderer utsending av BRS-NO-321, 322 og 502 og mottak av disse av alle pilotaktører med relevante roller i MGA’et.
 • Avviksoppgjør skal være vellykket kjørt minimum 1 gang for alle piloter. Inkluderer utsending av       BRS-NO-503 og mottak av disse av alle pilotaktører med relevante roller i MGA’et.
 • Aktør med sub-nett skal ha sendt inn måleverdier og ha inngått i beregningsjobbene over og mottatt meldinger i henhold til sin rolle
 • Alle aktører skal sende inn måleverdier automatisk
 • Mottak av purringer på timeverdier skal testes minimum 1 gang (BRS-NO-314).

Resultatmål 1.oktober:

 • Alle nettselskaper skal ha sendt inn komplett sett av timeverdier (forbruk, produksjon, utveksling,       kombinasjon) automatisk innen kl. 07:00 i minimum 3 uker.
 • Fakturering fra nettselskaper skal testes minimum 1 gang
 • Balanseavregning D+5 skal være vellykket kjørt i 2 uker for alle beregningspiloter. Inkluderer       utsending av BRS-NO-321, 322 og 502 og mottak av disse av alle pilotaktører med relevante roller i MGA’et.
 • Overføring til NBS skal være gjort sammenhengende i minimum 2 uker.
 • Kraftleverandører som deltar i testen skal ha mottatt timeverdier, lest disse inn i eget system og kjørt fakturering av sluttkunder.
 • Purringer skal være sendt ut innen kl. 09.30.
 • Avviksoppgjør skal være vellykket kjørt minimum 1 gang for alle pilotaktør. Inkluderer utsending av       BRS-NO-503 og mottak av disse av alle pilotaktører med relevante roller i MGA’et.

Rapportering av resultater i JIRA

Status per testcase skal rapporteres slik i JIRA

 • Pass – Testen er gjennomført uten A eller B feil
 • Fail – Testen feiler enten i Elhub, hos aktøren eller begge steder, og feilen er en A eller B feil
 • Blocked – Feil i Elhub, hos aktøren eller begge steder hindrer piloten i å utføre testen
 • WIP – Testen er påbegynt, men ikke fullført
 • Unexecuted – Testen er ikke påbegynt

Kjøreplan for testen

Deltakere

 • Målet er at alle nettselskap som er med som piloter skal delta i beregningsverifisering