Data

Data som skal brukes i pilotaktivitetene er skreddersydd for hver aktør for hver enkelt testfase.

Data i Elhubs testmiljø Exatest2

Alle pilotaktører som er med på Utvidet Markedsverifisering runde 2 skal kjøre caser på migrerte produksjonsdata.

 • Alle deltakere i Go Live Simulering 1 og Utvidet markedsverifisering runde 2 migrerte et fullt uttrekk fra       23.11.2017 eller en noe senere dato. Mange av deltakerne migrete også et deltauttrekk fra 30.11.2017.
 • Elhub har lastet opp samtlige målepunkter som ble migrert inn i Exatest2 for pilotaktørene, totalt ca. 1,4       millioner målepunkt

Type data i Exatest2

Følgende type data lastes fra EDM (Elhub Data Migration, gamle DAM) og inn i Elhub:

 • Strukturdata; aktører, nettstruktur og tilhørende relasjoner
 • Grunndata med 3 års historikk; kontrakter, målepunkt, sluttkunde
 • Ingen måleverdier, hverken for timeavregnede og profilavregnede målepunkt

Krav til aktører som benytter migrerte produksjonsdata

 • Krever at nettselskapet har migrert data
 • Krever at aktøren laster inn data i egne testsystemer
 • For utvidet markedsverifisering må aktørene selv finne ut hvilke målepunkt testene skal kjøres på med       utgangspunkt i kjøreplan og beskrivelsen i «forutsetninger» / «preconditions» i JIRA per testcase.       Elhub anbefaler alle deltagere å velge ut testdata i god tid.
 • Nettselskapet må sende inn en målerstand på profilavregnede målepunkt før testen kan starte dersom       målerstanden er mer enn 3 måneder gammel eller mangler

Krav til aktører som benytter fiktive data

 • Elhub genererer fiktive testdata per aktør
 • Kun strukturdata trenger å lastes inn i egne testsystem da alle testene vil starte med at en kraftleverandør       tar til seg et målepunkt (leverandørbytte eller innflytt)
 • Det blir angitt hvilken testdata som skal brukes til hvilket testcase
 • Elhub sender inn målerstand for alle profilavregnede målepunkt før testen starter

Innsending av måleverdier fra første bruksdøgn i pilottestene

Nettselskapet (DDE) skal sende inn målerstand fra og med første bruksdøgn for pilottestene. For profilavregnede målepunkt skal det sendes inn startstand, sluttstand og periodevolum fra forrige avlesningstidspunkt. For timeavregnede målepunkt skal det sendes inn måleverdier på vanlig måte fra og med første bruksdøgn. Første innsending for timeavregnede målepunkt blir dermed dag to der nettselskapet sender inn alle timeverdiene for det første bruksdøgnet.

Første bruksdøgn for Utvidet Markedsverifisering runde 2 settes flere ganger:

 • Første bruksdøgn timeavregnede og profilavregnede målepunkt: 15.1.2018 kl 00:00
 • Første bruksdøgn timeavregnede målepunkt: 2.1.2018 kl 00:00
 • Første bruksdøgn profilavregnede målepunkt: 18.12.2017 kl 00:00

Case i aktørgodkjenning som krever måleravlesning

Følgende case i aktørgodkjenningen kjøres på profilavregnede målepunkt og krever at det er oppdaterte måleverdier i målepunktet:

 • Case for kraftleverandør: DDQ101-02, DDQ103-02, DDQ104-01, DDQ302-01-A (på profilert), DDQ302-01-B       (på profilert), DDQ306-01-A (kun fiktive data), DDQ312-01-A (kun fiktive data)
 • Case for regulert kraftleverandør: SLR123-01 (på profilert)