Kommunikasjon

Elhub bruker Stride, JIRA, Aktørportalen og statusmøter i kommunikasjon med pilotene.

Stride

For kommunikasjon mellom markedsaktørene og Elhub-prosjektet benytter vi chatteprogrammet Stride (tidligere HipChat). Alle konversasjoner i Stride er persistente, hvilket betyr at logger ikke forsvinner. Dersom noen skriver noe i Stride mens du ikke er pålogget, blir dette synlig for deg når du logger på. Alle piloter må registrere seg og logge inn på domenet Elhubas Stride .

Sensitive data skal ikke deles på Stride.

Vi har forskjellige rom i HipChat for å diskutere ulike aspekter ved testingen:

 • Utvidet markedsverifisering – Her diskuteres Utvidet Markedsverifisering
 • Pilot Aktørgodkjenning – Her diskuteres Pilot Aktørgodkjenning
 • Go Live – Her diskuteres Go Live-simuleringene
 • Migrering – Her diskuteres migreringsaktivitetene for pilotaktørene

JIRA

JIRA vil brukes i Utvidet Markedsverifisering og Go Live Simulering. På JIRA vil vi legge ut alle testcase og holde oversikt over hvilke piloter som har kjørt hvilke testcase. I pilot aktørgodkjenning legges casene ut på Aktørgodkjenning og i Edielportalen. URL for Elhubs JIRA. Alle som bruker JIRA må installere OpenVPN, og være pålogget OpenVPN mens de bruker JIRA.

Taushetserklæring må underskrives før kontaktpersonene hos pilotene får JIRA-tilgang. Kontaktpersoner hos pilotene har fått tilsendt personlige brukere på e-post. Send inn underskrevet taushetserklæring til post@elhub.no dersom du skal ha JIRA-tilgang og ikke har fått det. Dersom man mister passordet sitt til JIRA kan man bestille et nytt autogenerert JIRA-passord. Logg inn i OpenVPN, koble deg opp mot https://crowd.elhub.org og følg instruksjonene.

Policy for pilotaktørtesting ifm. Elhub

Retningslinjer for pilotaktørtesting ifm. Elhub er:

 • Alle personer som får en egen JIRA-bruker skal undertegne Statnetts taushetserklæring, sende denne inn       til Statnett og opptre i henhold til den.
 • Alle involverte i testing skal bevisstgjøres om behandling av persondata, herunder fødselsnummer skal       ikke sendes ukryptert via e-post eller andre kanaler.
 • Alle involverte i testing skal bevisstgjøres om behandling av kommersielt sensitive data, herunder:
        - Testing skal utføres på en slik måte at ukjent informasjon om sluttbrukere ikke gjøres kjent for andre          involvert i testing.
        - Meldingsutveksling (EMIF) og Elhub aktørportal er brukerstyrt og har implementert sikkerhet slik at dere          som aktører ikke ser hverandres data. Elhub vil ikke tilgjengeliggjøre data mellom aktører.
        - JIRA er tilgjengelig for pilotmarkedsaktører, og det skal ikke lastes opp persondata eller kommersielt          sensitive data på JIRA.
 • Ingen aktører skal forsøke å benytte andre systemer eller delsystemer enn de som eksplisitt skal benyttes       til testing.

Elhub Aktørportal

Elhub aktørportal vil gjøres tilgjengelig når sikkerhet er verifisert i intern akseptansetest Run 2, tidligst april 2018.
Bruk av aktørportalen vil underlegges samme taushetserklæring som over.

Statusmøter

Daglige statusmøter holdes mandag – torsdag kl 9.30-10, og ukentlige statusmøter holdes hver fredag kl. 10-11 på Skype. Ta kontakt med post@elhub.no om du ønsker møteinvitasjon.