Go Live

Ved idriftsettelse av Elhub overtar Elhub ansvaret som kilde for grunndata, måleverdier og grunnnlag for avregning i det norske kraftmarkedet. Overgangen til Elhub må derfor skje samtidig for alle markedsaktører. Prosjektet har i samarbeid med ekspertgruppen utarbeidet en detaljert prosess for idriftsettelse av Elhub som alle aktørene må følge.

Oppdatert detaljplan for Elhub Go Live vil publiseres innen kort tid


I løpet av Go Live-prosessen skal det gjøres en siste delta-migrering fra alle markedsaktørene, det skal skje en overgang fra gammelt til nytt regime for meldingsutveksling, markedsprosesser endres i henhold til forskriftsendringer og alle aktører må oppgradere sine IT-systemer. Go Live-prosessen er derfor omfattende og kompleks og det er viktig at alle markedsaktører og systemleverandører setter seg godt inn i prosessen og forstår hva den innebærer for dem selv.


Go Live-prosessen innebærer følgende hovedelementer:

Frys av strukturdataendringer. For å sikre stabilitet i Go Live-perioden tillates ingen strukturelle endringer i meldingsutvekslingen mellom 01.09.2018 og 01.05.2019. Det vil si at det i denne perioden ikke tillates opprettelse av nye aktører (nye GLN), gjennomføring av fusjoner/selskapskonsolideringer (meldingsutvekslingsmessig), opprettelse eller endring av nettavregningsområder eller endring av balanseansvar.

Frys i meldingsutveksling. For å sikre at data i Elhub er konsistent med data hos markedsaktørene innføres det frys på meldingsutveksling dagen før siste datauttrekk og frem til Elhub Go Live 18.02.2019. Det skal ikke være åpne prosesser ved inngang til frysperioden. Dette innebærer at prosesser som det tar x virkedager å gjennomføre senest kan initieres x virkedager før frysperioden starter. Markedsaktørene skal migrere de siste endringene av sine data den første dagen i frysperioden.

• I frysperioden skal markedsaktørene køe opp hendelser/meldinger i sine systemer. Parallelt med dette skal markedsaktørene oppgradere sine systemer til å støtte Elhubs meldingsutveksling. Markedsaktørene sender meldinger i henhold til gjeldende markedsprosesser for Elhub etter hvert som det åpnes for mottak av meldingstyper i Elhub. Merk at tidsfrister for noen prosesser er justert rundt Go Live-tidspunktet. Nettselskapene skal sende inn grunndataoppdateringer og måleverdier fra uken før Go Live. Kraftleverandører skal motta grunndataoppdateringer fra nettselskaper fra uken før Elhub Go Live. Fra Elhub Go Live 18.02.2019 kan kraftleverandører sende inn markedsprosesser som normalt og kan da starte å sende inn markedsmeldinger som er buffret opp i frysperioden.

• Nettselskapene har ansvar for rapportering til NBS for volumer til og med dagen før Elhub Go Live. Rapportering til NBS går som normalt i dagens regime, med kopi til kraftleverandører, gjennom frysperioden og til og med første onsdag etter Go Live. I tillegg distribueres døgnverdier og timesverdier per målepunkt til kraftleverandør som normalt i dagens regime. Alle måleverdier gjeldende fra og med Go Live skal sendes til Elhub, med første innsending dagen etter Go Live. Måleverdier fra og med 18.02.2019 distrbueres til NBS og kraftleverandører via Elhub.

• Det vil bli avholdt en obligatorisk generalprøve av Go Live prosessen for alle markedsaktører i løpet av høsten 2018. Mer informasjon om dette kommer.