Go Live

Siden august 2015 har prosjektet jobbet tett sammen med Ekspertgruppen for test og migrering og systemleverandørene for å komme frem til en prosess for Elhub Go Live.

Detaljplan for Elhub Go Live vil publiseres på denne siden når ny plan er vedtatt.


I løpet av Go Live-prosessen skal det gjøres en siste delta-migrering fra alle markedsaktørene, det skal skje en overgang fra gammelt til nytt regime for meldingsutveksling, markedsprosesser endres i henhold til forskriftsendringer og alle aktører må oppgradere sine IT-systemer. Go Live-prosessen er derfor omfattende og kompleks og det er viktig at alle markedsaktører og systemleverandører setter seg godt inn i prosessen og forstår hva den innebærer for dem selv.


Go Live-prosessen innebærer følgende hovedelementer:

• For å sikre stabilitet i Go Live-perioden tillates ingen strukturelle endringer i meldingsutvekslingen mellom 3 måneder før Elhub Go Live og 2 måneder etter. Det vil si at det i denne perioden ikke tillates opprettelse av nye aktører (nye GLN), gjennomføring av fusjoner/selskapskonsolideringer (meldingsutvekslingsmessig), opprettelse eller endring av nettavregningsområder eller endring av balanseansvar. Porteføljeovertagelse ved konkurs og tap av konsesjon tillates. Søknad om unntak fra ovennevnte må sendes Elhub minimum 3 måneder i forkant.
Les mer om frys av strukturelle endringer

• For å sikre at data i Elhub er konsistent med data hos markedsaktørene innføres det frys på meldingsutveksling fra 8 virkedager før Elhub Go Live. Det skal ikke være åpne prosesser ved inngang til frysperioden. Dette innebærer at prosesser som det tar x virkedager å gjennomføre senest kan initieres x virkedager før frysperioden starter. Markedsaktørene skal migrere de siste endringene av sine data den første dagen i frysperioden.

• I frysperioden skal markedsaktørene køe opp hendelser/meldinger i sine systemer. Parallelt med dette skal markedsaktørene oppgradere sine systemer til å støtte Elhubs meldingsutveksling. Markedsaktørene sender meldinger i henhold til gjeldende markedsprosesser for Elhub etter hvert som det åpnes for mottak av meldingstyper i Elhub. Merk at tidsfrister for noen prosesser er justert rundt Go Live-tidspunktet. Det åpnes for mottak av grunndataoppdateringer fra nettselskaper fra uken før Elhub Go Live og for markedsprosesser fra Go Live

• Nettselskapene har ansvar for rapportering til NBS for volumer til og med dagen før Elhub Go Live. Rapportering til NBS går som normalt, med kopi til kraftleverandører, gjennom frysperioden og til og med første onsdag etter Go Live. I tillegg distribueres døgnverdier og timesverdier per målepunkt til kraftleverandør. Alle måleverdier gjeldende fra og med Go Live skal sendes til Elhub, med første innsending dagen etter Go Live.

• Det vil bli avholdt en obligatorisk simulering av Go Live for alle markedsaktører i forkant av Go Live. Mer informasjon om dette kommer.