Rapport fra netteier

For at Elhub skal kunne vite at antallet målepunkter migrert til DAM stemmer med antallet målepunkter i nettet er vi avhengige av at alle netteiere rapporterer til oss antall aktive målepunkter per nettavregningområde og utveksling. I tillegg trenger vi en liste over hvilke GSRN målepunktsid’er som er tildelt P-komponentkodene i nettet. Denne siden omhandler rapporten. Rapporten skal sendes inn jevnlig, i forbindelse med alle migreringsaktivitetene og i Go Live-prossessen. Ta derfor vare på rapporten slik at denne bare kan oppdateres ved neste innsending.

Sist oppdatert 12.05.2017

Format, adresse og filnavn

Rapporten skal sendes inn som Excel-fil (xlsx) basert på malen nederst på denne siden. Filene skal maskinelt behandles, så malen må ikke endres. Filnavnet skal være GLN-navn.xlsx. F.eks. 1234567890123-Elhubs netteier.xlsx. Vær oppmerksom på at “.xlsx” kanskje ikke vises på din datamaskin. Så lenge det er en Excel-fil er det ok.

Rapporten skal sendes til rapport@elhub.no,

Rapporten skal kun sendes inn for netteier, ikke regulert kraftleverandør.

Datagrunnlag

Dataene i rapporten skal være det som har blitt migrert til Elhub. Netteier må selv sørge for å fremskaffe disse tallene og kvalitetssikre at det stemmer overens med det som forventes migrert fra kildesystemet.

Som en forberedelse frem mot M6 kan dataene i rapporten være det som forventes migrert fra kildesystemet. Elhub vil sjekke om dette stemmer med som faktisk ble migrert til M5.

Eksempel

Vi har laget en eksempelrapport basert på dette nettet. Her har Netteier A ett nettavregningsområde og utveksler med to andre nettavregningsområder. Eksempelrapporten finner du nederst på denne siden.

Eksempelnett

Hvordan fylle inn

Excel-malen inneholder fire ark.

  1. Netteierinformasjon – Informasjon om netteier
  2. Nettavregningsområder – Antall aktive målepunkter per nettavregningsområde
  3. Utveksling – Antall utvekslingsmålepunkter netteier og motpart har ansvar for, per utveksling
  4. Produksjon komponentkoder – Kobling mellom P-kode og GSRN målepunkts-id. Benyttes av Elhub ved Go-Live for å oppdatere NBS/NECS og med GSRN målepunkts-id.

De tre første arkene skal fylles inn av alle netteiere. Det siste (Produksjon komponentkoder) skal kun fylles inn av netteiere som har P-koder i sitt/sine nettavregningsområder.

Alle kolonner har merknader som angir hva som skal fylles inn. En liten rød pil på cellen indikerer at det er en merknad. Hold musepekeren over cellen for å få frem merknaden.

Merknader
Får frem merknader ved å holde musen over cellen

Hvor og når skal rapporten sendes inn?

Vi vil minne om at denne rapporten skal sendes inn i forbindelse med migreringsaktivitetene fremover. Den skal alltid sendes til rapport@elhub.no, og det skal gjøres samtidig med opplasting. I tillegg ber vi om den som forberedelse til M6.

Tips og triks

Feilmelding – Den angitte verdien er ugyldig

Feilmelding
Den angitte verdien er ugyldig

Denne feilmeldingen kommer av at vi har satt restriksjoner på noen kolonner. F.eks. må MGA-ID være 16 tegn. Pass på at du ikke har noen ekstra mellomrom eller mangler/har for mange tegn.

Målepunktsid blir plutselig avrundet til f.eks. 7,0700E+17

Dette kommer av at ID’en blir tolket som tall, og ikke som tekst. For å få Excel til å tolke tallet som tekst, legg på en enkel fnutt før tallet, f.eks ’123456789012345678

Sjekker basert på rapporten

Følgende sjekker gjøres basert på rapporten

GSRN for P-kode migrert

Vi sjekker om målepunkts-id’en som er oppgitt for P-koden i rapporten faktisk er migrert fra netteieren som enten produksjonsmålepunkt eller kombinasjonsmålepunkt (plusskunde). Målepunktet må være aktivt.

P-kode ikke angitt

Vi sjekker målepunkts-id’ene som er migrert som produksjonsmålepunkt eller kombinasjonsmålepunkt (plusskunde) er på listen over P-koder som ble rapportert.

Sum P-koder

Her har vi sjekket av summen av antall produksjonsmålepunkter og kombinasjonsmålepunkter i rapporten er lik antallet P-koder i rapporten.

Utveksling mot nabonetteier

Her har vi sjekket det dere har rapportert for hver utveksling, mot det motstående netteier har rapportert for den samme utvekslingen. Her har vi sjekket både det antallet som dere har rapportert at dere har ansvar for å migrere og antallet som dere har rapportert at nabo-netteier har ansvar for å migrere.

Migrert utveksling

Her har vi sjekket at antallet aktive utvekslingsmålepunkter dere har migrert stemmer med antallet dere rapporterer at dere skal migrere.

Utvekslingspunkter migrert

Dette er ikke feil, men en liste over utvekslingsmålepunkter som er migrert av dere og av nabonetteier.

Kompletthet utveksling

Her har vi sjekket om det er migrert utvekslingsmålepunkter for alle utvekslinger som er i dagens nettstruktur. Sjekken gjør ikke forskjell på hvem av netteierne som har migrert.

Migrert forbruk

Her har vi sjekket at antallet aktive timesavregnede og profilavregnede forbruksmålepunkter dere har migrert stemmer med antallet dere rapporterer at dere skal migrere. Grunnet høy hastighet på utrulling av AMS har vi kun sjekket avvik på det totale antallet ( time + profil ). Toleransen er på 2%. Sjekken viser også avvik på time og profil hver for seg.

Mal og eksempelrapport