Oppsett av utvekslingspunkter

Denne siden beskriver hvordan Elhub forventer at oppsett og rapportering av utveksling skal gjøres. I tillegg refereres det til hvordan dette må gjøres i datamigreringen.

Oppdatert 03.01.2017 – Utvekslingsmålepunkter i Elhub skal ha to kanaler (inn/ut). For målepunkter som bare har én retning må det sendes inn null-verdier i den andre serien etter Elhub Go-Live. Et målepunkt med bare én retning kan ikke logisk eksistere i Elhub.

Definisjon av utveksling, utvekslingspunkt og utvekslingsmålepunkt

I denne beskrivelsen benyttes det flere begreper rundt utveksling. For å kunne skille begrepene fra hverandre følger en kort beskrivelse under.

NB – skillet mellom utvekslingspunkt og utvekslingsmålepunkt er spesifikt for denne beskrivelsen. I andre dokumenter kan disse være blandet sammen.

 • Utveksling: Energiutveksling mellom to nettavregningsområder
 • Utvekslingspunkt: Et av potesielt flere punkter hvor det måles energiutveksling mellom to nettavregningsområder.
 • Utvekslingsmålepunkt: Et målepunkt (identifisert med GSRN-id) er målepunktet som representerer et utvekslingspunkt.
  • Retningen i utvekslinsmålepunktet angis som inn/ut sett fra hoved-nettavregningsområdet.
  • Målepunktet skal være automatisk avlest med timesverdier og migreres uten avregningsmetode i målepunktfilen

Hovedregler for oppsett

 • Kun rapporteringsansvarlig skal migrere, og senere sende inn måleverdier til Elhub, der hvor det er måling på begge sider av utvekslingspunktet
 • For en utveksling kan enten hvert enkelt utvekslingspunkt, et eller flere summasjonspunkter, eller en kombinasjon av disse migreres
  • Det viktige er at den totale summen blir korrekt og at det ikke dobbeltrapporteres eller mangler noe
 • Måleverdiene på utvekslingsmålepunktene kan enten være netto eller brutto
  • Netto-verdier skal sendes i to serier/kanaler. Elhub tillater ikke negative verdier.
  • Elhub har ingen føring, men anbefaler brutto der hvor det er mulig

Et utvekslingspunkt kan angis…

 • som et målepunkt med to kanaler (inn/ut)
  • Anbefalt løsning, og standardverdi i migrering
 • som to målepunkt med en reell kanal i hver retning
  • Kanal må angis i migrering i MeterProfile (A+C eller A-C)
  • I Elhub vil alle utvekslingsmålepunkter opprettes med to kanaler. Kanalen som ikke benyttes må populeres med null-verdier.

Utveksling mot utenlandsk netteier

Der hvor det er utveksling mot utlandet vil det i Elhub være den norske netteierens ansvar å sørge for at alle måleverdier for utvekslingspunktene i utvekslingen sendes til Elhub før klokken 07:00 hver dag. Den utenlandske netteieren skal ikke inn i Elhub som netteier. Det betyr at hvis det er den utenlandske netteieren som har måleren, må den norske eieren opprette (virtuelle) målepunkter i sitt nett. Den norske netteieren må enten sørge for å få inn måleverdier fra den motstående netteier og videresende disse til Elhub eller så kan den utenlandske netteieren registreres som tjenesteleverandør, måleverdiinnsamler, i Elhub og sende inn verdier. Det vil være den norske netteierens ansvar å få på plass dette.

For migrering betyr det at i utvekslinger mot utlandet må den norske netteieren migrere egne utvekslingsmålepunkter for alle utvekslingspunkter. Utvekslingsmålepunktene må ligge i norsk netteiers MGA, og måleverdienes/serienes retning være deretter.

Eksempler

Utveksling med samme netteier på hver side

Netteier står fritt i å definere utvekslingen ovenfor Elhub. Summen av volumene på utvekslingsmålepunktene må være total energiutveksling.

Utveksling mellom to ulike netteiere

For hvert utvekslingspunkt er det kun rapporteringsansvarlig som skal rapportere sitt utvekslingsmålepunkt og måleverdier til Elhub. Avhengig av hvem som er rapporteringsansvarlig vil enten alle utvekslingspunktene rapporteres fra kun en side, eller noen fra hver side. Ingen utvekslingspunkter skal rapporteres dobbelt. Elhub støtter ikke angivelse av primært og sekundært målepunkt.

NB: Der hvor det er usikkerhet rundt hvordan en utveksling mellom to netteiere skal settes opp, ta kontakt med netteier på den andre siden, siden Elhub ikke kjenner de lokale forholdene. Elhub kan også hjelpe dere hvis dere trenger avklaringer.

Utvekslingspunkt med utvekslingsmålepunkt på begge sider

Kun et av disse målepunktene skal migreres til Elhub. Kun rapporteringsansvarlig skal migrere sitt målepunkt.

Oppsett av et målepunkt per retning i utvekslingspunktet

Anbefalt løsning er å sette opp ett målepunkt med kanaler for begge retninger, men Elhub støtter også å opprette to målepunkter som hver representerer en retning. Når en slik løsning velges må dette angis spesifikt i migreringsfilen slik at Elhub ikke forventer måleverdier på kanalen som ikke måles.

Legg merke til at at målepunktene vil opprettes med to kanaler i Elhub, og det forventes at det sendes inn null-verdier i kanalen som ikke benyttes fra og med Elhub Go-Live.

Utvekslingspunkter hvor det kun er måling én vei

Noen steder eksisterer det utvekslingspunkter hvor det kun er måling og energiflyt én vei.

Et utvekslingspunkt som kun har måling en vei kan helt fint eksistere i Elhub, men vil måtte opprettes i Elhub med to kanaler. For et slikt utvekslingspunkt skal det sendes inn relle data i den éne serien/kanalen og null-verdier i den andre.