Spesialserier for kontroll og omregning av måleverdier

Filspesifikasjonen angir hvordan måleverdier skal migreres til DAM. Spesifikasjonen vil til enhver tid være den mest oppdaterte kilden til informasjon om migreringen. Denne siden beskriver, i overordnede trekk, hva som skal migreres og hvordan DAM og Elhub vil jobbe med dataene.

Alle avregningspunkter (produksjon og forbruk) og utvekslingspunkter skal migreres til DAM. For alle disse skal det også migreres måleverdier. Måleverdiene kan enten være timesverdier (der man har det), eller døgnverdier. Når måleverdiene blir lastet opp til DAM vil vi sjekke formatet og integriteten på de innsende dataene, på samme måte som vi gjør med målepunkt, kunde og kontraktsdata.

Feilene som avdekkes på dataene vil rapporteres tilbake på to måter. Noe vil komme i de vanlige avviksfilene. Andre feil som er mer kritisk vil avvise dataene på raden. Disse feilene lastes ned på samme måte som avviste rader i de andre filene.

Spesielle tidsserier som skal migreres for hvert MGA

For hvert MGA skal det migreres noen spesielle tidsserier. Disse er angitt i Måleverdikapittelet i filspesifikasjonen. Forkortelsene står for:

 Forkortelse  Betydning
 GL  GridLoss – Nettap
 LP  AdjustedLoadProfile – Justert innmatingsprofil (JIP)
 NE  NetExchange – Netto utveksling – Krever måleverdier for både inn og ut
 NP  NetProduction – Netto produksjon
 NC  NetConsumption – Netto forbruk
 NI  NetInfeed – Netto innmating *Se forklaring under
 NH  NetHourlySettledConsumption – Netto forbruk for timesavregnede målepunkter

* Netto innmating er også kjent om innmatingsprofilen til et nettavregningsområde, og er alt volum som er forbrukt i området. Dette inkluderer profilavregnede og timesmålte forbrukspunkter, samt tap. Serien skal kun være én retning, inn. Enkelt sett vi serien være definert som utveksling inn – utveksling ut + produksjon.

Seriene brukes til to ting.

Justert innmatingsprofil (JIP) brukes for å gjøre om døgnverdier til timesverdier før migrering av data videre til Elhub.

De andre seriene er nettoserier for avregningsområdet for tap, utveksling, produksjon og forbruk. Disse vil vi bruke for å sjekke om vi har fått med oss alle måleverdier i nettet. Ved å aggregere opp alle målepunkter og sammenligne med nettoseriene vil vi se om det er noen store avvik.

Alle de spesielle tidsseriene skal migreres. For serier hvor alle verdier er null (f.eks. JIP i nett uten profilmålte målepunkter) kan det enten sendes inn en serie med 0-verdier eller angi det tilhørende “målepunktet” som inaktivt (E23) i målepunktsfilen. Se under.

MålepunktsID for spesielle serier

For tidsseriene som er beskrevet ovenfor skal det brukes helt spesielle målepunktsID’er. Disse skal være en sammenslåing av nettavregningsområdet (16 tegn) og en kode for serien (2 tegn). Totalt blir dette 18 tegn, som er likt med GSRN målepunktsID. Et eksempel kan være:

50YABC1234567890LP

Dette er JIP for MGA’et 50YABC1234567890. Kodene er angitt i spesifikasjonen og tabellen ovenfor.

Alle seriene må også ha et tilhørende målepunkt i målepunktsfilen for at DAM skal kunne behandle måleverdiene.

Målepunktsradene relatert til spesialserier skal stort sett ha tomme felter, med unntak av listen under:

 • MeteringPointID – Som beskrevet ovenfor
 • ValidFrom – Tidspunkt før første måleverdi. Kan godt settes langt tilbake i tid.
 • SettlementMethodType – E02 – Non-profiled
 • MeterReadingCharacteristics – E13 – Automatic
 • MeteringGridAreaUsed – Gjeldende prisområde sin EIC-Y (MBA)
 • MeteringPointType – Kode for spesialserien
 • MeteringPointStatus – E22 – Aktiv – Kan settes til E23 hvis serien ville vært kun 0-verdier. Man kan da unnlate å migrere serien
 • MeteringPointAccountable – 1 – Accountable
 • PostCode – Default to 0000

En eksempelrad på et slikt målepunkt blir da seende slik ut:

50YXBU3F1E25LBGKLP;1970-01-01T00:00:00Z;;E02;E13;;;;;;;;;;;;10YNO-1--------2;;LP;E22;;;1;;;;;;;;;;;;;;0000;;

EIC-Y kode for prisområder er tilgjengelig i eSett Online Service, og skal ha vært sendt ut til alle nettselskaper. For enkelhets skyld har vi inkludert listen over prisområder under. Listen viser navn – EIC-Y

 • NO1 – 10YNO-1--------2
 • NO2 – 10YNO-2--------T
 • NO3 – 10YNO-3--------J
 • NO4 – 10YNO-4--------9
 • NO5 – 10Y1001A1001A48H