Måling og rapportering av nettoproduksjon

Elhub ønsker å utdype hvordan nettoproduksjon skal rapporteres, og hvordan forbruket til hjelpeutstyr og tap bør rapporteres, dersom aktøren ønsker fritak for elavgift på dette forbruket. Det må rapporteres på to målepunkt, med hver sin gyldige GSRN målepunkt-ID.

Bakgrunn

I NVEs “Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester” beskrives hvordan nettoproduksjon skal måles og innrapporteres. Rapport nr. 121-2015: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_121.pdf

I tillegg gis det fritak for avgift på kraft som leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/elektrisk-kraft/

Skal rapporteres som to målepunkter

Målepunkt for beregnet nettoproduksjon

  • Dette er nettoproduksjon inn på nettet, og tilsvarer dagens P-kode
  • Produksjon referert til generatorklemme eller tilsvarende, fratrukket beregnet forbruk til hjelpeutstyr og tap
  • Beregnet nettoproduksjon er alltid større eller lik 0, aldri negative verdier
  • Når generatoren står er verdiene 0. Større enn null produksjonen referert generatorklemme overstiger sum forbruk til hjelpeutstyr og tap

Målepunkt for beregnet forbruk til hjelpeutstyr og tap

  • Dette er forbruk fra nettet og er som regel et beregnet forbruk til hjelpeutstyr og tap, som beskrevet i forskrift
  • Inneholder positive verdier frem til produksjonen overstiger sum forbruk til hjelpeutstyr og tap, deretter skal verdiene på denne serien være 0. NB: dersom det rapporteres verdier her når produksjonen går vil aktøren bli belastet dobbelt
  • Aldri negative verdier

Elhub vil ikke beregne nettoproduksjon på vegne av rapporteringsansvarlig.

Vi gjør oppmerksom på at annet forbruk som ikke kan defineres som hjelpeforbruk, og dermed ikke skal være med i nettoproduksjonsberegningen, rapporteres som vanlig forbruk på eget målepunkt.

Eksempler

Aktøren måler nettoproduksjon

Dersom aktøren måler nettoproduksjon med toveismåler, dvs inn og ut av anlegget i to ulike kanaler, skal disse to kanalene rapporteres til Elhub som to separate målepunkter. Det ene målepunktet er da nettoproduksjonen, det andre målepunktet er forbruket til hjelpeutstyr og tap.

Aktøren må beregne nettoproduksjon

Aktøren må beregne nettoproduksjon og rapportere dette som om de har toveismåling på produksjonen. Dette innebærer at de må lage beregning for å komme fram til verdiene på flyten inn og ut av anlegget, og dette skal rapporteres til Elhub som to separate målepunkter.