Tilgang til folkeregisteret

Etter initiativ fra NVE har nettselskap og kraftleverandører med omsetningskonsesjon fått tillatelse fra Skattedirektoratet for datavask, ajourføring, onlineoppslag og program-til-programkommunikasjon mot Det sentrale folkeregister (DSF). Dette betyr at aktørene i kraftmarkedet kan begynne å vaske sine data mot DSF.

Tillatelsen gir tilgang til følgende opplysninger:
- fødselsnummer/d-nummer
- fullt navn
- bostedsadresse (unntatt spes.reg. 4,5,6 og 7)
- postadresse
- postnummer/poststed
- bostedskommune
- registreringsstatus (bosatt, utvandret, død)

Bakgrunnen for tillatelsen er at NVE har pålagt Statnett å utvikle en felles informasjonsløsning for kraftmarkedet (Elhub) som blant annet skal legge til rette for en sikker og effektiv utveksling av informasjon mellom aktørene i kraftmarkedet. For at Elhub skal fungere fra oppstart er det nødvendig at aktørene innhenter fødselsnummer og d-nummer fra alle sine registrerte sluttbrukere på forhånd.
Skattedirektoratet gir NVE fullmakt til å håndtere ordningen med tillatelsene til aktørene.

Det forutsettes at følgende vilkår aksepteres og følges:
1. Distributøren (Evry) skal sørge for at brukeren ikke har adgang til andre opplysninger enn dem det
er gitt tillatelse til. Folkeregisteropplysninger kan bare hentes ut fra databasen når de skal
benyttes i brukerens virksomhet. Annen bruk er straffbar, jf folkeregisterloven § 16. Det er ikke adgang til å levere ut opplysninger som er hentet ut fra databasen til andre
offentlige instanser eller privatpersoner.

2. Ved innlogging skal brukeren identifisere seg overfor systemet ved å oppgi brukerident og
et passord. Passord skal behandles konfidensielt og det skal ikke gjøres kjent for andre.
Brukeren skal følge de retningslinjer som gjelder for endring av passord som distributøren
måtte fastsette til enhver tid.

3. Skjermbilder, utskrifter og andre visuelle presentasjoner som inneholder
folkeregisteropplysninger, skal beskyttes mot innsyn fra uautorisert personell. Terminaler
skal, dersom det er mulig, ha en skjermsparer med passord som automatisk starter etter en
gitt periode uten aktivitet på brukerens terminal.

4. I de tilfeller det skal etableres tilgang via integrert løsning fra brukerens datasystem skal
brukerens sikkerhetsrutiner godkjennes av distributøren. Ved godkjennelse av
sikkerhetsrutiner skal distributøren legge vekt på at datasystemet oppfyller bestemmelsene i
gjeldende systemtekniske sikkerhetskrav for system som håndterer
folkeregisteropplysninger. Dette gjelder ikke der brukeren skal benytte det ordinære
skjermbaserte påloggingsgrensesnittet hos distributøren.

5. Skattedirektoratet har rett til å inspisere de sikkerhetsmessige forhold ved bruken av
skjermterminalene. Inspeksjoner kan skje uten foregående varsel.

6. Distributøren er ansvarlig for at informasjonen fra databasen kommer frem til brukerens
utstyr i fullstendig og korrekt form. Brukeren må forholde seg til distributøren ved
eventuelle krav i tilknytning til bruk av databasen og kan ikke fremme noe krav direkte mot
Skattedirektoratet.

7. Tillatelsen er midlertidig og gjelder inntil noe annet måtte bli bestemt av Skattedirektoratet.
Skattedirektoratet har rett til å heve tillatelsen med øyeblikkelig virkning, og stoppe
tilgangen til databasen dersom brukeren misbruker infonnasjonen eller på annen måte
vesentlig misligholder sine forpliktelser.

8. Ingen kostnader i forbindelse med oppdraget skal belastes Skattedirektoratet.

For å komme i gang med datavask må aktørene inngå en avtale med EVRY, som drifter DSF på vegne av Skattedirektoratet på telefon 23 14 45 40 eller på e-post energi@infotorg.no
Aktørene står fritt til å benytte seg av en tredjeparts datavaskleverandør for gjennomføring av datavasken, men må uansett ha en avtale med Evry for å få nødvendig tilgang til DSF.