Håndtering av sperrede adresser

Mellom 1000 og 2000 personer i Norge har i dag sperret adresse. Dette er en kort veiledning i hvilke føringer Elhub legger for behandling av målepunkter hvor personer har fortrolig eller strengt fortrolig sperret adresse. Hovedprinsippet er at sperrede adresser ikke skal migreres til Elhub.

Denne veiledningen gjelder for adresser som i Folkeregisterforskriften benevnes som registreringstype eller kode 6 (sperret adresse, strengt fortrolig) og 7 (sperret adresse, fortrolig). For Elhub og i dette dokumentet gjøres det ikke noen forskjell på kode 6 og 7.

Målepunkter skal ikke migreres

Målepunkter hvor kundene har sperret adresse skal IKKE migreres til Elhub.
I samråd med NVE har vi besluttet at målepunkter hvor kunder har sperret adresse ikke skal migreres til Elhub. Dette betyr at hverken målepunkt, måleverdi, kunde eller kontrakts-data for målepunktet skal migreres

Hvis data migreres ved en feil
Hvis målepunkter med sperret adresse, ved en feil, migreres til Elhub, må disse dataene slettes. Dette vil sannsynligvis føre til at alle data for alle målepunkter fra aktøren slettes, og nye data må migreres. Hvis en slik feil er gjort, ta kontakt med oss på telefon. IKKE send informasjon om sperrede adresser på epost, og ikke informer oss om årsaken til at målepunktet skal slettes.

Hvordan DAM-verktøyet håndterer manglende målepunkter
Ved at ingen migrerer data for målepunktene vil ikke DAM vite om avviket, og dermed ikke rapportere feil. Dette betyr at kravet om å utelate målepunktene ikke vil påvirke kvalitetsmålingen på dataene som gjøres i forbindelse med milepælene.
Om det, ved en feil, migreres data for et målepunkt og dette ikke oppdages, vil dette kunne utløse feilrapportering i DAM. Dette gjelder for eksempel inkonsistens mellom kraft og nett, manglende fødselsnummer osv. Vi har ingen mulighet for, og det er heller ikke ønskelig, å flagge slike målepunkter. Derfor vil de behandles på helt vanlig måte av DAM-verktøyet.

Hvordan Elhub håndterer manglende målepunkter

Når målepunkter utelates fra migrering vil dette skape avvik i dataene. Elhub vil sikre at avviket ikke fører til at Go Live stopper.

Retningslinjer ved Elhub drift

Vi jobber med en veiledning til hvordan disse målepunktene skal håndteres i Elhub drift, og vil sende denne ut i god tid før Go Live.