Datakvalitet og krav

Data som skal migreres til Elhub kategoriseres i ulike datakategorier, som igjen klassifiseres i 3 kritikalitetsnivåer. For hvert kritikalitetsnivå er det definert målbare kvaliteskrav for nettselskap og kraftleverandør. Dette er angitt i tabellen under. Disse vil bli målt på aktive målepunkter, kontrakter og kunder, og man skal derfor ikke fokusere på å vaske gamle, ikke lenger aktive, data.

 Nivå    Beskrivelse  Nettselskap  Kraftleverandør
 Datakategori  Krav  Datakategori  Krav
 1  Data som er kritiske for  Elhubs funksjonalitet  - Porteføljeinformasjon
 - Kritisk    målepunktinformasjon
 - Kritisk avgiftsinformasjon
 - Viktig    måleverdiinformasjon
 99,98%  - Porteføljeinformasjon  99,98%
 2  Data som er kritiske for  markedet  - Kundeidentifikasjon
 - Avgiftsinformasjon
 99,0%  - Kundeidentifikasjon
 - Kritisk    avgiftsinformasjon
 - Avgiftsinformasjon
 99,0%
 3  Data som er eller vil bli  viktige for markedet  - Øvrig    målepunktinformasjon
 - Øvrig    måleverdiinformasjon
 - Målepunktadresse
 - Kundeadresse
 - Kontaktinformasjon
 Ingen  - Kundeinformasjon
 - Kundeadresse
 - Kritisk    målepunktinformasjon
 - Målepunktinformasjon
 Ingen


For å sikre jevn bedring av datakvalitet vil markedsaktørenes datakvalitet bli målt og fulgt opp ved hver aktørmilepæl. Gå til siden Test og migrering for å se datakvalitetskravene ved de ulike milepælene.


 Milepæl  Dato  Kvalitet nivå 1  Kvalitet nivå 2  MV fra  MV til og med  Konsistens dato
 M6 Full  24.05.2017  99,98 %  99 %  01.05.2017  14.05.2017  01.05.2017
 M6 Delta  21.06.2017  99,98 %  99 %  01.05.2017  11.06.2017  01.06.2017
 Full  17.08.2017  99,9 % *  98 %  31.07.2017  13.08.2017  17.07.2017
 Avlyst  14.09.2017  99,9 % *  98 %  31.07.2017  10.09.2017  14.08.2017
 Full  19.10.2017  99,9 % *  98 %  02.10.2017  15.10.2017  19.09.2017
 Avlyst  16.11.2017  99,9 % *  98 %  02.10.2017  12.11.2017  16.10.2017
 Full  23.11.2017  99,9 % *  98 %  06.11.2017  19.11.2017  23.10.2017

Kvalitetskravet som er angitt er absolutt minimum. Ved alle målinger vil datakvaliteten rundes av nedover, aldri oppover.
* For netteiere vil produksjon- og utvekslingspunkter måles separat fra forbrukspunkter og måles i nivå 1. Det betyr at manglende produksjon- eller utvekslingspunkter vil føre til at man ikke får godkjent datakvaliteten.

Forklaring på kolonnene:

  • Milepæl – Den aktuelle milepælen
  • Dato – Datoen opplastingsaktivitet gjennomføres
  • Kvalitet nivå 1 – Kvalitetskrav på nivå 1
  • Kvalitet nivå 2 – Kvalitetskrav på nivå 2
  • MV fra – Start på perioden vi forventer måleverdier for (NB – etter NBS Go-Live vil dette være NBS Go-Live dato)
  • MV til og med – Måleverdier til og med denne datoen. Vil i alle tilfeller være søndag foregående uke
  • Konsistens dato – Datoen konsistens mellom kraft og nett kjører for. Satt litt tilbake i tid for å unngå åpne prosesser.

Tabeller over datakritikalitet per felt per migreringsfil finnes under filformater for migrering.
Det er verdt å merke seg at feltene som er definert i overnevnte tabell og excelark er gjeldende, ikke det som står i selve filspesifikasjonen.

Måling av datakvalitet

Elhub-prosjektet beregner datakvalitet for migrerte data for hver markedsaktør på målepunktnivå. Et målepunkt er enten korrekt eller feil. Feil defineres som slik:

  • Dersom et målepunkt ikke er migrert eller det er et nivå 1-felt som mangler eller er feil har målepunktet feil på nivå 1
  • Dersom et nivå 2-felt mangler eller er feil har målepunktet feil på nivå 2
  • For kraftleverandør regnes inkonsistens med nett på et felt som en feil

Total datakvalitet for en markedsaktør er lik andelen korrekte migrerte målepunkt i prosent, pr nivå.

Kritikalitet per felt og feil

Tabellene ovenfor angir kategorier av data og hvor kritiske disse kategoriene er. Alle felt i migreringsfilene er fordelt på disse kategoriene. Kritikalitet per felt er angitt i et støttedokument til filspesifikasjonen, File Tables Migration Files. Dette er publisert sammen med Filformat for migrering. Kritikalitet i selve filspesifikasjonen kan man derfor se bort fra. Denne angir kun hvilken kritikalitet feltet har for DAM-verktøyet.

I DAM-verktøyet vil hver feilsjekk være relatert til de ulike feltene i de migrerte filene. Dette er utgangspunktet for kritikaliteten som meldes tilbake i avviksfilene. En feil som gjør en sjekk på et felt som ligger i en datakategori med kritikalitet 1 vil derfor rapporteres som kritisk, nivå 1. En oppdatert oversikt over feilsjekkene som gjøres i DAM publiseres sammen med filspesifikasjonene.