Datakvalitet og krav

Data som skal migreres til Elhub kategoriseres i ulike datakategorier, som igjen klassifiseres i 3 kritikalitetsnivåer. For hvert kritikalitetsnivå er det definert målbare kvaliteskrav for nettselskap og kraftleverandør. Dette er angitt i tabellen under. Disse vil bli målt på aktive målepunkter, kontrakter og kunder, og man skal derfor ikke fokusere på å vaske gamle, ikke lenger aktive, data.

 Nivå  Beskrivelse  Nettselskap  Kraftleverandør
Datakategori Krav Datakategori Krav
1 Data som er kritiske forElhubs funksjonalitet - Porteføljeinformasjon
- Kritisk  målepunktinformasjon
- Kritisk avgiftsinformasjon
- Viktig  måleverdiinformasjon
99,98% - Porteføljeinformasjon 99,98%
2 Data som er kritiske formarkedet - Kundeidentifikasjon
- Avgiftsinformasjon
99,0% - Kundeidentifikasjon
- Kritisk  avgiftsinformasjon
- Avgiftsinformasjon
99,0%
3 Data som er eller vil bliviktige for markedet - Øvrig  målepunktinformasjon
- Øvrig  måleverdiinformasjon
- Målepunktadresse
- Kundeadresse
- Kontaktinformasjon
Ingen - Kundeinformasjon
- Kundeadresse
- Kritisk  målepunktinformasjon
- Målepunktinformasjon
Ingen


For å sikre jevn bedring av datakvalitet vil markedsaktørenes datakvalitet bli målt og fulgt opp ved hver aktørmilepæl. Gå til siden Test og migrering for å se datakvalitetskravene ved de ulike milepælene.

Kommende migreringer:

 Migrering  Dato  Kvalitet nivå 1  Kvalitet nivå 2  MV fra**  MV til og med**  Konsistens dato
Full 14.02.2018 99,9 % 98 % 22.01.2018 04.02.2018 14.01.2018
Full 04.04.2018 99,9 % 98 % 19.03.2018 25.03.2018 04.03.2018
Full 07.05.2018 99.9 % 98 % 23.04.2018 29.04.2018 07.04.2018
Delta 23.05.2018 99,9 % 98 % 07.05.2018 13.05.2018 23.04.2018
Delta 20.06.2018
Full 14.08.2018
Delta 28.08.2018
Delta 13.09.2018
Full 03.10.2018
Delta 17.10.2018

Kvalitetskravet som er angitt er absolutt minimum. Ved alle målinger vil datakvaliteten rundes av nedover, aldri oppover.
* For netteiere vil produksjon- og utvekslingspunkter måles separat fra forbrukspunkter og måles i nivå 1. Det betyr at manglende produksjon- eller utvekslingspunkter vil føre til at man ikke får godkjent datakvaliteten.
** For profilerte målepunkter må det migreres minimum siste volum + stand på start og slutt av volumet. Dette er fordi Antatt årsforbruk hentes fra disse måleverdiene. Finnes det ikke noe volum på målepunktet må det sendes minimum en stand.

Forklaring på kolonnene:

  • Milepæl – Den aktuelle milepælen
  • Dato – Datoen opplastingsaktivitet gjennomføres
  • Kvalitet nivå 1 – Kvalitetskrav på nivå 1
  • Kvalitet nivå 2 – Kvalitetskrav på nivå 2
  • MV fra – Mandag i den siste uken som er ferdig ukesavregnet.
  • MV til og med – Søndag i den siste uken som er ferdig ukesavregnet.
  • Konsistens dato – Datoen konsistens mellom kraft og nett kjører for. Satt litt tilbake i tid for å unngå åpne     prosesser.

Tabeller over datakritikalitet per felt per migreringsfil finnes under filformater for migrering.
Det er verdt å merke seg at feltene som er definert i overnevnte tabell og excelark er gjeldende, ikke det som står i selve filspesifikasjonen.

Måling av datakvalitet

Elhub-prosjektet beregner datakvalitet for migrerte data for hver markedsaktør på målepunktnivå. Et målepunkt er enten korrekt eller feil. Feil defineres som slik:

  • Dersom et målepunkt ikke er migrert eller det er et nivå 1-felt som mangler eller er feil har målepunktet     feil på nivå 1
  • Dersom et nivå 2-felt mangler eller er feil har målepunktet feil på nivå 2
  • For kraftleverandør regnes inkonsistens med nett på et felt som en feil

Total datakvalitet for en markedsaktør er lik andelen korrekte migrerte målepunkt i prosent, pr nivå.

Kritikalitet per felt og feil

Tabellene ovenfor angir kategorier av data og hvor kritiske disse kategoriene er. Alle felt i migreringsfilene er fordelt på disse kategoriene. Kritikalitet per felt er angitt i et støttedokument til filspesifikasjonen, File Tables Migration Files. Dette er publisert sammen med Filformat for migrering. Kritikalitet i selve filspesifikasjonen kan man derfor se bort fra. Denne angir kun hvilken kritikalitet feltet har for DAM-verktøyet.

I DAM-verktøyet vil hver feilsjekk være relatert til de ulike feltene i de migrerte filene. Dette er utgangspunktet for kritikaliteten som meldes tilbake i avviksfilene. En feil som gjør en sjekk på et felt som ligger i en datakategori med kritikalitet 1 vil derfor rapporteres som kritisk, nivå 1. En oppdatert oversikt over feilsjekkene som gjøres i DAM publiseres sammen med filspesifikasjonene.