Utvidede sjekker på måleverdier

Migreringsverktøyet DAM analyserer kun format på måleverdiene som mottas fra nettselskapet. Dette krever at netteier er ekstra påpasselig med å migrere korrekte data i måleverdifilene.

Sist oppdatert 19.05.2017

Om utvidede måleverdisjekker

DAM analyserer kun format på hvert enkelt felt i måleverdi-filene. Disse utvidede sjekkene ser på om dataene henger sammen på tvers av feltene. Se beskrivelse av feilsjekkene i under. Det er viktig for oss å presisere at dette ikke er innføring av nye regler eller endring for måleverdi-filene. Sjekkene er i henhold til filspesifikasjonen og formatet for hvordan måleverdier skal migreres.

Identifikasjon av en tidsserie/kanal

Sjekkene er knyttet til hvordan måleverdier blir identifisert som serier i DAM (og i Elhub). For et gitt målepunkt identifiseres en kanal med følgende parametere i måleverdi-migreringsfilene:

Time Series Type (TS_Type)

Indikerer retningen på energiflyten

 • IN – Produksjon/innmating inn i nettavregningsområdet
 • OUT – Forbruk/utmating ut av nettavregningsområdet

ProductType (ProdType)

Aktivt / reaktiv effekt. Benytter tallkoder på spesifikt format.

 • 8716867000030 = Energy Active
 • 8716867000047 = Energy Reactive
 • 8716867000139 = Energy Reactive, capacitive
 • 8716867000146 = Energy Reactive, inductive

VolumeCategoryCode (VolCat)

Angir hvilken type/kategori måleverdi det er.

 • INTERVAL – Timesverdier. Benyttes til timesavregnede målepunkter, utvekslingspunkter og spesialserier. Alle verdier må være 1 time.
 • PERIOD – Periodevolum
 • INDEX – Stand
 • PRELIMINARY – Avregnede døgnverdier. Alle verdiene må dekke 1 døgn.

Avregningsstatus

I tillegg brukes statusen på måleverdiene til å si noe om avregningsstatusen ( Processing Status ) til verdien.

 • SETTLED – Avregnet
 • RECONCILED – Avviksoppgjort
 • NA – Ikke avregnet

Kombinasjonen av disse avgjør kanalen, lik dette vil gjøres i Elhub.

I migreringsfilspesifikasjonen er det angitt hvilke kanaler som tilhører hvilke typer kanaler:

Kanaler

Oppdatert versjon vil til enhver tid finnes i migreringsfilspesifikasjonen

Hvordan rette feil

Det er vanskelig for oss å si akkurat hvordan disse feilene kan rettes, men her er noen holdepunkter:

 • Uttrekksfunksjonalitet i systemet må fikses
 • Måleverdiene må rettes i kildesystem
 • Grunndata for målepunktet må oppdateres
 • Endel måleverdier kan nok også ekskluderes fra migreringen, der hvor det ligger verdier i kildesystemet som ikke er relevante for Elhub. Pass på å ikke ekskludere verdier som skal migreres.

Utvidede sjekker

Følgende sjekker bør gjøres av netteier for å sikre at måleverdiene er korrekte.

Profilert produksjon

Måleverdier av kategoriene Period, Index eller Preliminary, som er knyttet til profilerte verdier, kan ikke ha TimeSeriesType IN (Produksjon).

Stand og volum må ha Status NA

Stand og volum avregnes ikke. Det er døgnverdien (Døgn-PPC’en) som er avregningsgrunnlaget. Derfor skal volum og stand ha status NA.

Sjekken returnerer maks 100 rader. Vi antar at disse i stor grad er knyttet til systematiske feil i uttrekk eller system.

Reaktiv produktkode på energi knyttet til profilavregnede måleverdier

Måleverdikategoriene Preliminary, Index og Period, knyttet til profilert forbruk, kan ikke ha en produkttype som er reaktiv energi.

Prosesseringsdato er før sluttdato for verdier

I migreringsfilene angis det prosesseringsdato. Denne datoen må være etter sluttdato på måleverdien. Dette gjelder verdier av type Interval og Preliminary.

Interval verdier må være 1 time

Alle verdier av kategorien Interval skal ha oppløsning på 1 time. Her mistenker vi også endel feilaktig angivelse av UTC. Vi ser blant annet at vi har en del verdier som er fra 03:00 til 03:00 eller fra 01:00 til 03:00.

Preliminary (Døgn PPC) skal være 1 døgn

Volumkategorien Preliminary skal kun inneholde døgnverdier (Døgn-PPC’er). Disse skal være fra midnatt til midnatt norsk tid.

Periodevolum må dekke minimum et døgn

Noe annet gir ikke mening.

Negative time og døgnverdier

Dette er ikke tillatt. Sjekkes allerede av DAM, men denne sjekken gjelder spesifikt måleverdier av kategorien Preliminary (døgnverdier) og Interval (timesverdier). Negative periodevolum (Period) er tillatt, og er derfor utelatt fra denne rapporten.