Test og migrering

Nedenstående figur illustrerer de viktigste aktivitetene for markedsaktørene i test- og migreringsløpet. Hver milepæl har egne krav for for passering.

Milepælsplan april 2018
Trykk på bildet for å forstørre


Systemgodkjenning

Systemgodkjenning er en verifikasjon av at alle markedsprosesser er korrekt implementert hos alle systemleverandører, for de roller systemet skal dekke.

Pilotaktiviteter

Det legges opp til omfattende pilotering av løsningen for å sikre at samspillet mellom representative typer markedsaktører og Elhub fungerer ende-til-ende før vi går i produksjon. De viktigste pilotaktivitetene er:

Pilot aktørgodkjenning
Aktørgodkjenning er en obligatorisk aktivitet for alle markedsaktører for å verifisere at de er klare for å gå i produksjon med Elhub. Pilot aktørgodkjenning innebærer at et utvalg av aktører (piloter) gjennomfører aktørgodkjenning i forkant av alle aktørene. Hensikten er å verifisere at at aktørenes systemoppsett og testcasene fungerer som de skal og gjøre eventuelle korrigeringer før selve aktørgodkjenningen.

Utvidet markedsverifisering
Utvidet markedsverifsering innebærer en mer omfattende verifisering enn Aktørgodkjenning. Formålet er blant annet å verifiserre prosesser på tvers av aktører, kryssende prosesser, daglige beregninger og ytelse, ende-til-ende mellom pilotaktørene og Elhub.

Go Live simuleringer
Ende-til-ende simulering av Go Live-prosessen.

Aktiviteter for alle aktører

Alle aktører i markedet må gjennomføre følgende aktiviteter forut for idriftsettelse av Elhub:

Fulle migreringsopplastinger
Fullstendig uttrekk av hele datasettet, inkludert historikk. Mer informasjon her.

Delta migreringsopplastinger
Delta-uttrekk (endringer og tillegg fra det fulle uttrekket). Mer informasjon her.

Forberedelser til aktørgodkjenning
Forberedelser til aktørgodkjenning innebærer en rekke aktiviteter for å sikre at aktørene er best muilg forberedt til gjennomføring av aktørgodkjenning, Dette inkluderer blant annet følgende:

  • Verifisere og oppdatere informasjon som er registrert i Edielportalen
  • Planlegging og kompetanseheving
  • Sette opp testmiljø, med korrekte kommunikasjonsveier til Elhub, inkl sertifikater
  • Laste data for aktørgodkjenning inn i eget testmiljø
  • Laste opp testdata fra aktørens testsystem til DAM i Elhub testmiljø
  • Sette opp tilganger i Elhub aktørportal (Elhub testmiljø)
  • Verifisere forbindelse til Elhub testmiljø og gjennomføre forberedende test

Aktørgodkjenning
Aktørgodkjenning er en obligatorisk aktivitet for alle markedsaktører for å verifisere at de er klare for å gå i produksjon med Elhub. Dette innebærer gjennomføring av et sett av testcaser som representerer den viktigste funksjonaliten for de rollene aktøren innehar. Aktørgodkjenning gjennomføres mellom aktørens testsystem og Elhubs testsystem.

Fritesting
Det er aktørenes ansvar å sikre at de er fullt ut klare for å gå i produksjon med Elhub. I tillegg til å gjennomføre aktørgodkjenning, som verifiserer at den viktigste funksjonaliteten fungerer, oppfordrer vi alle alle aktører til å verifisere mer. Spesielt er det viktig at alle nettselskaper fullt ut verifiserer at de er i stand til å sende inn komplette måleverdier for alle sine målepunkter. Aktøren må selv vurdere hvilke deler av sitt systemoppsett som bør være gjenstand for ytterligere verifisering.

Inngå Elhub brukeravtale
Alle aktører som skal kommunisere med Elhub må inngå en brukeravtale som blant annet beskriver Elhub og aktørenes forpliktelser overfor hverandre. Innholdet i brukeravtalen er for tiden til behandling i bransjerådet for Elhub.

Forberedelser til Go Live generalprøve
Alle aktører må planlegge hvilke ressurser som skal gjennomføre Elhub Go Live. Forut for generalprøven må samtlige involverte ressurser sette seg inn i og forstå prosessen og planlegge hvordan de skal gjennomføre sine aktiviteter.

Go Live generalprøve
Generalprøve av Go Live prosessen med alle Markedsaktørene

Go Live forberedelser
Migrering og verifikasjon av skarpe data for produksjon. Konfigurering av parametere for nettap. Oppsett av subnett. Connectivity test. Innlogging web-portal mm.

Go Live
Gjennomføring av Go Live prosessen

Frys for strukturdataendringer 01.09.2018 – 01.05.2019
Over 350 altærer skal gå i produksjon med Elhub samtidig. For å kunne håndtere dette er derfor behov for stabilitet i strukturdata og aktørkonstallasjoner i tiden før, under og umiddelbart etter Elhub Go Live. Det innføres derfor frys for endringer i strukturdata fra 01.09.2018 til 01.05.2019. I denne perioden er det ikke tillat å gjøre følgende endringer i meldingsutvekslingen:
• Etablering av nye aktører
• Endring av balanseansvar
• Fusjoner/selskapskonsolideringer/overgang til konsernmodell
• Opprettelse eller endring av nettavregningsområder
• Endring av systemoppsett (inkl endring av systemleverandør)