Test og migrering

Nedestående figur illustrerer de viktigste aktivitetene for markedsaktørene i test- og migreringsløpet. Hver milepæl har egne krav for for passering.

A ny plan mid
Trykk på bildet for å forstørre


Datamigrering

Når Elhub skal innføres i markedet må all data som i dag ligger hos netteiere og kraftleverandører kvalitetssikres og overføres til Elhub. Dette kaller vi datamigrering. Nedenfor vises viktige aktiviteter knyttet til migreringsprosessen.

Grunnleggende datavask

Intern vask av egne grunndata. Identifisér alle målepunkter med gyldig GSRN, fjern duplikater. Sjekk navn, fødselsdato, organisasjonsnr, adresser, næringskode, avgiftsinformasjon, kontaktinformasjon osv. Innhenting av fødselsnr.

Kontinuerlig datavask og datavedlikehold

Kontinuerlig fortsettelse av datavask. Innhenting av fødselsnr fra Folkeregisteret*. Korrigering av inkonsistens mellom nett og kraft.

Uttrekk til DAM

Uttrekk av data til migreringsfilformat og opplasting av migreringsfiler til DAM på angitte datoer. Korrigering av tidligere innsendt data.

Få mer informasjon om datamigrering her.

Systemtilpasning og systemtest

Innføringen av Elhub fører til at aktørene må tilpasse sine IT-systemer for nye markedsprosesser og tekniske endringer. Nedenfor vises viktige aktiviteter knyttet til tilpasning og test av systemene.

Systemtilpasning

Markedsaktørens systemleverandører sin tilpasning av systemet i henhold til gjeldende markedsprosesser og meldingsformater for Elhub.

Systemsertifisering Edielportal

Sertifisering av et IT-system i Edielportalen for alle aktuelle roller. Merk at i tilfeller der flere systemer er involvert i meldingsutvekslingen med Elhub, for eksempel der kjernesystemer kommuniserer med Elhub via et integrasjonslag eller et sentralsystem, så vil systemsertifiseringen omfatte både kjernesystemet og sentralsystemet/integrasjonslaget.

Systemgodkjenning Elhub

Full funksjonell ende-til-ende test av en markedsaktørs IT-system mot Elhubs testmiljø. Merk at i tilfeller der flere systemer er involvert i meldingsutvekslingen med Elhub, for eksempel der kjernesystemer kommuniserer med Elhub via et integrasjonslag eller et sentralsystem, så vil systemgodkjenningen omfatte både kjernesystemet og sentralsystemet/integrasjonslaget.

Aktørtest

Alle markedsaktører skal teste og få godkjent sitt IT-system før de kan få tilgang til Elhub. Aktørene skal gjennomføre to typer tester:

Aktørsertifisering Edielportalen

Sertifisering i Edielportalen av den enkelte markedsaktør for de roller markedsaktør vil inneha.

Aktørgodkjenning Elhub

Ende-til-ende test av at aktøren kan utveksle meldinger med Elhub testmiljø på korrekt format i henhold til aktuell rolle.

Det er et krav at hver markedsaktør har mulighet til å teste mot Edielportalen og Elhub samtidig med at de utfører normal edifact meldingsutveksling, og helst samtidig med og uavhengig av at andre aktører utfører de samme testene. Dette betyr at alle markedsaktører bør ha et eget testsystem.

Få mer informasjon om aktørtest her.

Go Live test og gjennomføring

Ved idriftsettelse av Elhub skal alle markedsaktører gå over fra eksisterende mange-til-mange kommunikasjon basert på edifact til å kommunisere kun med Elhub. Overgangen må skje samtidig for alle markedsaktører. Ved oppstartstidspunktet skal data i Elhub være konsistente med data hos markedsaktørene. Det er derfor utarbeidet en Go Live prosess som innebærer at det innføres frys i meldingsutveksling mellom aktørene mens de siste dataene migreres fra markedsaktørene til Elhub og mens markedsaktørene oppgraderer sine IT-systemer til å ha støtte for Elhub markedsprosesser og meldingsutveksling. Se http://elhub.no/nb/test-og-migrering/go-live for mer informasjon om prosessen. Go Live prosessen er relativt kompleks og det legges derfor opp til an felles generalprøve av prosessen i forkant av gjennomføringen av selve prosessen.

Go Live test

Gjennomkjøring/generalprøve av Go Live prosessen med alle Markedsaktørene

Go Live prosess

Gjennomføring av Go Live prosessen