Test og migrering

Nedenstående figur illustrerer de viktigste aktivitetene for markedsaktørene i test- og migreringsløpet. Hver milepæl har egne krav for for passering.

Ny plan publiseres over nyttår, ref. ny oppstartsdato for Elhub

A ny plan mid   revideres


Systemgodkjenning

Verifikasjon av at alle markedsprosesser er korrekt implementert hos alle systemleverandører, for de roller systemet skal dekke. Mer informasjon om systemgodkjenning finnes her

Pilotaktiviteter

Pilot aktørgodkjenning
Pilot aktørgodkjenning innebærer at et utvalg av aktører (piloter) gjennomfører aktørgodkjenning i forkant av alle aktørene. Hensikten er å verifisere at testcasene fungerer som de skal og gjøre eventuelle korrigeringer før selve aktørgodkjenningen.Mer informasjon finnes her

Utvidet markedsverifisering
Utvidet markedsverifikasjon innebærer en mer omfattende verifisering enn Aktørgodkjenning og gjennomføres med et lite utvalg av pilot-aktører. Formålet er blant annet å verifiserre prosesser på tvers av aktører, kryssende prosesser, beregninger og ytelse, ende-til-ende mellom pilotaktørene og Elhub. Mer informasjon finnes her.

Go Live simulering 1
Første ende-til-ende simulering av Go Live-prosessen.

Aktiviteter for alle aktører

Fulle migreringsopplastinger
Fullstendig uttrekk av hele datasettet, inkludert historikk; ca måned før hver milepæl. Mer informasjon her.

Delta migreringsopplastinger
Delta-uttrekk (endringer og tillegg fra det fulle uttrekket), foretas typisk noen uker etter det fulle uttrekket. Mer informasjon her.

Forberedelser til aktørgodkjenning
Forberedende aktiviteter for å være best muilg forberedt til gjennomføring av aktørgodkjenning, herunder

  • Sjekke og oppdatere informasjon som er registrert i Edielportalen
  • Sette opp testmiljø, med korrekte kommunikasjonsveier til Elhub, inkl sertifikater
  • Laste data for aktørgodkjenning inn i eget testmiljø
  • Laste opp testdata fra aktørens testsystem til DAM i Elhub testmiljø
  • Sette opp tilganger i Elhub aktørportal (Elhub testmiljø)
  • Verifisere forbindelse til Elhub testmiljø

Aktørgodkjenning
Verifisering av at hver aktør er klar for å gå i produksjon mot Elhub. Dette innebærer gjennomføring av et sett av testcaser som representerer den viktigste funksjonaliten for de rollene aktøren innehar. Aktørgodkjenning gjennomføres mellom aktørens testsystem og Elhubs testsystem. Mer informasjon her.

Go Live simulering 2 / generalprøve
Gjennomkjøring/generalprøve av Go Live prosessen med alle Markedsaktørene

Go Live forberedelser
Migrering og verifikasjon av skarpe data for produksjon. Konfigurering av parametere for nettap. Oppsett av subnett. Connectivity test. Innlogging web-portal mm.

Go Live
Gjennomføring av Go Live prosessen