Sjekkliste for nye aktører

Alle aktører som skal drive med meldingsutveksling i det norske kraftmarkedet må være sertifisert. Sjekklistene er en oppsummering av hva nye aktører må gjøre for å oppnå sertifisering.


Slik blir du nettselskap og regulert kraftleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk konsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Registrer aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet.       Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Sertifiser aktøren for Edifact og NBS i Edielregisteret
 • Registrer aktøren og tilhørende IT-system for Elhub i Edielregisteret
 • Gjennomfør Aktørgodkjenning som kreves for Elhub
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som nettselskap.


 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Som regulert kraftleverandør er man elsertifikatpliktig og må ha konto i NECS. Hvis konto ikke allerede er       opprettet, søk om konto her, og husk å opprette GLN før det søkes om konto. Har man konto allerede, se       til at GLN for regulert kraftleverandør er registrert i NECS (er nettselskapets GLN registrert må dette       erstattes av det for regulert kraftleverandør).
 • Registrer aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet.       Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer aktøren og tilhørende IT-system for Elhub i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget       IT- system
 • Gjennomfør Aktørgodkjenning som kreves for Elhub
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Elhub vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som regulert kraftleverandør.


Slik blir du kraftleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk konsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Inngå balanseavtale med godkjent balanseansvarlig, og registrer balanseavtalen i eSett.
 • Som kraftleverandør er man elsertifikatpliktig og må ha konto i NECS. Søk om konto her, og husk å ha       opprettet GLN før det søkes om konto
 • Registrer aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet.       Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Sertifiser aktøren for Edifact og NBS i Edielregisteret
 • Registrer aktøren og tilhørende IT-system for Elhub i Edielregisteret
 • Gjennomfør Aktørgodkjenning som kreves for Elhub
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som kraftleverandør.


Slik blir du balanseansvarlig

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk konsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub.
 • Opprett balanseavtale med Statnett som er Norges transmission system operator (TSO)
 • Opprett balanseavregningsavtale med nordisk balanseavregning eSett.
 • Registrer aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet.       Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift. Balanseansvarlige for aktører med kun       finansielle kontrakter skal ikke med i Elhub, men må registrere seg i Edielportalen pga testing av       meldingen som går til eSett.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT-       system
 • Sertifiser aktøren for Edifact og NBS i Edielregisteret
 • Registrer aktøren og tilhørende IT-system for Elhub i Edielregisteret
 • Gjennomfør Aktørgodkjenning som kreves for Elhub
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med eSett, nordisk balanseavregning som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som balanseansvarlig.


Slik blir du tredjepart

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. En tredjepart kan benytte samme GLN for       rollene tredjepart, tjenesteyter og systemleverandør.
 • Registrer aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet.       Navn, adresse, organisasjonsnummer, GLN, aktørrolle, kontaktperson og Ediel-adressering må registreres.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, evt. gjennomfør systemtest av eget IT-       system. Om systemtest skal gjennomføres, ta kontakt med Elhub for veiledning og tildeling av testdata.
 • Gjennomfør Aktørgodkjenning som kreves for Elhub
 • Inngå brukeravtale med Elhub

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som tredjepart.


Slik blir du tjenesteleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som       norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), med tilhørende NUF-nummer.
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. En tjenesteleverandør kan benytte samme       GLN for rollene tredjepart, tjenesteyter og systemleverandør.
 • Registrer aktøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet.       Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, evt. gjennomfør systemtest av eget IT-       system. Om systemtest skal gjennomføres, ta kontakt med Elhub for veiledning og tildeling av testdata.
 • Dersom tjenesteyteren skal være måledatainnsamler (DDE) på vegne av et nettselskap, gjennomfør       Aktørgodkjenning som kreves for Elhub


Når en tjenesteleverandør har registrert seg i Edielregisteret har markedsaktøren som skal bruke tjenesteyteren mulighet til å registrere hva tjenesteyteren skal gjøre. Kravene til en tjenesteleverandør følger kravene til Elhubrollene tjenesteleverandøren skal yte tjenester på vegne av. For eksempel vil en tjenesteyter for en systemleverandør kunne registrere utenlandsk organisasjonsnummer, mens dersom tjenesteyteren skal være måledatainnsamler (DDE) på vegne av et nettselskap er det krav om norsk organisasjonsnummer.

I Edielregisteret skilles det mellom rollene tjenesteleverandør (BSP), ASP (Application Service Provider) og ESP (*EDI Service Provider).

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som tjenesteleverandør.


Slik blir du systemleverandør

 • Søk organisasjonsnummer som utstedes av Brønnøysundregisteret. Det juridiske hovednummeret skal       benyttes. Systemleverandører kan benytte utenlandske organisasjonsnummer.
 • Søk GLN-nummer som utstedes av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og       effektiv identifikasjon av alle aktører i Edielregisteret og Elhub. En systemleverandør kan benytte samme       GLN for rollene tredjepart, tjenesteyter og systemleverandør.
 • Registrer systemleverandøren i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske       kraftmarkedet. Edielregisteret belaster registrerte aktører med en årlig avgift.
 • Registrer IT-systemet med tilhørende prosesskomponenter som systemet skal støtte for Edifact og NBS i       Edielregisteret
 • Sertifiser IT-systemet for Edifact og NBS
 • Registrer IT-systemet med tilhørende prosesskomponenter som systemet skal støtte for Elhub i       Edielregisteret
 • Gjennomfør systemtest av eget IT-system for Elhub. Om systemtest skal gjennomføres, ta kontakt med       Elhub for veiledning og tildeling av testdata.

Ta kontakt med Elhub som vil hjelpe deg gjennom prosessen med å bli registrert som systemleverandør.