Frys av endringer i strukturdata i forbindelse med Elhub Go Live

Før, under og etter Elhub Go Live er det behov for å sikre stabilitet i markedsstrukturen for å sikre en effektiv Go Live-prosess. I perioden 01.09.2018 – 01.05.2019 vil det være frys av tekniske endringer i strukturdata.

Det vil være fullt mulig å gjennomføre fusjoner, selskapskonsolideringer, overgang til konsernmodell osv. i frysperioden. Det er dog ikke tillatt å gjennomføre slike endringer teknisk (meldingsutvekslingsmessig).

Følgende strukturelle endringer tillates ikke:
• Etablering av nye aktører
• Endring av balanseansvar
• Fusjoner/selskapskonsolideringer/overgang til konsernmodell
• Opprettelse eller endring av nettavregningsområder
• Endring i systemoppsett inkludert endring av systemleverandør

Porteføljeovertagelse ved konkurs eller tap av konsesjon tillates. Nye aktører som etableres i frysperioden vil få tilgang til Elhub etter frysperioden.

Dersom en markedsaktør gjør en selskapsmessig endring i frysperioden, for eksempel ved årsskiftet 2018/2019, vil det i en periode ikke være samsvar mellom selskapet med tilhørende GLN som er registrert i Elhub og selskapet / GLN som eksisterer juridisk etter selskapsendringen. Selskaper som gjør en slik juridisk endring må informere Elhub om hvilket selskap som overtar forpliktelsene knyttet til det “gamle” selskapet / GLN, som er det som er registrert i Elhub. Gjennomføring av endringen på strukturdata/GLN i Elhub må skje så snart som mulig etter frysperiodens utløp 01.05.2019, gjennom de prosesser som er definert i Elhub for dette.

Søknad om unntak fra frysperioden kan innvilges dersom det er særskilt gode grunner til det og dersom det samlede antall unntak er håndterbart for prosjektet. Eventuelle søknader om unntak må derfor sendes Elhub senest 01.07.2018. Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer og GLN for aktøren(e) det gjelder, samt bakgrunn for søknad om unntak. Dersom man er usikker på om en endring omfattes av frysregimet oppfordres det til å ta kontakt.

Spørsmål og unntakssøknader sendes til post@elhub.no