Elhubs rollekoder og forkortelser

Rollekoder

 Rollekode  Navn  Beskrivelse
 AG  Tredjepart  En rolle som kan utføre tjenester for og på vegne av en aktør/sluttbruker
 BSL  Kraftleverandør for  nettap  Dette er en spesialisering av rollen kraftleverandør som er ansvarlig for  nettapet
 DDE  Måledatainnsamler  En rolle ansvarlig for måleavlesning og kvalitetskontroll på avlesningen
 DDK  Balanseansvarlig  En rolle som har en kontrakt for finansiell sikkerhet og balanseansvar med  avregningsansvarlig for et balanseområde, som gir balanseansvarlig lov til  å operere i markedet. Dette er den eneste rollen som kan kjøpe og selge  energi på engros nivå
 DDM  Nettilknytningstilbyder  En rolle ansvarlig for å gi tilgang til strømnettet og tilhørende bruk for  forbruk eller produksjon til aktør koblet til og innenfor et nett
 DDQ  Kraftleverandør   En rolle som selger kraft til kunde som har ingått avtale om  kraftleveranse. Den markerer også forskjellen mellom faktisk forbruk og  energi kjøpt fra kraftprodusenter som er koblet til nettet. I tillegg markerer  de eventuelle avvik mellom kraftprodusentens innskudd og målt  produksjon. Det vil kun være én kraftleverandør per målepunkt
 DDX  Avregningsansvarlig  En rolle som er ansvarlig for avregning av forskjellen mellom avtalte og  realiserte volumer for energiprodukter for de balanseansvarlige i et  balanseområde (NBS)
 DDZ  Målepunkt-  administrator  Elhub; ansvarlig for en database over målepunkter og parter tilknyttet  målepunktene
 MDR  Måleverdiansvarlig  En rolle som er ansvarlig for å etablere og validere måledata fra  måledatainnsamler. Rollen er ansvarlig for å sende oppdaterte verdier for  målepunktene til Elhub
 PQ  Registreringsansvarlig  Registreringsansvarlig for Opprinnelsesgarantier og Elsertifikater
 QRY  Spørrerolle  Brukes for å sende melding “RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics”  fra kraftleverandør – BRS-NO-611. Er kun nødvendig om kraftleverandør  benytter 611 med et annet kommunikasjonsoppsett, altså om de har en  annen fysisk avsender, enn det som benyttes for DDQ-rollen
 SLR  Leveringspliktig  kraftleverandør  Dette er en spesialisering av rollen kraftleverandør. Er ansvarlig for å  selge kraft til sluttbruker som ikke har inngått kraftleveranse via  kraftleverandør


Forkortelser

 Forkortelse/Begrep  Betydning  Beskrivelse
 APAM  Avviksoppgjør for  ProfilAvregnede Målepunkt  Tidligere saldooppgjør
 ASP  Application service provider  En tjenesteyter som tilbyr hele IT-systemet som en  tjeneste. En aktør som velger å benytte ASP får da dekket  både APP og EDI og har ikke anledning til å registrere EDI  eller ESP på egenhånd
 ATAM  Avviksoppgjør for  TimeAvregnede Målepunkt  Tidligere korreksjonsoppgjør
 BIM  Business Information Model  Elhubs forretningsinformasjonmodell for meldingsflyt,  meldingsinnhold og implementeringsguide
 BRP  Balance Responsible Party  Balanseansvarlig
 BRS   Business Requirement  Specifications  Spesifikasjoner på markedsprosesser som administreres  av Elhub, også omtalt som forretningsprosesser
 BS  Balance Supplier  Kraftleverandør
 BSP  Business service provider  En tjenesteyter som står som juridisk avsender i  meldingen. Tjenesteyteren står også for både APP- og  EDI-systemet. Brukes kun ved innsending av måleverdier  for DDE-rollen. BSPens mulighet for å sende inn  måleverdier tilgangsstyres per MGA i Elhub aktørportal
 CSP  Communication service  provider  En tjenesteyter som står som fysisk avsender (GLN) i  melding til Elhub og som signerer meldingen med sitt  virksomhetssertifikat. Ofte er CSP og ESP den samme, da  sertifikatholder og system som signerer sammenfaller. Om  man benytter ASP får man også med EDI-løsning og  dermed også CSP
 DSO  Distribution System  Operator  En netteier med ansvar for å koble sammen produsenter  og sluttbrukere i eget nett. DSO skal måle produksjon,  forbruk og utveksling opp mot andre nettområder og  rapportere disse dataene
 EMIF  Elhub Messaging Interface  Grensesnittet som brukes for å utveksle meldinger mellom  Elhub og markedsaktørene
 ESP  EDI service provider  En tjenesteyter som tilbyr EDI-systemet  (kommunikasjonslaget) i et IT-system som tjeneste slik at  aktøren slipper å installere og drifte EDI-systemet selv.  EDI-systemet sørger for at meldingene signeres før de  sendes til Elhub, og ESP er derfor sertifikatholder. Det er  vanlig, men ikke nødvendig, at ESPens sertifikat benyttes
 FPC  Final Profiled Consumption  Endelig timefordeling av JIPen for et målepunkt for  profilavregnet målepunkt. Gjøres når Elhub mottar  avlesning
 FPPC  Final Preliminary Profiled  Consumption  Endelig preliminær timefordeling av JIPen per målepunkt  og MGA D+5 for profilavregnet målepunkt
 GAP Grid Access Provider  Nettilknytningstilbyder (DDM)
 GLN  Global Location Number  Et lokasjonsnummer som brukes til å entydig identifisere  fysiske lokasjoner, juridiske enheter, eller ulike roller i en  handelstransaksjon. I Elhub brukes det for å entydig  identifisere en markedsaktør
 ISR  Imbalance Settlement  Responsible  NBS
 JIP  Justert innmatingsprofil  Total innmating minus timeavregning og nettap
 MBA  Market Balance Area  Prisområde; et geografisk område som består av ett eller  flere MGA med like markedsregler for hvordan  avregningsansvarlig utfører avviksoppgjøret, samt har lik  pris for avregning
 MGA  Metering Grid Area  Nettavregningsområde
 NBS  Nordic Balance Settlement  Nordisk Balanseavregning
 NECS  Norwegian Energy  Certificate System  Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier
 PPC  Preliminary Profiled  Consumption  Preliminær timefordeling av JIPen per målepunkt og MGA  D+1-D+4 for profilavregnet målepunkt
 PU  Production Unit  En generator eller ett sett av generatorer i samme kraftverk
 RBS  RegulatedBalanceSupplier  Regulert kraftleverandør
 RE  Retailer  Brukes av eSett for rollen Kraftleverandør
 RO  Regulation Object  En eller flere generatorer eller stasjoner innenfor ett gitt  område
 SGA  Sub Grid Area  Subnettområde
 SP  Service Provider  Tjenesteyter/Tjenesteleverandør. Et selskap/en aktør som  yter tjenester til markedsaktører
 TPC  Temporary Profiled  Consumption  Timefordeling av JIPen som lages etter at FPPC er  beregnet for profilavregnet målepunkt. Nødvendig om et  målepunkt endres til å være profilavregnet tilbake i tid
 TSO  Transmission System  Operator  Statnett
 VEE  Validering, estimering og  endring  Beskriver kvalitetssikring og etimering av måleverdier for  timeavregnede målepunkt