Strukturdata

Strukturdata i Elhub består av rollemodellen, nettmodellen og koblingen mellom rollemodellen og nettmodellen.

Rollemodell

Rollemodellen beskriver hvilke roller som er i Elhub. I rollemodellen skiller vi mellom markedsaktører og tjenesteleverandører.

Markedsaktører har en markedsfunksjon i kraftmarkedet. Les om markedsaktørrollene under rollebeskrivelser. Følgende markedsaktørroller finnes i Elhub:

 • Nettselskap
 • Regulert kraftleverandør
 • Balanseansvarlig
 • Kraftleverandør
 • Tredjepart
 • Statnett


Tjenesteleverandører er aktører/selskap som yter tjenester til markedsaktører. Systemleverandører som utvikler systemer for meldingsutveksling og forretningsfunksjoner betegnes som en tjenesteleverandør. En tjenesteleverandør kan også være en aktør som tar på seg rollen som måledatainnsamler for et nettselskap eller yter driftbalansehåndterings- og avregningstjenester for nettselskap eller øvrige markedsaktører. I Elhub er denne rollen registrert som tjenesteleverandør (BSP).

Nettmodell

Nettmodellen i Elhub består av prisområder, nettavregningsområder, utvekslingspunkter og tilknytningspunkter.

Et prisområde er et område definert av noder i kraftnettet med samme kraftpris. Et prisområde består av mange nettavregningsområder, og et nettavregningsområde kan kun tilhøre ett prisområde.

Et nettavregningsområde er et elektrisk sammenhengende overføringsnett hvor forbruk, produksjon og utveksling med tilgrensende nettavregningsområder måles. Et nettavregningsområde avgrenses av utvekslingspunkter mot tilstøtende nettavregningsområder. All rapportering (forbruk, produksjon og utveksling) fra nettselskap skal refereres til ett nettavregningsområde. Elspotinndelingen vil bygges opp av nettavregningsområder, og nettap beregnes per nettavregningsområde. Nettavregningsområdene i Norge er definert av nettavregning i Statnett, og ligger i eSett.

Et utvekslingspunkt er et målepunkt som måler energiutvekslingen mellom to nettavregningsområder; et primærnettavregningsområde og et sekundæravregningsområde.

Et tilknytningspunkt er et målepunkt som kobler et subnett til et målepunkt i det overliggende nettavregningsområdet.

Koblingen mellom rollemodellen og nettmodellen

Koblingen mellom rollemodellen og nettmodellen består av følgende relasjoner:

 • Nettavregningsområder som tilhører et prisområde
 • Nettilknytningstilbyder i et nettavregningsområde
 • Regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde
 • Måleverdiinnsamlere per nettavregningsområde
 • Utvekslingspunkter per nettavregningsområde, inkl. hvilke nettavregningsområder som utveksler energi
 • Tilknytningspunkter per nettavregningsområde, inkl. subnett per nettavregningsområde
 • Balanseansvarlig per kraftleverandør
 • Balanseansvarsavtaler per kraftleverandør per nettavregningsområde