Rollebeskrivelser

- Elhub
- Nettselskap
- Regulert kraftleverandør
- Balanseansvarlig
- Kraftleverandør
- Tredjepart
- Tjenesteleverandør
- Sluttbruker
- Statnett

- Gå til sjekkliste for opprettelse av nye markedsroller

Elhub

Elhub er et IT-system som drives av Elhub AS. Elhub lagrer all informasjon om kunder, forbruk og priser i det norske kraftmarkedet, i tillegg til å sørge for all datakommunikasjon mellom aktørene i markedet. Elhub vil altså være kraftmarkedets database over målepunkt og parter tilknyttet målepunktene. I drift har Elhub ansvar for avviksoppgjør ved korrigering av måleverdier for et målepunkt, beregning av aggregerte måleverdier og administrering av måledata.

Nettselskap

Et nettselskap er ansvarlig for- og eier strømnettet i et geografisk område. Nettselskapet har monopol på sitt geografiske område og frakter all strøm innenfor dette området fra de forskjellige kraftleverandørene til sluttbrukerne som kraftleverandørene har avtale med. Nettselskapet, også kalt DSO (Distribution System Operator), har ansvar for å måle produksjon, forbruk, utveksling og rapportere måledata til berørte parter. Når Elhub er i drift er nettselskapene ansvarlig for å overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub hver dag. I Elhub har nettselskapet rollene:

Nettilknytningstilbyder (DDM) er ansvarlig for å gi sluttkunder tilgang til strømnettet, både tilknytning av produksjon og forbruk. Dette forutsetter at sluttkunden er tilkoblet og innenfor nettområdet til nettilknytningstilbyder. I Elhub er nettilknytningstilbyder ansvarlig for å oppdatere all informasjon om målepunkter, kvalitetssikre beregningsgrunnlaget i Elhub og oppdatere kundeinformasjon for sluttkundene i nettavregningsområdet.

Måleverdiansvarlig (MDR) er ansvarlig for at måleverdiene som måledatainnsamler henter inn blir sendt til Elhub, vil motta purring for manglende måleverdier, har ansvar for å ettersende oppdaterte måleverdier og er ansvarlig for at måleverdiene har god kvalitet. Måleverdiansvarlig er kun ansvarlig for enkeltobservasjoner for det enkelte målepunkt. Elhub vil være autorativ kilde for måleverdier, og er ansvarlig for aggregering av måleverdier som kreves for beregninger.

Måledatainnsamler (DDE) er ansvarlig for å lese av målerne og gjøre en første kontroll av at måleravlesningene har god kvalitet. Rollen måledatainnsamler kan settes bort til en tjenesteleverandør. En målerdatainnsamler kan sende inn måleverdier i flere netteieres nettavregningsområder (MGA) etter fullmakt.

Andre roller som ligger under nettselskapet

  • Nettoperatør – Opererer ett eller flere nettavregningsområder
  • Nettleieavregningsansvarlig – En rolle ansvarlig for å avregne nettleie for ett eller flere målepunkt. Etter       introduksjon av en-regningsmodellen vil rollen ligge under Elhub. Netttilknytningstilbyder vil ha ansvar for       å opprette og vedlikeholde nett-tariffer.
  • Måleroperatør – Ansvarlig for installering, vedlikehold, testing, sertifisering og frakobling av fysiske       målere.
  • Måleradministrator – En rolle ansvarlig for en database over målere og tilhørende registre.
  • Målepunktansvarlig – En rolle ansvarlig for å opprette vedlikeholde og avslutte målepunkt, herunder       tildeling av ID (målepunkt-ID).

Regulert kraftleverandør

Regulert kraftleverandør håndterer levering av kraft til sluttbruker på leveranseplikt og tar hånd om nettap. Regulert kraftleverandør innehar følgende Elhub-roller:

Leveransepliktig kraftleverandør (SLR) er ansvarlig for å selge kraft til sluttbruker som ikke har strømavtale med en kraftleverandør. I Elhub er det en leveransepliktig kraftleverandør per nettområde.

Kraftleverandør for nettap (BSL) er ansvarlig for å kjøpe inn kraften som utgjør nettapet i et nettområde. I Elhub er det en kraftleverandør for nettap per nettområde. Nettap er elektriske tap i strømnettet og vil alltid oppstå ved transport av elektrisk energi. Nettselskapet måler hvor mye energi som sendes inn i nettet (produksjon) og hvor mye kundene tar ut av nettet (forbruk). Forskjellen mellom produksjon og forbruk utgjør tapet.

Balanseansvarlig

En balanseansvarlig er et selskap som har en gyldig avregningsavtale med eSett, og en kontrakt for finansiell sikkerhet og balanseansvar med Statnett for et balanseområde. Balanseansvarlig forvalter et balanseansvar som produsent, sluttbruker eller forhandler av kraft på egne vegne, eller på vegne av andre produsenter, sluttbrukere eller leverandører av kraft. Med balanse menes i denne sammenheng at avtalt forbruk eller produksjon av elektrisk energi må være lik faktisk forbrukt eller produsert volum. Balanseansvarlig skal til enhver tid kontrollere at det er balanse mellom avtalt forbruk og produksjon og faktisk forbrukt og produsert volum. Balanseansvarlig er den eneste rollen som kan kjøpe og selge energi på engros nivå. I Elhub er rollen betegnet som Balanseansvarlig (DDK).

Kraftleverandør

En kraftleverandør selger strøm til sluttbruker/forbruker, kraften kjøper de direkte fra produsent, en annen kraftleverandør eller via en kraftbørs. Kraftleverandører skal ha avtale med en balanseansvarlig. Norge har et åpent marked for strømsalg og kraftleverandør kan selge strøm over hele landet uavhengig av geografi. I Elhub har en kraftleverandør tilgang til alle sine kunders måledata og er selv ansvarlig for å oppdatere kundeinformasjon for kunder de har kontrakt med. Kraftleverandør vil motta måleverdier fra Elhub for alle målepunkt der de har en strømavtale med en sluttkunde. I Elhub har kraftleverandør rollen Kraftleverandør (DDQ).

Andre roller som ligger under Kraftleverandør

Faktureringsansvarlig – Er ansvarlig for å fakturere sluttbruker. Foreløpig ivaretatt av den enkelte kraftleverandør som foretar fakturering.

Kraftavregningsansvarlig – Er ansvarlig for å avregne kraft for et eller flere målepunkt mot sluttbruker. Se også Nettleieavregningsansvarlig, som tar for seg nettavregningsdelen mot sluttbruker. Foreløpig ivaretatt av den enkelte kraftleverandør som foretar fakturering.

Tredjepart

En tredjepart er en aktør som kan hente ut måleverdidata som de trenger for å gjennomføre en tjeneste eller service ovenfor sine sluttkunder. Elhub krever at tredjepart må inngå direkte juridisk avtale med sluttkunden for å få tilgang til sluttkundens måleverdier. Elhub har et eget web-grensesnitt hvor tredjeparter kan hente ut forbruksdata for de kundene som har gitt sin fullmakt til det. I Elhub er denne rollen registrert som Tredjepart (AG).

Tjenesteleverandør

Tjenesteleverandører er aktører/selskap som yter tjenester til markedsaktører. Systemleverandører som utvikler systemer for meldingsutveksling og forretningsfunksjoner betegnes som en tjenesteleverandør. En tjenesteleverandør kan også være en aktør som tar på seg rollen som måledatainnsamler for et nettselskap eller yter driftbalansehåndterings- og avregningstjenester for nettselskap eller øvrige markedsaktører. I Elhub er denne rollen registrert som Tjenesteleverandør (BSP).

Sluttbruker

En sluttbruker er en som enten forbruker eller produserer kraft (strøm). I Elhub har en sluttkunde en nettleiekontrakt med nettilknytningstilbyder, og en kraftleveransekontrakt med en kraftleverandør.

Statnett

Statnett er det norske kraftmarkedets Transmission System Operator (TSO). En TSO er ansvarlig for forsyningssikkerheten, for koordinering av forbruk og etterspørsel i kraftsystemet i sanntid, og for driften av høyspentnettet. TSO har også det overordnede ansvaret for balanseavregningen. Roller/ansvar som ivaretas av Statnett er:

Avregningsansvarlig/NBS – Er ansvarlig for avregning av forskjellen mellom avtalte og realiserte volumer for energiprodukter for de balanseanvarlige i et balanseområde. Ivaretas av Statnett/NBS.

Systemoperatør – En rolle som er ansvarlig for et stabilt kraftsystem i et overføringsnett i et geografisk område. Systemoperatøren vil også bestemme og være ansvarlig for kapasitet og utveksling mellom balanseområder. Hvis nødvendig kan rollen redusere tilgjengelig kapasitet for å oppnå operasjonell stabilitet. Med overføringsnett som nevnt over, menes sentralnett eller regionalnett med fokus på sluttkunde eller distribusjonsnett. Ivaretas av TSO/Statnett.

Se sjekkliste for opprettelse av nye markedsroller