Aktør- og rollemodell

Figuren nedenfor beskriver på en overordnet konseptuell måte hvordan markedsaktørene og deres tjenesteleverandører vil være organisert i Elhub.

Rollemodell

På aktørnivå skiller vi mellom det vi kaller Markedsaktører og Tjenesteleverandører.

Markedsaktørene er de som har en markedsfunksjon i kraftmarkedet, som for eksempel kraftleverandør på et målepunkt eller netteier for et nettavregningsområde. Det er alltid markedsaktøren som vil være den juridisk ansvarlige og inneha konsesjon fra NVE der hvor dette er påkrevd.

Markedsaktørene deles inn i ulike markedsaktørtyper. Et nettselskap vil bestå av en aktørtype Netteier og en aktørtype Regulert Kraftleverandør. Aktørtypen Kraftleverandør og aktørtypen Balanseansvarlig organiseres ofte i samme virksomhet. Aktørtypen Netteier og aktørtypen Kraftleverandør skal være selskapsmessig skilt fra 2019.

Tjenesteleverandører er aktører/selskap som yter tjenester til Markedsaktørene. Dette kan være at de forestår den fysiske meldingsutvekslingen (det er da denne som fysisk vil kommunisere mot Elhubs B2B/EMIF grensesnitt, CSP) eller at de også ivaretar forretningsfunksjoner for en Markedsaktør, eksempelvis måleverdiinnsamling, VEE og innsending av måleverdier til Elhub.

En aktørs GLN er identifikasjonen på en aktør i Elhub sammen med en eller flere aktørtyper. Ett GLN kan ikke deles mellom flere markedsaktørtyper, med unntak av GLN for Balanseansvarlig, som kan deles med GLN for Kraftleverandør eller for Regulert Kraftleverandør.

Hvis en Markedsaktør også vil være Tjenesteleverandør til andre Markedsaktører kan aktørtypen Tjenesteleverandør benytte samme GLN som en Markedsaktør, eller man kan velge å benytte et eget GLN. Rene tjenesteleverandører vil kun ha aktørtype Tjenesteleverandør med et tilhørende GLN.

Alle aktørtyper/GLN nummer vil være knyttet opp mot en juridisk enhet, og en juridisk enhet kan omfatte flere aktørtyper/GLN.

På neste nivå i modellen finner vi markedsrollene. Disse samsvarer i stor grad det vi finner i den norske rollemodellen som igjen er basert på ENTSO-E/ebIX sin harmoniserte rollemodell.

I Elhub-sammenheng benyttes disse for å samle markedsprosesser og oppgaver de forskjellige Markedsaktørene er ansvarlige for. I én rolle vil det være ett sett av prosesser (BRS) som må støttes. Dette er dokumentert i tabellen BRS Rolleoversikt under.

For alle Markedsrollene, med unntak av Måleverdiinnsamler, som har noen spesielle egenskaper, vil Markedsaktøren være definert som juridisk avsender. Markedsaktøren kan ha en Tjenesteleverandør som ivaretar den faktiske utførelsen for de forskjellige rollene. Dette kan defineres på to måter:
1. Tjenesteleverandør er fysisk avsender (CSP) i kommunikasjonen mot Elhub for rollen.
2. Markedsaktøren har tildelt Tjenestetilbyderen rettigheter til deres domene i Elhubs web-portal (som    fullmektig/BSP) for rollen.

Rollen Måleverdiinnsamler er et unntak ved at andre Markedsaktører eller Tjenestetilbydere vil kunne stå som juridisk avsender for rollen på vegne av Netteier. Autorisering av Måleverdiinnsamlere som ikke er Netteier selv vil gjøres av Netteier i Elhubs web-portal.

Filer og dokumenter