Endringslogg v1.7

Følgende endringer ble gjort i dokumentasjonen fra version 1.6 til versjon 1.7. Detaljert informasjon finnes i endringsloggen i hvert dokument.

Endringer

BRS-NO-315 fjernes for balanseansvarlig

Balanseansvarlig kan ikke benytte BRS-NO-315. Hvis en balanseansvarlig har behov for en individuell forbruksserie, så må de etablere en tredjepartstilgang. Dette gir også den nødvendige tilgangen til grunndata som kreves for å behandle måleverdiene riktig.

Svar på spørringer kan bli delt i flere meldinger

Det er lagt til informasjon om at svaret på spørringer over en lang periode i BRS-NO-315 og BRS-NO-324 kan bli delt opp i flere meldinger.

Dokumentering av grunnlag for balanseavregning og avviksoppgjør

BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør, Beregningsfunksjoner og BRS Reporting for Imbalance Settlement er oppdatert med detaljering av hvordan Elhub kan dokumentere grunnlag for balanseavregning og avviksoppgjør.

Referanse til innkommende spørremelding i BRS-NO-324

Meldingstype PriceVolumeCombinationForReconciliation har fått inn referanse til innkommende spørremelding slik at man i BRS-NO-324 kan relatere meldinger man får mot innsendt spørring.

Utvidelse av målerkonstant

Målerkonstant utvidet fra max 3 til max 7 siffer før komma.

Versjonering av EMIF

Fra versjon 1.7 av spesifikasjonen endres alle namespace i EMIF fra *:v1 til *:v2. Dette er for å stabilisere grensesnittet mot produksjonssetting slik at det blir tydelig hvilket format som gjelder.

Det innføres et ekstra steg i BRS-NO-622 for sluttbruker å godkjenne tilgang til målepunkt etterspurt av tredjepart

Sluttbruker vil få opp en liste til godkjenning i Elhub Web Plugin etter at tredjepart har oppgitt hvilke målepunkter de skal få tilgang til. Tredjepart kan som tidligere gjøre dette enten ved å sende melding over EMIF eller ved å gå inn på Elhub Aktørportal. BIM melding vil ikke bli endret.

Endringsdato i markedsprosesser alltid skal oppgis i midnatt lokal norsk tid

Siden hendelser i Elhub er døgnoppløste tydeliggjøres det at endringsdato i markedsprosesser (dato for leverandørskifte, innflyttingsdato, dato for grunndataendring etc.) alltid skal oppgis i midnatt lokal norsk tid.

Innføring av ny rolle for bruk av BRS-NO-611

Det innføres en ny valgfri rolle for Kraftleverandører for å kunne benytte BRS-NO-611 Verifisering av grunndata i målepunkt, med avvikende system- og kommuniksjonsoppsett (fysisk avsender) enn for øvrige prosesser tilknyttet Kraftleverandør(DDQ) rollen.

BRS-NO-611 vil da kunne benyttes med den nye QRY rollen i tillegg til DDQ.

Validering av reaktive tidsserier fjernes fra VEE-guiden

Etter tilbakemelding på at V012 fører til for mange midlertidige verdier, selv om de reaktive tidsseriene viser seg å være riktige,velger vi å ta bort krav om V012. Denne er ikke nødvendig for Elhub. Nettselskapene oppfordres til selv å finne andre og bedre metoder for å detektere at verdiene kan være feil på de målepunktene som er knyttet opp mot fakturering av reaktiv effekt.

Prosesskomponent 40 og 41 erstattes av 8

Prosesskomponent 40, Avregningsgrunnlag til balanseansvarlig, og prosesskomponent 41, Avregningsgrunnlag til kraftleverandør, utgår. Disse erstattes av prosesskomponent 8, Avregningsgrunnlag, da identisk melding benyttes av alle prosesskomponentene.

BRS-NO-312 – Utsending av estimert periodvolum

Rettet feil dokumenttype (E66) i Prosesskomponent 7- Estimert volum – Periodevolum, stand, til riktig verdi: E65. Rettet sekvensdiagrammet for å vise at timeserie basert på estimert periodevolum sendes til markedsaktørene etter estimering.

BRS-NO-305 – Prosesser og meldinger for endringer på målepunkt initiert fra Elhub

I enkelte tilfeller vil endringer på målepunkt og kontrakter bli initiert i og utført av Elhub. Dette vil være tilfeller som endringer i markedsstruktur som
• Bytte av balanseansvarlig
• Sammenslåing av nettområder
• Splitting av nettområder
• Massebytte av nettselskap (ved f.eks. oppkjøp / sammenslåing)
• Massebytte av kraftleverandør (ved f.eks. oppkjøp / sammenslåing / konkurs )
Det vil også være tilfeller hvor Elhub på vegne av Markedsaktørene gjøre endringer direkte i Elhub som ikke støttes av markedsprosessene.
I disse tilfellene vil Elhub kunne sende meldinger til Markedsaktørene for å sikre at Elhub og markedsaktørenes systemer er synkronisert.

Vi vil benytte allerede eksisterende meldinger og prosesskomponenter for dette. Detaljert beskrivelse av prosessene vil komme i versjon 1.7 av markedsdokumentasjonen.

BRS-NO-611 – Verifisere grunndata

Verifisere grunndata i målepunkt vil utvides med mulighet for å søke på målernummer. Videre vil det returneres informasjon om næringskode, forbrukskode, antatt årsforbruk og hvor vidt målepunktet er blokkert for leverandørskifte.

Oppdatert oversikt over prosesskomponenter

Dokumentet Elhub BRS Oversikt Prosesskomponenter er korrigert og oppdatert. Den nye versjonen er publisert for bruk i forbindelse med registrering av aktører i Edielportalen.

Nettavregningsområde i meldingen NotifyStartOfSupply

Nettavregningsområde vil bli lagt til i meldingen NotifyStartOfSupply som brukes ved oppstart av kraftleveranse i et målepunkt.

Avvisning av måleravlesning i BRS-NO-311

Nettselskap vil få mulighet å avvise måleravlesning sendt inn fra kraftleverandør (BRS-NO-311) ved å sende en negativ Acknowledgement melding til Elhub.

BRS-NO-601/611

Vi vil i versjon 1.7 komme med en veiledning til hvordan kraftleverandøren på best mulig måte kommuniserer de data som er nødvendige for at nettselskapet skal sette riktig forbrukskode, inkl. en mulig utvidelse av BRS-NO-611 til å inkludere gjeldende forbrukskode, og bruk av BRS-NO-601 for å anmode om bruksendring.