Endringslogg v1.6

Følgende endringer ble gjort i dokumentasjonen fra version 1.5 til versjon 1.6. Detaljert informasjon finnes i endringsloggen i hvert dokument.

Nedenfor følger endringer som er implementert i versjon 1.6.

Endringer i markedsprosesser

BRS-NO-111

I BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse mangler det en prosesskomponent 2-Oppstart kraftleveranse(reversering) til Leveringspliktig kraftleverandør. Denne vil bli benyttet når en reverserer innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid og sluttbruker dermed har endt opp på leveringsplikt.

BRS-NO-321

Feil rolle er tegnet inn i BRS-NO-321. Mottaker av avregningsgrunnlaget skal være Nettilknytningstilbyder og ikke Måleverdiansvarlig.

BRS-rolleoversikt – endring for Kraftleverandør og Regulert kraftleverandør

I dokumentet BRS Rolleoversikt står Kraftleverandør og Regulert kraftleverandør som mottaker av BRS-NO-132, 223 og 224. Dette er feil da det kun er Netteier som er involvert i disse prosessene.

BRS-NO-312, Målerbytte fra profil til timesavregnet.

Endringen i 1.5 gjør det mulig å endre avregningsform samme midnatt som målerbytte og avlesningen gjøres. Dette vil tas med som et alternativ i 1.6.

BRS-NO-312, Redusere antall koder for årsak til måleravlesing

Antallet koder er redusert fra 8 til 2 stk.:

 • 1 – Perodisk
 • 4 – Målerbytte

BRS-NO-313, Utveksling og produksjon.

Det nevnes AMS kompatible målere i teksten. Det er NVE som setter krav til hvilke målere som må byttes. Det som var ment, er at hyppigere innsending av måleverdier krever timestander, da timesvolumer kun kan estimeres etter et komplett døgn et mottatt i henhold til VEE guiden.

BRS-NO-314, Purring på antatt årsforbruk.

Purringene på antatt årsforbruk skal sendes til nettilknytningstilbyder og ikke til måleverdiansvarlig.

Porteføljeoversikt

Funksjonalitet for å spørre på porteføljeoversikt over EMIF vil bli fjernet (BIM melding PortfolioOverview i BRS-NO-303). Tilsvarende funksjonalitet vil istedenfor bli tilgjengeliggjort i aktørportalen. Her vil det være mulig for markedsaktør å laste ned sin portefølje i CSV format.

Melding med målepunktinformasjon ved oppstart i målepunkt

Hvis kraftleverandør etter oppstart i målepunkt trenger ytterliggere informasjon om målepunktet utover det som kommuniseres i NotifyStartOfSupply-melding (prosesskomponent 6) vil dette sendes ut i en NotifyMeteringPointCharacteristics-melding (prosesskomponent 6).

Organisasjonsnummer/Virksomhetsnummer

Flere har påpekt negative konsekvenser av å ha virksomhetsnummer som primær ID på sluttbruker. Alle er så langt enige i at det å oversende både organisasjonsnummer og virksomhetsnummer der dette er relevant, er den beste langsiktige løsningen. Elhub vil derfor på sikt vurdere å støtte begge.

Mest sannsynlig vil vi derfor i versjon 1.6, endre tilbake til organisasjonsnummer i meldingene som skal sendes gjennom Elhub. Vi vil da komme med en veiledning til hvordan kraftleverandøren på best mulig måte kommuniserer de data som er nødvendige for at nettselskapet skal sette riktig forbrukskode, inkl. en mulig utvidelse av 611 til å inkludere gjeldende forbrukskode, og bruk av 601 for å anmode om bruksendring.

Vi ønsker igjen å presisere at vi ikke oppfordrer til unødvendig arbeid med eksisterende organisasjonsnummer, og at regelverket først og fremst gjelder anleggsovertagelse og bruksendring etter Elhub er startet opp.

Vi oppfordrer også systemleverandørene til å legge til rette for å kunne registrere både organisasjonsnummer og virksomhetsnummer, slik at en fremtidig utvidelse med støtte for oversendelse av begge felt per målepunkt kan innføres på kort varsel.

VEE og EMIF

Det er en inkonsistens mellom endring i estimeringsmetode E004 og valideringen i EMIF. For status Midlertidig vil det være tillatt, men ikke påkrevd, å sende inn estimeringsmetode. Estimeringsmetode E004 kan kun brukes i kombinasjonen status Midlertidig og dette er den eneste estimeringskoden som er tillatt for status Midlertidig.

VEE guide og Endelig Estimert

Det er presisert at forskjellen mellom estimert og endelig estimert er viktigst mellom D+1 og D+5. Da har det en reell verdi å bruke endelig estimert. Det er tillatt med kode Estimert også etter D+5.

Endringer i BIM

Oppdaterte XSD’er

Endringer i BusinessTypes

Endringer i BusinessType som benyttes ved utsendelse av aggregerte måleverdier fra Elhub. Ny komplett liste:

 • SE02 Sum infeed per MGA
 • SE04 Sum exchange
 • SE05 Sum supply of last resort consumption per MGA
 • SE06 Sum pumped consumption per MGA
 • SE07 Adjusted Load Profile per MGA
 • SE08 Sum consumption for Balance Responsible Party per MGA
 • SE09 Sum production for Balance Responsible Party per MGA
 • SE10 Sum consumption for Balance Supplier per MGA
 • SE11 Sum production for Balance Supplier per MGA
 • SE12 Sum consumption for Balance Supplier for profiled metering points per MGA
 • SE13 Sum consumption for Balance Supplier for non-profiled metering points per MGA
 • SE14 Sum pumped storage consumption per MGA
 • SE15 Sum pumped consumption per Balance Supplier per MGA
 • SE16 Sum pumped storage consumption per Balance Supplier per MGA
 • SE17 Sum pumped consumption per Balance Responsible Party per MGA
 • SE18 Sum pumped storage consumption per Balance Responsible Party per MGA
 • SE19 MGA exchange in
 • SE20 MGA exchange out
 • SE21 Sum consumption for Balance Responsible Party for profiled metering points per MGA (Pumped       consumption types excluded)
 • SE22 Sum consumption for Balance Responsible Party for non-profiled metering points per MGA (Pumped       consumption types excluded)
 • SE23 Sum production per MGA
 • SE24 Sum consumption per MGA (Pumped consumption types excluded)
 • RE01 ATAM for non-profiled metering point
 • RE02 APAM for profiled metering points.
 • HP01 Preliminary profiled consumption per profiled metering point (PPC)
 • HP02 Final preliminary consumption per profiled metering point (PPC)
 • HP03 Temporary profiled consumption (TPC)
 • HP04 Metered consumption per profiled metering point (FPC)
 • MP01 Metering values per non-profiled metering point
 • MP02 Start and end index as well as volume per profiled metering point
 • LS01 Grid loss
 • LS02 Final grid loss

Porteføljeoversikt

Funksjonalitet for å spørre på porteføljeoversikt over EMIF vil bli fjernet (BIM melding PortfolioOverview i BRS-NO-303). Tilsvarende funksjonalitet vil istedenfor bli tilgjengeliggjort i aktørportalen. Her vil det være mulig for markedsaktør å laste ned sin portefølje i CSV format.

Estimeringskode kan angis for midlertidig måleverdi i meldingen for måleverdier.

VEE guiden beskriver at man i forbindelse med estimeringskode E004 skal sende verdiene som Midlertidig (Temporary), men de skal også merkes med estimeringskode E004. Meldingsformatet tillater ikke at man oppgir estimeringskode på midlertidige verdier. Støtte for dette vil bli lagt til.

NotifyValidatedDataForBillingEnergy

Lagt til indikator for aggregerte data fra balanseavregningen (imbalance settlement) som sier om dataene er endelige (D+5) eller ikke.