Webinar: Utveksling 2


Spørsmål og svar

Kan man opprette/slette/endre utvekslingspunkt i Aktørportalen?
Nettselskap kan opprette utvekslingspunkt i aktørportalen. Aktivering/deaktivering/endringer på utvekslingspunktet må gjøres av Elhub operatør.


Når får vi tilgang til akørportalen?
07.05.2018


Kan det ettersendes verdier til alle tider etter kl 07? / Når er siste frist for innsending av timesverdier for at det skal komme med i den endelige avregningen?
Frist for innsending er 07:00 dagen etter bruksdøgn. Elhub vil allikevel kunne motta verdier til alle døgnets tider. Endelig avregningsgrunnlag sendes 5 dager etter bruksdøgn (D+5) til NBS. Det som kommer av måleverdier i etterkant av dette, vil bli håndtert av avviksoppgjøret. Avviksoppgjøret vil håndtere endringer på både timesavregnede og profilavregnede MPID inntil 3 år tilbake i tid.


Kan netteierrapporten oppdateres jevnlig etter hvert som vi får avklart med andre tilgrensede netteiere?
Ja, vi anbefaler dere å holde rapporten oppdatert, men vi samler inn og sammenligner disse med migreringsdataene og nabonetteiere kun i forbindelse med migreringene.


Burde ikke purring gå til innsender (DDE) også? Ikke kun netter? – for å speede opp resending/Innsending?
Det er nettselskapet har det overordnede ansvaret for at måleverdier blir sendt inn innen fristen klokken 07:00. Det har tidligere vært diskutert å legge til DDE-rolle pr MPID, men dette har vi konkludert på at vi ikke ønsker. Derfor går purringene i BRS-NO-314 til nettselskapet i rollen MDR.


Hvordan registreres det i Edielportalen om man har forskjellige DDE?
Inne på nettselskapet i Edielportalen kan man legge til så mange BSP man ønsker under prosesskomponent 16a og 16 b. Om man også står for noe av innsendingen selv (som juridisk avsender) må man legge til Ediel-adressereing i rollen DDE.


Kan dere si noe kort om hva av det som er sagt i dag som også gjelder produksjon, og hva som eventuelt ikke gjelder produksjon?
Håndtering av produksjonspunkt vil i stor grad følge samme løp som vi har vært gjennom for utvekslingspunkt.


Hvem i aktørportalen definererer at et tilknytningspunkt (altså utvekslingspunkt for subnett) har et subnett bak; vertsnetteier eller subnettaktør?
Tilknytningspunktet defineres av subnetteier. Dette vil da være et eget MPID som da vil speile målepunktet i overliggende nett.


Blir balansekjøringen i NBS endret i og med at det blir kortere frist for innsending?
Nei, balansekjøringen i NBS endres ikke.


Vi som ikke sender verdier for på utvekslingsmålepunkt må vi kjøre aktørgodkjenningstest?
Om et nettselskap ikke har produksjonspunkt eller er rapporteringsansvarlig for noen utvekslingspunkt må de søke unntak for de testcasene i aktørgodkjenning.


Presentasjon: