Webinar: Forberedelser til Aktørgodkjenning


Vi har tidligere fått innvilget unntak for endel BRS’er, må vi søke på nytt i forbindelse med aktørgodkjenningen?
En aktør som har fått innvilget unntak for implementering av spesifikke BRS’er kan søke om unntak for spesifikke testcaser i aktørgodkjenning. Dette gjøres direkte i Edielportalen. Elhub vil godkjenne unntak for testcaser som verifiserer BRS’er som aktøren har fått unntak fra å implementere. De testcasene som aktøren har fått innvilget unntak fra vil fremstå som valgfrie i Edielportalen og vil ikke lenger være obligatoriske. Veiledning for hvordan dette gjøres i Edielportalen kommer.

Maskerte data:
Elhub krever ikke at aktørene skal maskere data som skal migreres i forbindelse med aktørgodkjenning. Elhub vil sørge for at data som aktørene migrerer inn i Elhub testmiljø blir sikret med tilsvarende sikkerhet som i vårt produksjonsmiljø. Aktørene må selv ta stilling om data er tilstrekkelig sikret i eget testmiljø. Dersom eget testmiljø har et for lavt sikkerhetsnivå kan det være en løsning å maskere persondata før overføring til eget testmiljø og migrering til Elhub.

Bruk av data i Aktørgodkjenning:
Data som migreres inn i Elhub testmiljø i forbindelse med Aktørgodkjenning, vil kun bli bruke for å verifisere at aktørene er klare for å gå i produksjon med Elhub. Som minimum krever vi at aktørene skal gjennomføre testcasene i aktørgodkjenning. Dette er et minimumssett som verifiserer grunnleggende funksjonalitet, men kun på enkeltmålepunkter, kun for de mest brukte markedsprosessene og ikke nødvendigvis for alle underliggende systemer aktørene benytter. Elhub oppfordrer derfor alle aktørene til å gjennomføre ytterligere verifisering. Spesielt oppfordres nettselskaper til å verifisere at de er i stand til å sende inn større volum av målerverdier, for alle typer måleverdisystemer som aktøren har. Elhub har derfor definert en aktivitet “fri verifisering” som strekker seg fra mai til desember 2018, der aktørene har frihet til selv å verifisere det de finner nødvendig for å sikre at de er klare for å gå i produksjon på Elhub. Data vil bli slettet i Elhub testmiljø når hele markedet har verifisert at de er klare for å gå i produksjon på Elhub, dette er planlagt i løpet av desember 2018.

I fremtiden når Elhub er på lufta, kommer Elhub til å ønske at alle aktører tester ny funksjonalitet slik at det da evnt blir aktuelt med et dedikert testsystem? Eller er det evnt piloter som gjør det?
I tilfeller der det er større endringer i funksjonalitet i Elhub, vil det potensielt bli et krav om at aktørene må kjøre en godkjenning på ny funksjonalitet. Det samme vil også gjelde dersom en aktør endrer systemleverandør eller IT-systemkombinasjoner etter Elhub Go Live. Elhub anbefaler derfor at alle aktører har et dedikert testsystem, også etter at Elhub er satt i drift.

Er det i forbindelse med opplasting av data til DAM (test) vi skal maskere, eller på meldinger når aktørgodkjenning skal starte?
Eventuell maskering skal skje før innlasting av data til eget testmiljø. Data som lastes opp til DAM i Elhub testmiljø må være identisk med data i eget testmiljø. Dersom man maskerer data i eget testmiljø må man også maskere data før opplasting til DAM i Elhub testmiljø. I meldingsutvekslingen i aktørgodkjenning benyttes de dataene som ligger i eget testmiljø og i Elhub testmiljø, disse må derfor være identiske.

Hvordan gjennomføre Aktørgodkjenning hvis man ikke har et dedikert testsystem?
Det kan være mulig å gjennomføre aktørgodkjenning fra produksjonsmiljøet, men dette må aktøren i så fall avklare med sine systemleverandører. For nettselskaper og regulerte kraftleverandører må fiktive data som representerer egne produksjonsdata på en realistisk måte opprettes i produksjonsmiljøet og migreres til Elhub sammen med produksjonsdata. Det er aktørenes ansvar å opprette fiktive testdata og avklare med sin systemleverandør om det lar seg gjøre å kjøre aktørgodkjenning mot Elhub fra sitt produksjonsmiljø uten at det går utover normal drift i produksjon. Merk at aktørgodkjenningen som minimum vil pågå over noen uker og derfor må gå i parallell med meldingsutveksling i normal drift i produksjon. Signalene vi har fått fra de fleste store systemleverandørene er at de ikke støtter meldingsutveksling mot Elhub testmiljø fra produksjonsmiljøet i parallell med normal drift fra det samme miljøet.


Presentasjon: