Kurs og opplæring

Riktig kompetanse til effektiv bruk av Elhub
Vi vil tilby en rekke kurs som vil hjelpe deg å mestre overgangen til Elhub. Kursene vil gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere dine framtidige oppgaver på en smart, sikker og effektiv måte.

Du vil lære om

 • Nye forskriftskrav og markedsregler i kraftmarkedet
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Nye arbeidsprosesser for aktørrollen
 • Elhub Aktørportal

Opplæringen er rettet mot medarbeidere hos markedsaktører som jobber i kundeservice, backoffice og eventuelle andre relevante stillinger. Alle aktører har oppnevnt en opplæringskontakt som er ansvarlig for å registrere ansatte i Elhub Trainingportal for å kunne gjennomføre e-læringskursene. Spørsmål angående Elhub opplæring rettes først og fremst til opplæringsansvarlig for Elhub hos din bedrift, spørsmål direkte til Elhub rettes til post@elhub.no

Du bestemmer hvordan du vil lære

E-læring

Hvorfor skal du ta e-læringskurs?
Kursene vil gi deg et innblikk i det du trenger å vite rundt markedsprosesser og tidsfrister for innflytting, leverandørskifte, håndtering av målepunkt etc. og hvordan du jobber i Elhub Aktørportal.

Hvem skal ta e-læringskurs?
E-læringskursene henvender seg til alle medarbeidere som er berørt av Elhub i sin arbeidsdag etter Elhub Go Live. Dette gjelder spesielt deg som jobber i kundeservice eller backoffice med for eksempel oppgaver som avregning.

Når kan du ta e-læringen?
Alle e-læringskurs er tilgjengelig for deg på Elhub Trainingportal. Spør Elhub-opplæringsansvarlig i din bedrift for å få tilgang til Trainingportalen

Hvordan får du tilgang til e-læringen?
Alle aktører har utnevnt en Elhub opplæringskontakt som administrerer tilgang til e-læringskursene. Ta kontakt med din Elhub opplæringsansvarlige for å få brukernavn og passord.

Hvordan er kursene bygget opp?
Du kan ta kursmodulene i den rekkefølgen du selv ønsker avhengig av din forkunnskap, interesse eller fagfelt. Du vil kunne velge mellom en rekke moduler, som i løpet av minutter, gir deg den viktigste informasjonen du trenger om et tema. Kursene inneholder en blanding av teori, gjennomgang av aktuelle og praksisrelaterte hendelser og øvelser. I tillegg har du mulighet til å avslutte kursene med en test for å måle din kunnskap om temaet.

Se introduksjonsvideo om e-læringskursene:

Innhold i e-læringskursene
Innflytting I dette kurset skal du lære hvordan du skal håndtere innflytting i Elhub. I tillegg vil du lære om hvordan du kan reversere innflyttingen hvis noen oppdager en feil.

Håndtering av Målepunkt I dette kurset skal du lære om håndtering av målepunkt. Dette innebærer å sette opp et nytt målepunkt, aktivere, deaktivere og fjerne et målepunkt. Du skal lære om reversering av statusendringer i målepunktet.

Verifisere Grunndata I dette kurset vil du lære hvordan du verifiserer grunndata i sluttbrukerens målepunkt som målertype, status, avregningsform og dato for siste måleravlesning.

Leverandørskifte I dette kurset vil du lære hvordan du håndterer leverandørskifte i Elhub. Du skal også lære om hvordan et leverandørskifte kan reverseres hvis noen oppdager feil.

Utflytting og opphør I dette kurset skal du lære om hvordan du skal håndtere opphør av en kraftleveranse ved utflytting eller avslutning av en kontrakt. Du skal også lære om hvordan utflytting og opphør av en kraftleveranse kan reverseres hvis du oppdager feil.

Oppdatere og korrigere grunndata I dette kurset skal du lære hvordan du som kraftleverandør eller nettselskap oppdaterer og korrigerer grunndata. Du vil også lære hvordan du henter ut grunndata i Elhub.

Profilavregnede målepunkt fra A til Å I dette kurset skal du lære om flyten og håndteringer av måleverdier for profilavregnede målepunkt i Elhub.

Timeavregnede målepunkt fra A til Å I dette kurset skal du lære om flyten og håndteringer av måleverdier for timeavregnede målepunkt i Elhub.

Rapportering fra Elhub og måleverdiinformasjon I dette kurset skal du lære prosesser som hjelper deg å kvalitetssikre ditt grunnlag for avregning. Du vil også lære om beregninger som Elhub utfører og tilbakerapporterer.

Spørring I dette kurset skal du lære hvordan du spør om måleverdier for et målepunkt du har tilgang til og hvordan du sender forespørsel til Elhub.

Gå til Elhub Trainingportal for å ta Elhubs e-læringskurs:

Kurs

Elhub og bransjeorganisasjonene Energi Norge, DEFO og KS Bedrift vil tilby kurs som gir deg dypere forståelse i markedsprosesser, ny rollefordeling og arbeidsoppgaver relatert til det. Kursene vil være målgrupperettet for at du skal fokusere på aspekter som er relevant for deg basert på din rolle i kraftmarkedet.

Innhold i kursene:

Elhub for energibransjen: På dette seminaret vil du få innsikt i Elhub og hva som må på plass før oppstart. Viktige tema er Go Live-prosessen, idriftsettelse og hvilke utfordringer du må holde et ekstra øye til under Go Live av Elhub.

 • Forstå hvordan Elhub endrer energibransjen
 • Få kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet i Elhub
 • Se og bli kjent med Elhub Aktørportal


Elhub for kraftleverandører: Få en praktisk gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for kraftleverandører. I dette kurset vil du finne ut hvilken informasjon som er tilgjengelig for deg, når den er tilgjengelig og hvordan du kan søke den opp. Kurset gir deg det du trenger å vite om leverandørskifter, inn-/utflyttinger, innsendinger av måleverdier, oppdatering av grunndata, samt forespørsler mot nettselskap og Elhub. Balanseansvarlige vil få en god oversikt over roller, oppgaver og data en har tilgang til. Tredjepartsaktører vil ha stor nytte av kurset for å levere sine tjenester. Et annet viktig tema i kurset er rapportering i Elhub Aktørportal.

 • Bli trygg på Elhub Aktørportal
 • Lær å trekke ut data til dine rapporter og system
 • Sjekk konsistens mellom Elhub og egne data


Elhub for nettselskap: Få en praktisk gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. I dette kurset vil du finne ut hvilken informasjon som er tilgjengelig, når den er tilgjengelig og hvordan du kan søke den opp. Kurset gir deg det du trenger å vite om inn-/utflyttinger, oppdatering og spørring av grunndata, forespørsler mot Elhub med mer. Du får også en introduksjon til nye prosesser for måleverdier, beregninger og avregning. Et annet viktig tema i kurset er rapportering i Elhub Aktørportal.

 • Lær om vedlikehold av data
 • Lær å trekke ut data til dine rapporter og system
 • Forstå Elhubs rolle som master for grunndata


Avanserte Elhub-oppgaver: På dette kurset får du en gjennomgang av måleverdiprosesser, beregninger og avregning i Elhub. Du vil få innsikt i Elhub rapporter og funksjoner du trenger for oppfølging av måleverdikvalitet, elsertifikater og kvotepliktig forbruk og oppdaterte MGA-tapsparametre. Du vil også lære mer om dine fremtidige tidsfrister og få kontroll over de nye avregningsrutinene.

 • Lær hvordan du jobber med feilsøking i Elhub
 • Lær deg å bruke Elhub effektivt for dine oppgaver
 • Forstå hvordan beregninger og avregning vil endres

Gå til kurskalender:

Kursene er et samarbeid mellom Elhub, KS Bedrift, Defo og EnergiAkademiet

Markedsguide

Elhub utarbeider en markedsguide som inkluderer veiledninger og en brukermanual for Elhub Aktørportal i forbindelse med Elhub Go Live. Her vil du finne alt du ønsker å vite om Elhub relatert til din rolle i kraftmarkedet og hvordan du jobber i Elhub Aktørportal. Veiledningene vil fortløpende bli offentliggjort i forbindelse med utviklingen i prosjektet.

Markedsguiden vil offentliggjøres på elhub.no.


Elhub trainingportal

Logg inn i Elhub Trainingportal og start opplæringen nå!
(Elhub opplæringsansvarlig i din bedrift sørger for at du er registrert i portalen og får tilsendt brukernavn og passord).

Elhub beige datastream