Gebyrmodell for Elhub

Elhub finansieres gjennom gebyrmodellen (som er under høring hos NVE).

Modellen skal sikre inndekking av Elhubs kostnader inklusive rimelig avkastning ved effektiv drift. Elhub beregner gebyr for Markedsaktører på månedsbasis, samt et årlig fastgebyr.

Fremlagt høringsforslag til Gebyrmodell for Elhub ble utarbeidet i fellesskap med Bransjerådet, Bransjeorganisasjonene(Energi Norge, DEFO og KS-Bedrift) og Elhub. Vi mottok 20 høringsinnspill på høringsforslag for gebyrstrategi for Elhub 2017-2019. Vi har utarbeidet et revidert forslag til Gebyrmodell for Elhub basert på innkommende høringsinnspill. Det reviderte forslaget er nå overlevert NVE til vurdering og endelig beslutning.