Elhub for tredjepart

En tredjepart er en aktør som kan hente ut måleverdidata som de trenger for å gjennomføre en tjeneste eller service ovenfor sine sluttbrukere. Elhub krever at tredjepart må inngå direkte juridisk avtale med sluttbruker for å få tilgang til sluttbrukerens måleverdier.

Elhub har et eget web-grensesnitt hvor tredjeparter kan hente ut forbruksdata for de kundene som har gitt sin fullmakt til det. I Elhub er denne rollen registrert som Tredjepart (AG).


Tilgangsstyring

For å få tilgang til målepunktinformasjon i Elhub, må tredjeparten ha en avtale med sluttbruker/eier av målepunktet. Etter avtale med sluttbruker er inngått, kan tredjepartsaktøren sende en forespørsel om tilgang via BRS-NO-622 eller direkte i Elhub Aktørportal.

Når det er sendt inn en forespørsel om tilgang på et målepunkt, må sluttbrukeren gå inn via Elhub Web Plug-in for å godkjenne tilgangsforespørselen. Forespørselen ligger aktiv i tre virkedager. Dersom tilgang ikke blir bekreftet innen tidsfristen, vil forespørselen bli markert som avvist.

Elhub opererer med to ulike tilgangsnivåer, full eller begrenset tilgang. Full tilgang gir tilgang til kontraktsdata, grunndata og måleverdier, mens begrenset tilgang gir tilgang til måleverdier, samt et minimumssett av informasjon på målepunktet. Som standard er det begrenset tilgang som blir gitt via BRS-NO-622 og i Aktørportalen. Sluttbruker kan selv overstyre tilganger, ved å enten gi full, begrenset eller fjerne tilgangen helt.

Når godkjenning av sluttbruker er gitt, vil alle endringer på målepunktet (målepunktdata og måleverdier) være tilgjengelig for tredjeparten, basert på hva slags tilgang man har. Måleverdier er tilgjengelig løpende hver dag kl. 09:00 for foregående døgn, og sendes automatisk ut via f.eks. BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt. Det vil også være mulig å spørre på informasjon på målepunktet, enten via BRS-NO-303 Spørring på grunndata eller BRS-NO-315 Spørring på måleverdier.


Forretningsprosesser

Tredjepartstilgang:

Mottak av måleverdier:

Spørringer:


Se hva du må gjøre for å bli tredjepart