Elhub for nettselskap

Elhub utfører en rekke oppgaver mot kraftmarkedet som hvert nettselskap før var ansvarlige for. Dette gjelder i hovedsak distribusjon av målerverdier til kraftleverandører, leverandørbytter, flytting, opphør samt sammenstilling til balanseavregning og avviksunderlag. Nettselskapene skal overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub hver dag.

Allikevel innehar nettselskapet mange roller i det norske sluttbrukermarkedet som ikke vil ha noen relasjon til Elhub. For nettselskapets nettvirksomhet vil det være registrert en aktørtype netteier som ivaretar følgende roller som vil ha en relasjon til Elhub. Nettilknytningstilbyder (DDM) er ansvarlig for å gi tilgang til bruk av strømnettet for aktørers forbruk eller produksjon. Dette forutsatt at aktørene er koblet til rollens nett og er innenfor nettområdet.

Måleverdiansvarlig (MDR) er ansvarlig for å etablere og validere måledata fra måledatainnsamler. Rollen er ansvarlig for å sende oppdaterte verdier for målepunktene til Elhub. Rollen er kun ansvarlig for enkeltobservasjoner for det enkelte målepunkt. Aggregering av målerverdier, bl.a. for avregningsformål forutsettes gjort av rollen Beregningsansvarlig. Elhub vil være den autorative kilde for måleverdier.

Måledatainnsamler (DDE) er ansvarlig for måleavlesning og kvalitetskontroll på avlesningen (Denne rollen kan settes bort til en Tjenesteleverandør). Rollen DDE-Måledatainnsamler kan også ivaretas av andre aktører enn Nettselskap og én DDE kan sende inn måleverdier i andre Netteieres Nettavregningsområde (MGA) etter fullmakt.

Andre roller som ligger under Nettselskapet

  • Nettoperatør – Opererer ett eller flere nettavregningsområder.
  • Nettleieavregningsansvarlig – En rolle ansvarlig for å avregne nettleie for ett eller flere målepunkt. Etter       introduksjon av en-regningsmodellen vil rollen ligge under Elhub. Netttilknytningstilbyder vil ha ansvar for       å opprette og vedlikeholde nett-tariffer.
  • Måleroperatør – Ansvarlig for installering, vedlikehold, testing, sertifisering og frakobling av fysiske       målere.
  • Måleradministrator – En rolle ansvarlig for en database over målere og tilhørende registre.
  • Målepunktansvarlig – En rolle ansvarlig for å opprette vedlikeholde og avslutte målepunkt, herunder       tildeling av ID (målepunkt-ID).

Se hva du må gjøre for å bli et nettselskap