Elhubs påvirkning på aktører i kraftmarkedet

Elhub skal forholde seg til og understøtte krav som NVE fremmer i sine forskrifter. En vesentlig innstramming er at det i Elhub må være samme sluttbruker som inngår avtale om bruk av nettet og kraftleveranse i ett målepunkt, og at sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Samtidig stilles det høye krav til personvern og datasikkerhet i involverte IT-løsninger og i utveksling av informasjon.

Nettselskaper
Elhub vil utføre en rekke oppgaver mot kraftmarkedet som hvert enkelt nettselskap i dag er ansvarlig for. Dette gjelder i hovedsak distribusjon av målerverdier til kraftleverandører, leverandørbytter, flytting, opphør samt sammenstilling til balanseavregning og avviksunderlag. Nettselskapene skal overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub innen kl. 07:00 hver dag.

Kraftleverandører
Kraftleverandører vil slippe å forholde seg til det enkelte nettselskap. I stedet vil de få tilgang til alle relevante data i Elhub. Kraftleverandør får da enkelt tilgang til alle sine kunders måledata fra et nøytalt sted, hvor dataene har blitt validerte, eventuelt estimert og endret (VEE-prosessen), slik at de er korrekte uavhengig av hvor kundene er geografisk. Kraftleverandører blir ansvarlige for å oppdatere kundedata i Elhub. Elhub vil overta purring/oppfølging av prosesser mot nettselskaper og andre kraftleverandører.

3. parts aktører
Elhub vil tilby et grensesnitt for uthenting av forbruksdata for de kundene som har gitt sin fullmakt til det. Elhub skal legge til rette for at 3. part, etter direkte juridisk avtale med sluttkunden, kan hente ut måleverdidata som de trenger for å gjennomføre en tjeneste eller service ovenfor sine sluttkunder.

Sluttbrukere
Elhub vil inkludere en løsning der sluttbrukere kan logge inn via sin side hos kraftleverandøren, se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub.

Gevinster for markedsaktørene modell