Elhubs påvirkning på aktører i kraftmarkedet

Elhub skal forholde seg til og understøtte krav som NVE fremmer i sine forskrifter. En vesentlig innstramming er at det i Elhub må være samme sluttbruker som inngår avtale om bruk av nettet og kraftleveranse i ett målepunkt, og at sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Samtidig stilles det høye krav til personvern og datasikkerhet i involverte IT-løsninger og i utveksling av informasjon.

Nettselskaper
Elhub vil utføre en rekke oppgaver mot kraftmarkedet som hvert enkelt nettselskap i dag er ansvarlig for. Dette gjelder i hovedsak distribusjon av målerverdier til kraftleverandører, leverandørbytter, flytting, opphør samt sammenstilling til balanseavregning og avviksunderlag. Nettselskapene skal overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub innen kl. 07:00 hver dag.

Kraftleverandører
Kraftleverandører vil slippe å forholde seg til det enkelte nettselskap. I stedet vil de få tilgang til alle relevante data i Elhub. Kraftleverandør får da enkelt tilgang til alle sine kunders måledata fra et nøytalt sted, hvor dataene har blitt validerte, eventuelt estimert og endret (VEE-prosessen), slik at de er korrekte uavhengig av hvor kundene er geografisk. Kraftleverandører blir ansvarlige for å oppdatere kundedata i Elhub. Elhub vil overta purring/oppfølging av prosesser mot nettselskaper og andre kraftleverandører.

3. parts aktører
Elhub vil tilby et grensesnitt for uthenting av forbruksdata for de kundene som har gitt sin fullmakt til det. Elhub skal legge til rette for at 3. part, etter direkte juridisk avtale med sluttkunden, kan hente ut måleverdidata som de trenger for å gjennomføre en tjeneste eller service ovenfor sine sluttkunder.

Sluttbrukere
Elhub vil inkludere en løsning der sluttbrukere kan logge inn via sin side hos kraftleverandøren, se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub.


Gevinster for markedsaktørene etter innføringen av Elhub:

 Funksjon  Nettselskap  Kraftleverandør
 Avregning og  fakturering  - Ingen besparelse i første versjon av    Elhub. Store besparelser hvis    modellen med énregning eventuelt    vedtas  - Noe besparelse på grunn av mer stabilt    datagrunnlag samt at man slipper å    forholde seg til stander
 Kundeservice utover  ordinær kundekontakt  - Noe besparelse. Bedre kvalitet på    kundedata og måleverdier, samt én    master for disse data gjennom Elhub    gir grunnlag for at ordinær    kundekontakt holder høyere kvalitet    og reduserer således behovet for    ekstra kundekontakt.  - Stor besparelse. Bedre kvalitet på    kundedata og måleverdier, samt én master    for disse data gjennom Elhub gir grunnlag    for at ordinær kundekontakt holder høyere    kvalitet og reduserer således behovet for    ekstra kundekontakt.
 Måleverdiinnsamling og  distribusjon  - Noe besparelse. Forenklet distribusjon    til Elhub i stedet for til hver enkelt    kraftselskap, og at Elhub holder rede    på relasjon leverandør – måleverdier.  - Stor besvarelse. Elhub vil medføre én kilde    til alle data og lik behandling av AMS data    og profilmålte. VEE vil også heve    effektiviteten i behandlingen av måledata.
 Prosess for  leverandørbytter  - Stor besparelse. Nettselskapet skal    ikke lenger utføre denne oppgaven.  - Stor besparelse. Prosessen vil bli enklere i    og med at Elhub vil være grensesnittet, i    stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring    av fødselsnummer vil heve datakvaliteten    og signifikant øke andelen som kan utføres    automatisk (selvbetjente kunder gjennom    hjemmesider).
 Prosess for flytting  - Vesentlig besparelse. Prosessen blir    forenklet og datagrunnlaget blir bedre    gjennom Elhub og bruk av    fødselsnummer. Det vil signifikant øke    andelen som kan utføres automatisk    (selvbetjente kunder gjennom    hjemmesider).  - Stor besparelse. Prosessen vil bli enklere i    og med at Elhub vil være grensesnittet, i    stedet for hvert enkelt nettselskap.    Innføring av fødselsnummer vil heve    datakvaliteten og signifikant øke andelen    som kan utføres automatisk (selvbetjente    kunder gjennom hjemmesider).
 Leverandøravregning  - Stor besparelse. Elhub overtar det    meste av denne oppgaven  - Ingen besparelse
 Ukeavregning  - Stor besparelse. Elhub overtar denne    oppgaven.  - Stor besparelse. Elhub overtar denne    oppgaven.