Elhub

Hva er Elhub?
I 2013 ga NVE Statnett i oppdrag å etablere en datahub som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer etablering og drift av en permanent tjeneste i kraftmarkedet som vil fungere som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører. Tjenesten heter Elhub. Statnett registrerte Elhub AS som et datterselskap i oktober 2015, men prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til Statnett sin prosjektmodell. I tillegg er bransjen og myndighetene (NVE) involvert gjennom bransjeråd og ekspertgrupper.

Elhub-prosjektet
Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbruker-markedet for kraft i Norge.
Innføring av Elhub skal bidra til å oppnå følgende målsetninger:
• Effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet
• Kostnadsbesparelser ved at Elhub utfører et sett av oppgaver som nettselskapene ellers ville måtte ha utført    hver for seg
• Enklere forretningsprosesser, som f.eks. leverandørbytte
• Tilrettelegging for leverandørsentrisk markedsmodell
• Utnytte det teknologiske potensialet som ligger i AMS i forhold til smarte løsninger og tjenester for både    nettselskaper, leverandører og sluttkunder
• Nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedene
• Markedsnøytralitet gjennom likebehandling av aktørene

Hvordan fungerer Elhub?
Når en sluttkunde forbruker strøm registres dette av AMS måleren. Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres til nettselskapet i nettområdet og videreføres inn til Elhub innen kl. 07.00 påfølgende dag, og er tilgjengelig for kraftleverandør og sluttkunde kl. 09.00.
Kraftleverandører vil da umiddelbart få tilgang til sine kunders forbruk uavhengig av hvor kundene er lokalisert. Dette vil effektivisere kundebehandling i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter m.m.


Elhubs rolle i kraftmarkedet
Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og datasikkerhet. Et sentralt prinsipp i det nye regelverket er at strømkundene eier sine egne strømdata, og at de kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data.

Alle snakker med alle

Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måleverdier og kundeinformasjon mellom aktørene i kraftmarkedet. Elhub skal beregne avregningsdata, avviksunderlag og foreta avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt.

I samarbeid med bransjen har Elhub-prosjektet definert et nytt sett av markedsprosesser og meldingsformater samt en VEE-guide som skal understøtte nettselskapene i sin daglige innsamling og kontroll av måleverdier før innsending til Elhub.

Elhub er den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. En kraftleverandør er avhengig av kontinuerlig informasjonsutveksling med sluttbrukernes nettselskaper for å kunne drive sin virksomhet. Elhub representerer en ny rolle i form av et nøytralt og sentralt bindeledd mellom nettselskapene og kraftleverandørene som gjør at alle aktørene bare har ett grensesnitt å forholde seg til. Elhub vil overta en del av monopoloppgavene nettselskapene utfører hver for seg i dag. Elhub skal altså ikke løse oppgaver som kraftleverandører og markedet selv kan løse. Elhub er dimensjonert for å håndtere de store datamengdene som vil genereres etter hvert som AMS -målere rulles ut, og kan skaleres opp til å håndtere måleravlesninger ned til hvert 15. minutt.

Aktørportal
Elhub vil tilby markedsaktørene en portal/web-løsning slik at de selv kan administrere og overvåke viktige prosesser og kvaliteten av data som blir sendt inn. I portalen vil en kunne få grafisk monitoring av egne arbeidsprosesser, utføre spørringer og rapporter.
Elhub funksjon


Elhub-presentasjoner til nedlastning: