Nyheter

13.04.2018

Nye migreringsdatoer og innføring av obligatorisk parallellrapportering for nettselskaper

På bakgrunn av erfaringer fra pilottestingen og innspill fra markedsaktører har vi gjort noen justeringer og presiseringer i milepælsplanen.

Milepælene ligger fast men vi har gjort følgende endringer i aktivitetsplanen:

  • Nye migreringsdatoer i mai 2018: Nye datoer er 07.05 for full opplasting og 23.05 for deltaopplasting. Årsaken til justeringen er at vi har fått forespørsler fra markedsaktører om å forsøke å unngå månedsskifter samt at vi ønsker å bruke disse opplastingene til en intern Go Live-simulering og derfor ønsker migreringsdatoer som stemmer med Go Live-prosessen best mulig.
  • Ny obligatorisk aktivitet for nettselskaper: “Parallelrapportering av måleverdier” fra november 2018. På bakgrunn av pilottestingen ser vi at prosjektet har behov for å sikre at alle nettselskaper er forberedt på å kunne rapportere komplette sett av måleverdier til Elhub ved Go Live, i enda større grad enn det tidligere aktivitetsplan legger opp til. Spesielt ser vi at mange nettselskaper har utfordringer med å migrere grunndata og deretter rapportere måleverdier for utvekslingsmålepunkter og produksjonsmålepunkter. Under parallellrapporteringen skal nettselskapene sende inn komplette måleverdier for alle typer målepunkter til Elhubs produksjonssystem, basert på grunndata som er migrert inn i Go Live generalprøven i oktober 2018. Elhub vil kjøre beregninger for å verifisere kompletthet og vil sammenligne resultatene med verdiene nettselskapene har rapportert til NBS. Vi er i prosess med systemleverandører og ekspertgruppen om detaljene rundt hvordan denne aktiviteten skal gjennomføres og vil komme med mer informasjon om dette etter hvert


Vi har i tillegg gjort noen mindre presiseringer av pilotaktivitetene fremover:

  • Beregningsverifisering er skilt ut som egen aktivitet som pågår relativt kontinuerlig frem til go live generalprøven.
  • Tidsrom for gjennomføring av utvidet markedsverifisering runde 3 og 4 uke er lagt inn.


Se Elhub milepælsplan

Se kommende migreringsaktiviteter