Nyheter

21.12.2015

Justering av akseptansekriterier for systemsertifisering på M3 og M4a

Formålet med systemsertifiseringen på M3 er å sikre at aktørenes IT-systemer støtter Elhubs spesifikasjoner. Akseptansekriteriet har til nå vært at alle aktørenes systemkombinasjon(er) skal være sertifisert for alle roller aktørene innehar.

En systemkombinasjon er en kombinasjon av et kjernesystem (kundeinformasjonssystem, måleverdisystem osv) og et integrasjonslag (EDI-system). Vi ser nå at det vil være et stort spenn av forskjellige systemkombinasjoner i markedet og at det ikke er hensiktsmessig å kreve at hver enkelt systemkombinasjon er sertifisert på M3. Det som er viktig er at aktørens kjernesystemer er tilpasset Elhub og at dette er verifisert gjennom sertifisering i kombinasjon med minst et EDI-system. Krav til sertifisering av alle resterende systemkombinasjoner flyttes til M4a. Merk at testomfanget for sertifiseringen av de ulike systemkombinasjonene på M4a vil være et subsett av testomfanget som gjelder for kjernesystemene på M3.

Akseptansekriteriene for systemsertifisering på M3 justeres som følger (endring markert i kursiv):
• Alle systemer/versjoner skal være registrert i Edielportalen
• Alle aktører skal ha registrert hvilke roller de innehar i Elhub med tilhørende systemkombinasjon
• Alle testcaser som er definert som obligatoriske for systemsertifisering pr 01.02.2016, for aktuell(e) rolle®, skal være gjennomført med godkjent resultat for aktørens kjernesystem(er)

Nytt akseptansekriterie for systemsertifisering på M4a blir dermed:
Alle aktørens systemkombinasjoner skal være sertifisert i Edielportalen ved at et subsett av definerte test cases skal være gjennomført med godkjent resultat

Det er ingen endring på akseptansekriteriene for migrering.

Se oppdatert milepælsplan