Plusskunder


Svar på spørsmål og kommentarer stilt i webinaret:


Hvordan skal nettselskapene håndtere både P-komponentkoder og GS1 målepunkt ID for plusskundemålepunkter i overgangsuken ved oppstart av Elhub?

En netteier kan migrere både P-komponentkoder og GS1 målepunktID for Plusskundemålepunkter, til Elhub fram til overgangsuken. I overgangsuken skal P-komponentkoder på samtlige Plusskundemålepunkt erstattes med målepunktID, i det siste rapportering til NBS fra nettselskapene er gjort på P-komponentkode. Hvorvidt det er mulig å ha de to ID’ene i samme base samtidig er noe den enkelte må avklare med sin systemleverandør.
Når Elhub settes i drift skal kun målepunktID benyttes, P-komponentkoden skal ikke importeres i Elhub.
Se også GoLive-plan for overgangsuken.


Hvordan rapportere timeserier på et Plusskunde-mpktID?

Det ble kommentert og stilt flere spørsmål rundt hvordan det skal sendes inn måleverdier for et kombinasjonsmålepunkt.
AMS-forskriften angir at det skal settes opp én måler, med 2-4 kanaler, og i Elhub er det lagt opp til ett målepunkt for Plusskunder. Måleren vil måle energi kontinuerlig for alle kanaler, både forbruk og produksjon, også uavhengig av tidsenhet. Tidsenhet (f.eks. time) kan tas inn i beregninger som gjøres basert på målingene.
Hvorvidt det blir nødvendig å bytte målere, må det enkelte nettselskap vurdere ut fra allerede montert utstyr.
I Elhub skal det alltid sendes inn måleverdier i begge kanaler for alle timer. Hvis det gjennom hele timen er kun netto forbruk eller produksjon i punktet, vil den motsatte serien ha 0. I tilfeller hvor det varierer mellom produksjon og forbruk i samme time, skal det sendes verdier (ulik 0) i begge serier. Alle måleverdier skal være positive. Det kan således rapporteres verdier i begge tidsserier, for samme time.
Pluss- og minusverdier i en og samme måleserie pr målepunktID gjelder kun nettselskapenes rapportering til NBS. NBS skal ha utvekslingen mellom nettområder. Elhub overtar rapporteringen fra nettselskapet ved GoLive. Elhub forventer måleverdier fra en måling (ett målepunkt), og disse skal ha 2 kanaler på et målepunkt med positive verdier for hver retning.

Vi mottok også enkelte spørsmål og kommentarer vedrørende eventuell støtte i de forskjellige KIS-systemene. Dette må rettes til den enkeltes systemleverandør.


Hva flyttes til Leveringspliktig kraftleverandør dersom Ordinær kraftleverandør ikke har sørget for avtale også om kjøp av overskuddskraft/ ikke har balanseavtale eller balanseansvarlig også for produksjon?

Både forbruk og produksjon tilhørende Plusskunde-målepunktet vil da flyttes til Leveringspliktig kraftleverandør, ettersom en Plusskunde skal ha en og samme kraftleverandør for både forbruk og kjøp av overskuddskraft (produksjon).


Blir et leverandørbytte eller kundebytte avvist dersom en kraftleverandør uten balanseansvarlig for produksjon sender forespørselen?

Ja, et slikt leverandørbytte eller kundebytte vil bli avvist etter validering i Elhub, med feilkode E16.


Skal ikke håndtering av Plusskundeordningen overfor borettslag ut på høring før det utvikles løsning for dette i Elhub?

Vi formidler dette spørsmålet til NVE, som er ansvarlig for høringer.


Blir det blir opplyst i BRS 611 om målepunktet er et kombinasjonsmålepunkt?

Ja, målepunktstype er del av BRS-NO-611.


Hvilken balanseansvarlig (for nett eller kraft) skal fylle ut eventuelle skjema ved opprettelse av P-kode for en Plusskunde hos Avregningsansvarlig?

Nettselskapet skal ta ut P-koden (eller registrere endring dersom P-kode allerede finnes). Det er ikke nødvendig å fylle ut skjemaet for opprettelse av P-kode for Plusskunder. Avregningsansvarlig registrerer ved bestilling av P-kode for en Plusskunde at det skal være unntak fra 2-prisavregning på denne koden.


Hvordan skal det måles netto produksjon i forbindelse med Elsertifikater?

Den korrekte definisjonen av netto produksjon i forbindelse med utstedelse av elsertifikater er brutto produksjon fratrukket forbruk på hjelpeutstyr. Det øvrige ordinære forbruket, enten for husholdningen eller bedriften, skal ikke trekkes fra. For en Plusskunde med f.eks. et solcelleanlegg betyr det derfor – i de aller fleste tilfeller – at brutto produksjon og netto produksjon, som kreves i rapportering for sertifikatutstedelse og slik den er definert ovenfor, blir den samme.

Det er Plusskunden som er ansvarlig for at rapportering gjøres, og til syvende og sist er ansvarlig for at volumene er korrekte. Fram til Elhub GoLive skal rapporteringen forestås av en profesjonell, uavhengig tredjepart, ref. FOR 1398 Elsertifikatforskriften, kap. 3. Etter Elhub GoLive vil Elhub rapportere til NECS, men det er fortsatt ønskelig at rapporteringen fra Plusskunden til Elhub gjøres av en profesjonell, uavhengig tredjepart (gjerne den samme som evt. rapporterte fram til Elhub). Det må settes opp en egen måler for å måle produksjonsvolum det ønskes sertifikater på. Plasseringen av måleren rent praktisk og teknisk må avklares i samarbeid med tredjeparten, i tråd med gjeldende regulering. Plusskunden må videre få tredjeparten til å opprette et virtuelt nett i Elhub der de kan legge produksjonspunktene. Deretter kan det sendes inn måleverdier til Elhub, og Elhub rapporterer dette videre til NECS.Presentasjon Plusskunder: