Spørsmål stilt i Elhub-kurs

Denne siden inneholder spørsmål og svar på spørsmål som har blitt stilt i gjennomførte Elhub-kurs

Vi anbefaler å søke på siden (Ctrl + F) for å finne det spørsmålet du leter etter. Du kan også bruke linkene under for å finne riktig kategori.

Elhub for nettselskap

Hva får Balanseansvarlig tilgang til i Elhub Aktørportal?

Balanseansvarlige får ikke tilgang til portalen, de får tilsendt det de skal ha i en melding.

Kan man flytte inn anleggseieren i stedet for sluttbrukeren, i tilfelle sluttbruker sier opp kontrakten?

Det må alltid være inngått en avtale om kraftleveranse før sluttbruker registreres på et målepunkt i Elhub.

Hvor lenge kan et målepunkt stå som Inaktivt i Elhub?

Det er nettselskapet som bestemmer, kan stå i Inaktivt helt til det flytter noen inn, eventuelt til nettselskapet bestemmer seg for å deaktivere og eventuelt fjerne målepunktet.

Hva med hytter, der sluttbrukeren ikke skal bruke hytta en periode og sluttbrukeren ønsker at målepunktet settes til inaktivt? Nettselskapet ønsker nettleie for perioden, hva kan man kreve av sluttbruker?

Dette ligger utenfor Elhub sitt mandat. Dette er en sak mellom sluttbruker/anleggseier og nettselskapet. Eventuelle avklaringer på dette området må tas med NVE.

Innflytting i inaktive målepunkt:

Kraftleverandør kan sende innflytting i inaktivt målepunkt til Elhub, Elhub videresender til netteier og netteier må da aktivere målepunktet før innflyttingen skjer. For med detaljer se BRS-NO-102 – Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid.

Hvem har ansvaret for næringskode/avgiftskode?

Nettselskapet har ansvaret for at næringskoden/avgiften er korrekt. Elhub synker ikke med Brønnøysundregistrene, eller andre register.
Se også BRS Markedsprosesser avsnitt 3.2 Prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt.

Aktivering av målepunkt for nettselskapet, hvilke frister har nettselskapet til å aktivere målepunktet når de mottar innflytt fra kraftleverandør i inaktivt målepunkt?

Kraftleverandør skal sende melding til Elhub så tidlig som mulig som i sin tur umiddelbart videresendes til nettselskapet. Nettselskapet bør aktivere målepunktet før innflyttingsdatoen, men Elhub håndhever ikke noen tidsfrister ovenfor nettselskapet når det gjelder strømsetting av anlegg. Innflyttingsprosessen i Elhub vil vente på aktivering i totalt 14 virkedager før den kanselleres.

Hvem har ansvaret for antatt årsforbruk på målepunktet?

Nettselskapet har ansvaret. Det kan sendes et forslag fra kraftleverandør via BRS-NO-311. Det er nettselskapet som må bekrefte og oppdatere nytt antatt årsforbruk via BRS-NO-317.

Hvem foretar oppgjøret for APAM?

Grunnlaget for fakturering av kraftleverandørene sendes fra Elhub til kraftleverandørene. Elhub foretar det finansielle oppgjøret mellom kraftleverandørene.

Hvem foretar oppgjøret for ATAM?

Grunnlaget for fakturering av kraftleverandørene sendes fra Elhub til kraftleverandørene og til nettselskapet. Nettselskapet foretar det finansielle oppgjøret mellom kraftleverandørene.

Hvorfor dette skillet mellom ansvar?

Skillet mellom ansvar for APAM og ATAM er det NVE som har gjort. Dette for å gi incentiver for nettselskapet til å få på plass så korrekte data som mulig så tidlig som mulig for målepunktene.

Hva styrer nettselskapet i formelen i nettap i Elhub?

- Netteier kan endre tomgangstapet og tapskonstanten
- Netteier kan endre utregningsmetode, dvs liten eller stor jip eller kun timeavregnede anlegg

Hva med nettområder/regionalnett der det så og si kun er utvekslingsområder, dvs. at det måles inn og ut?

Da er det kun timeavregnete anlegg, og da vil det ikke være en formel for nettap.

Hva med utvekslingsområde der retningen på utvekslingen endres i løpet av en time?

Da skal det sendes inn positive verdier i begge retninger for samme time.

Hva om man allerede har virtuelle målepunkt/beregninger i eget system, må man sette opp virtuelle målepunkt i Elhub da?

Ved oppstart av Elhub, vil det ikke være åpnet for andre virtuelle målepunkt enn delt produksjon til virtuelle plusskunder. Dermed må nettselskapene fortsette med de beregningene de har behov for i eget system.

BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub: Hva menes med sensitiv informasjon?

Datatilsynet har definert hva som er sensitiv informasjon: Det skal ikke stå noe om betalingsevne, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Kan man sette opp målepunkter i subnett som skal rapporteres til NECS?

Ja, både produksjon og kvotepliktig forbruk. Men hvis forbruket rapporteres fra subnett må en sørge for at det ikke samtidig rapporteres i de overliggende nettavregningsområdet for tilknytningspunktet.

Hva betyr det at antatt årsforbruk er utdatert?

Når antatt årsforbruk er mer enn ett år gammelt. Nettselskapet er pålagt å sørge for at profilavregnede målepunkt avleses minst én gang per år. Elhub vil purre om dette ikke gjøres. Det forventes at en da også oppdaterer antatt årsforbruk minst en gang i året.

Hvem oppdaterer de forskjellige adressene i Elhub?

Anleggsadresse: Nettselskap

  • Sluttbrukeradresse: Kraftleverandør
  • Elhub gjør ikke selv sjekker mot folkeregisteret e.l.
    • Folkeregisteret vil ikke nødvendigvis ha den relevante adressen, da en person kan ha en rekke målepunkter
  • Det er altså markedsaktøren som eier dataene som skal holde de oppdatert i Elhub

Skal nettselskapet deaktivere målepunkt i Elhub i forbindelse med utflytting?

Nettselskap vurderer om måleren skal stenges eller om man vil holde den åpen i påvente av innflytting. Hvis det stenges skal også målepunktet deaktiveres i Elhub.

Vil Elhub informere markedet om endringer som kommer (mht. retningslinjer og tidsfrister)?

Elhub gjør løpende tilgjengelig informasjon vedrørende fremtidige endringer for markedsaktørene som i sin tur informerer sine kunder hvis relevant. Endringer i forskrift håndteres av NVE.

Hvordan skifter målepunktet status om det er endringer i kraftkontrakter?

Målepunktstatus og kraftkontrakter oppdateres separat, men er avhengige hverandre. Målepunktstatus i Elhub kan skille seg fra hvordan status brukes i de ulike systemene hos markedsaktørene, og beskriver ikke nødvendigvis fysisk tilstand på målepunktet. Et målepunkt må ha status Aktivt for å kunne ha kraftkontrakt. Mer detaljert beskrivelse finnes i dokumentet BRS Markedsprosesser.

Hvordan skal byggestrømsskap håndteres i Elhub?

Byggestrøm kan håndteres på flere måter innenfor Elhub sine vanlige prosesser. Målepunkt ID kan for eksempel gjenbrukes (innenfor det samme nettavregningsområdet) ved at målepunktstatus og adresse endres etter hvert som skapet flyttes rundt. Markedsaktør kan også velge om kraftkontrakt skal avsluttes og opprettes igjen eller om den samme kontrakten være aktiv hele tiden. Hvis målepunktstatus beholdes som Aktivt vil nettselskapet måtte sende måleverdier løpende, selv om det ikke er forbruk. Nettselskapet kan også velge å registrere et nytt målepunkt ID for hver gang skapet flyttes og settes opp et nytt sted.

Må endring i avregningsform settes frem i tid?

BRS-NO-306 er hovedprosess for endring i avregningsform og har tidsfrist senest samme dag som melding sende til Elhub. Kun ved feil og avvik skal BRS-NO-402 brukes for å korrigere avregningsform tilbake i tid.

Finnes det noen prosess for forespørsler fra nettselskap til kraftleverandør? (Ref. BRS-NO-601 og 602)

Nei, det finnes ingen egen prosess i Elhub for dette.

Gjelder samme tidsfrister for forskjellige kontraktsprosesser?

Tidsfristene for hovedprosessene er like på tvers av prosessene men forskjellig mht. avregningsform.

Det er fokus på datakvalitet i Elhub prosjektet for migrering. Hvordan skal datakvalitet opprettholdes etter Go Live?

Det er markedsaktørene som er ansvarlige for å holde Elhub oppdatert med sine data og sikre kvalitet på disse. Forskrift regulerer hvem som er ansvarlige for hvilken data og Elhub validere en del av de data som kommer inn, for eksempel fødselsnummer og organisasjonsnummer.

Hvem har ansvar for å framskaffe korrekt målerverdi, hvis nettselskap ikke godtar måleravlesning som kommer fra kraftleverandør?

Hovedregelen er at den sluttbruker tar kontakt med skal sørge for avlesning. Hvis nettselskapet avviser denne avlesningen, må sluttbruker og nettselskap avklare årsaken til dette, og eventuelt ny avlesning sendes gjennom kraftleverandør eller nettselskap. Om dette heller ikke fører frem, er kvalitet på måleverdiene nettselskapets ansvar.

Hva skjer hvis en kraftleverandør f.eks. har gjennomført et leverandørskifte, og sender inn en avlesning etter denne datoen?

Hvis det skjer etter D+5, så skal estimatet Elhub beregner benyttes som forrige stand. Hvis det skjer før D+5, så vil Elhub vente med estimering etter at periodevolumet er fordelt, og så dele dette opp i en periode før leverandørskifte og en periode etter.

Hvis sluttbruker har sendt inn «falske» avlesninger over lengre tid, og man får inn en reell avlesning; vil da hele differansen bli priset etter siste periodes prisnivå? Og tilsvarende for «stipulerte» avlesninger om disse er sendt inn som avlesninger til Elhub.

Om man har feil-avlesninger må man trekke disse tilbake, og legge inn ny reell avlesning, så vil Elhub beregne nye FPCer for hele perioden avlesningen gjelder for, og disse vil komme med i APAM, priset etter den prisen hver enkelt FPC gjelder for (differanse mot FPPC).

Siden man ikke har lov til å fakturere kunder for forbruk eldre enn tre år, hvordan håndteres avskrivning av et forbruk som først er avlest etter 3 år?

Elhub ikke lager reglene om avskrivning men foreslår følgende prosess:

  • FPPCene er brukt i fakturering av sluttbruker inntil 3 år tilbake i tid, så det er kun avviket tidligere enn denne datoen som skal avskrives.
  • Nettselskapet har da ansvaret for å dele opp i perioden før og etter 3-års grensen, og avskriver forbruket som er eldre enn 3 år i henhold til gjeldene regler.
  • Nettselskapet sender en stipulert avlesning som ligger 3 år tilbake til Elhub, og Elhub håndterer forbruket de siste 3 årene på normal måte.

Kommer «målepunkt» uten måler inn under virtuelle målepunkt?

Virtuelle målepunkt i Elhub dekker kun de måleverdier som beregnes i Elhub basert på innkommende måleverdier fra fysiske «undermålere». En kan derfor godt si at beregning av f.eks. en timeserie som dekker umålt gatelys er et tilsvarende virtuelt målepunkt som nettselskapet beregner verdier for, før disse sendes til Elhub. Men dette gjøres altså i nettselskapets systemer.

Hvem har ansvaret for å sette opp beregninger som virtuelle plusskunder der felles produksjon skal fordeles i et borettslaget?

Det er opp til NVE å bestemme hvem som skal ha ansvaret for å definere oppsettene inkludert fordelingen.Avanserte Elhub-oppgaver

Kan korreksjoner av måleverdier på dager før Elhub GoLive sendes gjennom Elhub?

Ja, måleverdiene kan sendes gjennom Elhub, men nettselskapet må håndtere avviksoppgjøret og eventuelt sende nytt døgnfordelt periodevolum utenom.

Hvor lenge lagres måleverdiene i Elhub?

Minimum er så lenge de er relevant for avviksoppgjør, normalt 3-4 år. Sluttbruker kan be om utvidet lagring på 10 år.

Hvordan håndteres sluttbrukere som kjøper kraft både fra en kraftleverandør og direkte fra en produsent?

Slike avtaler håndteres bilateralt utenfor Elhub. Det betyr i praksis at hele forbruket skal registreres på den kraftleverandøren som står for balansekraften (balance supplier). De må håndtere og avregne differanse ift avtalen mot produsenten på vegne av sluttbrukeren.

Hvordan håndteres korrekt andel kvotepliktig forbruk i eksempelet over?

Balansekraftleverandøren må avstemme dette mot andelen som er registrert på målepunktet.

Vil man kunne se historisk nettap i portalen?

En kan se dette for bruksdager etter Elhub Go Live. Det justeres gradvis mot endelig verdi, etter hvert avviksoppgjør. Men en kan kun se dette per døgn, ikke for en lengre periode. Hvis en ønsker dette, så sendes de samme tallene i BRS-321 og BRS-503.

Hvordan håndteres tap i nett uten forbrukere?

Blir beregnet som i timesavregnede nettområder, altså uten formelen som benyttes i profilavregnede nettområder.

Plusskunder: Hvordan håndteres “fasitrapportering” og kompensasjon for bruttoproduksjon?

Hva som skal sendes inn i fasitrapporteringen og hvordan kompensasjonen for tapt produksjon skal håndteres er noe som ligger utenfor Elhubs ansvar, og må sjekkes med de som er ansvarlig for dette.

EAN-kode og H-kode: Vi bruker nå EAN-kode, men får feilmelding når man sender inn denne. NBS forventer H-kode.

Overgangen fra de fleste komponentkodene f.eks. H og P koder, til EAN koder, skjer ved Elhub Go Live. Frem til dette må systemene kunne håndtere begge, og sende EAN koder i migreringen til Elhub, og H og P koder til NBS.

Når kan vi få tilgang til testportal med testdata for å øve på aktørportalen?

Pilotene vil få tilgang til aktørportalen når sikkerhet er verifisert. Følg fremgangen HER. Øvrige markedsaktører vil få tilgang til aktørportalen i aktørgodkjenningen.

Kan vi få litt mer detaljer rundt avregning av virtuelle målepunkter og da spesielt borettslag med felles produksjon?

Endepunktene i et borettslag med felles fordelt produksjon vil få to netto-kanaler, akkurat som en normal plusskunde. (Netto forbruk etter fratrekk for felles distribuert produksjon, og netto produksjon som er fordelt produksjon fratrukket eget forbruk. En av disse vil alltid være 0.) Dermed må sluttbrukeren ha en avtale med et kraftselskap som kjøper denne kundens nettoproduksjon.Elhubs egne formulerte spørsmål

Hvordan skal status midlertidig i VEE guiden forstås? Ingen av mine statuser i måleverdisystemet indikerer at verdiene er midlertidige.

Status midlertidig sier kun noe om at estimeringen er av dårlig kvalitet. Hvis det f.eks. ved manglende kommunikasjon med måleren heller ikke finnes historikk i målepunktet, slik at det ikke være mulig å lage et estimat som bør kunne ende opp på en faktura. Derfor er det et krav at midlertidige verdier endres til estimert eller målt innen D+5. For eksempel vil nye målepunkt som settes til timeavregnet umiddelbart, alltid få status midlertidig ved manglede måleverdier frem til en får nok målte verdier til at disse kan brukes til estimeringen.

I VEE guiden står det at det skal samles inn døgnstander hvis måleren leverer timevolumer. Skal disse døgnstandene sendes til Elhub?

Nei, disse døgnstandene skal kun benyttes i VEE motoren, hvis det er behov for å estimere manglende timeverdier innen et døgn.

Hva med f.eks. månedlige kontrollavlesninger på timeavregnede målepunkt. Skal disse sendes til Ellhub?

Det er ikke noe krav at slike kontrollavlesninger sendes til Elhub, men det er fullt mulig å gjøre det hvis det f.eks. er avtalt med sluttbruker at disse skal kunne skrives på kraftleverandørens faktura.

Er det krav til å sende kWh med 3 desimaler på timeavregnede målepunkt?

Ja, alle timeverdiene skal sendes inn med riktig avlest volum med opptil 3 desimaler. Hvis måleren er satt opp med 2 desimaler, så sendes verdiene med desimaler

Hvor mye måleverdihistorikk vil være tilgjengelig for tredjeparter ved Go Live?

Det er ikke planlagt noen opplasting av måleverdihistorikk som ikke skal benyttes i beregninger i Elhub. Det vil gradvis bygges opp historikk, og denne vil være tilgjengelig tilbake til Go Live dato. Det vil være mulig å sende inn måleverdier for perioder før Go Live, etter Go Live, og disse måleverdiene vil da være tilgjengelig for tredjeparter.