Spørsmål og svar

Her vil du finne svar på vanlige spørsmål i forbindelse med Elhub.

Vi anbefaler å søke på siden (Ctrl + F) for å finne det spørsmålet du leter etter. Du kan også bruke linkene under for å finne riktig kategori.

Test og migrering


Migreringsverktøyet DAM

Vi vil registrere en ny bruker på aktøren, hvordan gjør vi det?

Dersom en ny bruker skal ha tilgang til aktøren må man sende epost til post@elhub.no med:

 • Navn
 • E-post
 • Hvilke aktør den nye brukeren skal ha tilgang til (GLN, navn, rolle)

I tillegg trenger vi fødselsnummer på brukeren, det må sendes inn i henhold til prosessen beskrevet her. IKKE send fødselsnummer ukryptert på e-post!

Måleverdifilen min har 0% på integritetsjekk. Har noe feilet?

Nei. Måleverdier gjennomgår ingen integritetsjekk, men siden det samme brukergrensesnittet gjenbrukes ser det dessverre slik ut.

Hvordan skal plusskunder migreres?

Plusskunder har i dag kun en tidsserie mot kraftleverandøren, og skal dermed migreres som forbrukspunkter. Dette vil endre seg, og i det øyeblikket ny forskrift trer i kraft ved Elhub go-live kan nettselskapet gjøre en grunndataoppdatering på målepunktene det gjelder for å endre målepunktstype til kombinasjonspunkt. Dette må først gjøres etter at kunden har valgt en kraftleverandør som er villig til å kjøpe kraften som produseres, ellers vil sluttbrukeren bli overført til leveringspliktig kraftleverandør. For at kunden skal kunne opptre som plusskunde må nettselskapet kunne sende inn flere måleverdiserier (brutto forbruk og brutto produksjon) på samme målepunkt.

Feilmelding i DAM etter innlogging via ID-porten?

Oraclefeil
Oracle feilmelding

Denne feilmeldingen indikerer at vi enten har feil fødselsnummer registrert på din bruker, eller at du ikke har sendt inn fødselsnummer. Send inn fødselsnummer som beskrevet her.

Feilmelding fra ID-porten etter innlogging?

Idportfeil
ID-porten feilmelding

Denne feilmeldingen betyr at sesjonen din mot DAM har gått ut på dato. Forsøk å skrive “https://dam.elhub.no” inn i adressefeltet. Om det fortsatt ikke fungerer anbefaler vi å prøve «Inkognito modus» i nettleseren og forsøke å logge inn på nytt.

Hva er brukernavnet mitt i DAM?

DAM bruker ID-porten for innlogging, og baserer seg derfor på fødselsnummer. I systemet kobler vi din ID med eposten din. Ved support-henvendelser skal du derfor oppgi eposten din.

Jeg får feilmeldingen “Field BALANCE_SUPPLIER_USED in file CONTRACTS has illegal reference for this user or market party” eller “Field GRID_ACCESS_PROVIDER in file CONTRACTS has illegal reference for this user or market party”

Dette betyr at man laster opp en kontraktsfil som refererer til en GLN man ikke har tilgang til. Dette kan oppstå enten ved at det er en faktisk feil i uttrekket og dermed refererer til en GLN for en aktør man ikke skal laste opp filer for, eller at vi ikke har gitt tilgang til alle GLNene du skal ha tilgang til. Sjekk hvilke GLN som er referert i filen, dersom det er en GLN du skal ha tilgang til, ta kontakt på post@elhub.no med epost og navn/ORG/GLN på aktør man skal ha tilgang til, så kan vi sjekke det opp og eventuelt legge det inn.

Hvorfor er filen min “Delvis avvist” eller “Avvist”

DAM gjør formatsjekker på alle radene som er sendt inn. Dersom noen av radene inneholder formatfeil av særdelesalvorlig karakter vil den bli “Delvis avvist.”. Dersom radene derimot inneholder mer enn 100 000 feil av særdeles alvorlig grad, så vil filen bli markert rødt, og da med “Avvist”. Undersøk hva feilen er, og korriger dette i datagrunnlaget uttrekket er basert på. Dersom datagrunnlaget er korrekt, og det er en utrekksfeil må man ta kontakt med systemleverandøren. Dersom opplastingsaktiviteten ikke er ferdigstilt enda anbefaler vi å laste opp hele filen på nytt etter at man har korrigert feilene.

For å få en oversikt over hvilke rader som forårsaker den delvis avviste filen kan man klikke på filnavnet. Da kommer man til en ny side med en knapp nederst hvor det står “Last ned kritiske feil”, ved å trykke på denne vil man laste ned en tekstfil som viser hvilke rader som må rettes i.

Hva skal lastes opp?

Dette er spesifisert per milepæl i migreringsprosessen.

Hvilken feilkoder rapporteres i DAM?

Listen med feilkoder er publisert under Datakvalitet og krav. Den inneholder alle feilkodene som kan oppstå i DAM, samt alvorlighetsgraden på disse.

Vi har ikke et eget KIS-system med dataene som skal migreres. Hvordan kan vi sende inn data?

Det er mulig å lage .sdv filer med en hvilken som helst teksteditor, men dette kan være tungvint. Vi har derfor publisert Excel-maler som kan fylles ut, som man deretter kan eksportere som .sdv filer.

Hvilke aktørtyper skal migrere data til Elhub?

Kraftleverandør, regulert kraftleverandør og netteier skal migrere sine data til Elhub. Balanseansvarlig skal ikke migrere data, men er i høyeste grad relevant for Elhub siden.

Hva er et delta-uttrekk?

Et delta-uttrekk består av filer som inneholder endringer i grunndata siden den forrige opplastingen. Det betyr at det kun hentes ut og lastes opp endringer til DAM. For aktører som har mindre enn 5000 målepunkter kan det gjøres innsending av fullstendig datasett. DAM erstatter ikke automatisk hele den gamle innsendingen, så hvis man har migrert for mye og trenger slette allerede innsendte data må dette gjøres i henhold til delta reglene til tross for at det er et fullt uttrekk.

For måleverdier skal kun nye eller endrede data siden forrige iterasjon sendes inn, også for de små aktørene.

Hvor langt tilbake skal måleverdiene gå?

Vi forventer at det migreres måleverdiene i henhold til datointervallene som er publisert på siden Datakvalitet og krav og vil også rapportere basert på disse intervallene.

Hvorfor tar opplastingen så lang tid?

Dersom filene som lastes opp er veldig store, så vil det ta lang tid å laste opp, avhengig av hastigheten på egen internettforbindelse og hvor mange andre som laster opp filer i øyeblikket. Dersom filene ikke er store, og det allikevel tar veldig lang tid kan man prøve å logge ut av DAM, logge inn igjen og forsøke på nytt. Det er også mulig å komprimere alle filene til en aktør i en zip fil. For en beskrivelse av hvordan dette gjøres, se her.

Hvorfor stemmer ikke antallet rapporterte feil overens med antallet faktiske feil?

Dette oppstår gjerne om det er noe systematisk feil i uttrekket og alle linjene i en fil inneholder samme feil. Årsaken til dette er at dersom det er for mange kritiske feil i en fil, vil prosesseringen avbrytes, og antallet feil vil da ikke nødvendigvis stemme overens med tallet som rapporteres.

Formatsjekk starter aldri, eller det står at formatsjekk har startet, men ingen rapport er tilgjengelig

Rapporter på formatsjekk kjøres jevnlig ved fastsatte intervallet. Dersom det står at formatsjekk har startet, men det tar uforholdsmessig lang tid å prosessere filen er det et tegn på at noe har gått galt i DAM, eller at køen for prosessering er veldig lang. Ta kontakt på post@elhub.no om du lurer på om noe har gått galt.

Hvorfor trenger dere fødselsnummeret mitt?

DAM utveksler potensielt markedssensitiv informasjon og personopplysinger i avviksfilene fra DAM. Det benyttes derfor to-faktors autentisering ved hjelp av ID-porten, som er den felles innloggingsportalen for offentlige tjenester. For at du skal få tilgang til aktørene du representerer er vi dermed nødt til å vite hva fødselsnummeret ditt er for å knytte det opp mot aktørene du representerer. For innsending av fødselsnummeret til Elhub har vi skrevet en guide som beskriver hvordan dette kan gjøres på en sikker måte.

Kan vi få laget bruker til en som ikke har fødselsnummer eller D-nummer?

Nei. Vi benytter ID-porten til innlogging, og tillater ikke annen innlogging enn dette. Dersom man f.eks. har en tjenesteleverandør basert utenfor Norge som skal gjøre jobben med uttrekk, må uttrekket oversendes til en person hos aktøren som har fødselsnummer eller D-nummer, som så kan gjøre selve opplastingen til DAM. Dersom dette utveksles over e-post mellom tjenesteleverandør og aktør må man huske å kryptere uttrekket!

Dersom det ikke er mulig å få noen med fødselsnummer eller D-nummer til å laste opp, ta kontakt.

Er det mulig å få programatisk tilgang til DAM via annet grensesnitt enn web? F.eks. FTP/SFTP?

Ja. I enkelte tilfeller vil vi kunne gi tilgang til dette. Ta kontakt på post@elhub.no med “SFTP tilgang for ” som emne. Dette skal i hovedsak brukes av aktører som har så store filer at DAM ikke klarer ta imot disse direkte, eller for brukere som representerer mange aktører.

Hvordan skal vi håndtere sperrede adresser i forbindelse med migreringen?

Sperrede adresser skal ikke migreres til Elhub. Vi har publisert en veiledning om dette.

Hvordan skal man håndtere utenlandske sluttbrukere uten norsk fødselsnummer eller organisasjonsnummer?

Etter at Elhub er i drift, må personer uten norsk fødselsnummer få rekvirert et D-nummer for å kunne tegne kontrakt med en kraftleverandør. Utenlandske bedrifter uten norsk organisasjonsnummer må ha et NUF-nummer.

I de migrerte dataene vil Elhub godta at opp til 1% av målepunktene med eksisterende kontrakter har en annen ID, men disse vil da ikke få tilgang til måledata, og de vil ikke kunne starte nye prosesser i Elhub (unntatt utflytting og opphør).

Vil det være noe kobling mellom målepunkt ID og P-kode i migreringen?

Produksjonsanlegg skal ha en målepunkt ID, enten en fysisk eller en virtuell (f.eks. kalkulert). Tilknyttet dette MP vil det være grunndata som beskriver at dette er et produksjonspunkt, hvilken type produksjon det er snakk om og defineres da i Elhub som Produksjonsanlegg. Ved migrering må nettselskap (rolle målepunktansvarlig) oppdatere Elhub med denne informasjonen.

Test og sertifisering

Vil det kreves sertifisering og godkjennelse både av aktører og av systemleverandører/systemer?

Alle aktører som skal kommunisere med Elhub via B2B grensesnittet må være sertifisert og godkjent for utveksling av meldinger. Det innebærer testaktiviteter både for aktørene og deres systemleverandører. Bare de løsningene som initierer eller håndterer Elhub prosesser/meldinger og kun de prosesser/meldinger aktøren skal benytte seg av, trengs å sertifiseres/godkjennes.

Kan jeg bruke ett sertifikat som service provider eller må jeg ha ett for hver aktør jeg er service provider for?

Service provider/tjenesteyter kan bruke ett sertifikat totalt.

Kan jeg bruke samme sertifikat i alle testfaser? (Aktørsertifisering, aktørgodkjenning, Go Live).

Det er tilstrekkelig med et virksomhetssertifikat, men vi anbefaler å benytte et test-sertifikat til testing.

Alle aktører som skal signere meldinger til Elhub selv, må ha et virksomhetssertifikat utstedt av Buypass eller Commfides. Til aktørsertifisering, aktørgodkjenning og andre pilotaktiviteter anbefaler vi bruk av testsertifikater fordi testene kjøres mot testmiljø. Testsertifikatene må også være utstedt av Buypass eller Commfides. Før Go Live simulering 2 må alle aktører ha anskaffet og installert virksomhetssertifikater. Det legges opp til en connectivity-test i forkant av Go Live simulering 2 slik at aktørene får verifisert at virksomhetssertifikatet for produksjon er installert og i orden til både simulering og Go Live.

Elhubs Funksjon

Roller i Elhub

Hva er en sluttbruker?

Kunden i et målepunkt kalles sluttbruker. En sluttbruker kan være forbrukskunde,produksjonskunde eller plusskunde. En sluttbruker kan være enten en privatperson eller en organisasjon.
I Elhub kan det kun være én sluttbruker per målepunkt til hver tid, dvs. det er samme sluttbruker på kraftkontrakt og nettkontrakt.

Får jeg som kraftleverandør tilgang til historiske måleverdier for mine sluttbrukere?

Som nåværende kraftleverandør i et målepunkt vil du få tilgang til målepunktinformasjon og måleverdier for hele perioden som sluttbrukeren har vært ansvarlig for forbruket i målepunktet. Dette gjelder selv om du ikke har vært kraftleverandør i hele perioden. Du vil derimot ikke kunne se hvilke kraftleverandører som hadde kontrakten med sluttbrukeren før deg.
Hvis målepunktet har vært uten sluttbruker i en periode før innflytting av nåværende sluttbruker, så vil du få tilgang til målepunktinformasjon i denne perioden også.

Produsenter

Hvem skal sende migreringsfiler for produsenter?

Nettselskap skal sende migreringsfiler, inkludert målepunktfil, kontraktsfil og kundefil for produksjonspunkter i sitt nett. Tilsvarende skal kraftleverandør gjøre.

Hva er en produsent?

En produsent er en sluttbruker som produserer kraft i et målepunkt. Denne kan også, i mange tilfeller, ha følgende roller avhengig av hvordan andre aktører forholder seg til målepunktet:

 • kraftleverandør
 • balanseansvarlig
 • nettselskap

Hvem er sluttbruker/kunde på et produksjonspunkt?

Sluttbrukeren av nettet på et produksjonspunkt er kraftprodusenten selv. I migrering skal dermed kraftprodusenten referes til i kunde- og kontraktsfilene fra henholdsvis nettselskap og kraftleverandør.

Skal kraftprodusenter registreres og sertifiseres i Elhub?

Rollen som kraftprodusent skal ikke registreres i Elhub. Både kraftprodusenter og forbrukere regnes som sluttbrukere av nett i Elhub og behandles dermed likt. Kraftprodusenten kan få tilgang til sine måleverdier gjennom sin kraftleverandør eller tredjepart. Eventuelt kan kraftprodusent etablere en tredjepart. Kraftprodusenter som eier eget nett må registrere seg som nettselskap i Elhub.

Vil bedriftskunder få tilgang til grunndata og måleverdier i Elhub?

Når Elhub er i drift vil sluttbrukere få tilgang til egne måleverdier og grunndata, uavhengig om sluttbruker er en privatperson eller organisasjon. Elhub utvikler en applikasjon som Kraftleverandører, Nettselskaper og Tredjeparter vil installere på sine websider. Sluttbruker må logge inn via ID-Porten for at vi kan gjøre en god autorisering og gi tilgang til data.
For bedriftskunder kommer Elhub til å bruke et oppslag mot Brønnøysund for å verifisere mot den som logger seg på løsningen.

Generelt

Skal det rapporteres inn utveksling sett fra begge nettområdene til Elhub?

Nei, etter Elhub startes opp, skal kun primærverdier sendes inn. I motsetning til dagens prosess, vil en i Elhub ha 5 dager på å innhente korrekte verdier for utveksling, og i verste fall måtte erstatte primærmålingen med verdier fra sekundærmåler før D+5.
Hvis sekundærmåler registreres i Elhub vil dette resultere i at utvekslingen tas med 2 ganger.

Hvordan vil Elhub håndtere dødsbo?

Elhub vil ikke oppdage endringer i status på sluttbruker, utover endringer som markedsaktørene sender inn via meldinger til Elhub. Primært kraftleverandør knytter seg til folkeregisteret og oppdaterer status i eget register. Vi regner med at markedsaktørene har prosedyrer på hvordan de kommuniserer med etterlatte for å endre sluttbruker.

 1. Når en person går bort er det naturlig å videreføre fødselsnummeret og navnet så lenge boet ikke er gjort opp.
 2. Hvis ektefellen blir sittende i uskiftet bo, og har fått attest på det, vil Elhub kunne støtte endring av fødselsnummer og navn gjennom BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata – kraftleverandør. Dette vil sikre den etterlatte tilgang på historiske måleverdier.
 3. Ved salg eller arv etter at boet er skiftet, skal normale innflyttingsprosesser benyttes.

Hvordan vil hemmelig adresse håndteres i Elhub?

Status på arbeidet med en anbefaling til håndtering av sluttkunder med sperret adresse: Systemstøtte for Ediel (SSE) er sammen med NEE i ferd med å utarbeide en anbefaling til håndtering av denne kundegruppen. Ved behov for nærmere informasjon kan SSE kontaktes på ediel@statnett.no

Hva skal målepunkttype «Combined» brukes til?

Målepunkttypen «Combined» skal kun brukes for plusskunder som har kanaler med produksjon og forbruk i samme målepunkt. Større produksjon skal normalt ha 1 målepunkt for produksjon (fratrukket hjelpeforbruk) og 1 målepunkt for forbruk (uavhengig av om produksjonen går eller står).

Har det fremdeles noen betydning for Elhub at man har en stand på profilavregnede målepunkt per 01.05.2017?

Avlesning/Stand 1.5.2017 var knyttet til dato for overtagelse av ansvar for avviksoppgjøret. Den nye datoen for ansvarsovertagelsen er GoLive datoen. Det betyr at det ikke lengre kreves en avlesning på 1.5.2017. Det vil i stedet settes krav til avlesning/stipulering på GoLive datoen. Merk at det fremdeles for mange nettselskaper er verdifullt å ha god dekning på avlesninger 1.5.2017, da det markerer overgangen mellom gamle og nye nettområder som nå nettselskapet skal håndtere.

Hvordan vil Elhub håndtere plusskunder?

Elhub vil støtte håndteringen av plusskunder i henhold til forskriften. Det vil si at kunden må velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe kraften som blir produsert, da det ikke er anledning til å ha forskjellig kraftleverandør på forbruk og produksjon. For at kunden skal kunne opptre som plusskunde må man kunne sende inn flere måleverdiserier (brutto forbruk og brutto produksjon) på samme målepunkt. Dersom kunden vil ha forskjellig kraftleverandør på forbruk og produksjon må det registreres to målepunkter, et for forbruk og et for produksjon. For kunden betyr det at en ikke kan defineres som plusskunde, og det skal dermed sendes bruttoserier på begge målepunktene, som igjen fører til full forbruksavgift.

Hva skal vi registrere som installert effekt i et målepunkt med plusskunde?

Installert effekt skal registreres i Elhub som maksimum effekt som kan levers til nettet gjennom målepunktet. For plusskunder (målepunkter av type Kombinert) innebærer dette at installert effekt ikke nødvendigvis kan settes til maksimum effekt på produksjonsanlegget bak målepunktet, men settes til maksimal netto innmating.

Angrefrist. Hvordan kan man sørge for at en kunde har mulighet til å angre på en bestilling utover Elhubs gjeldende frister?

Da må sending av melding om leverandørbytte holdes tilbake slik at kunden kan angre på bestilling etter gjeldende frister og kraftleverandøren kan kansellere leverandørbyttet. Det som står i siste versjon av BRSMarkedsprosesser beskriver dette godt; “Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering”.

Hvor finner jeg dokumentene «Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement» og «Elhub BRS Reporting for Elcertificates and OG»?

Dette er dokumenter som beskriver grensesnittet mellom Elhub og NBS/NECS og er derfor mindre relevante for andre aktører i markedet. Vi har allikevel lagt ut siste versjon sammen med øvrig markedsdokumentasjon her.

Vil Elhub også overta rapporteringen fra balanseansvarlige til NBS?

Nei, den vil fortsette som før Elhub, utenfor Elhub.

Hvordan håndteres fellesmålte anlegg i Elhub?

Fellesmåling er fremdeles tillatt iht. forskriften, f.eks. næringsområder. Noen selskaper har i sin omsetningskonsesjon krav om å oppfylle forskrift 301 (rapportering og avregning), som i praksis pålegger selskapet å tilby leverandørbytte og rapportere måleverdier iht. VEE standard.
Nettselskapet for et sub-nettområde, dokumenterer konsesjonen og Elhub oppretter et sub-nettområde under en fellesmåler, inkludert nødvendige strukturdata. Etter opprettelse kan nettselskapet for sub-nettområdet knytte målepunkter til nettområdet via normale prosesser. Alle målepunktene må være timeavregnet.
Nettområdet vil ha alle egenskapene og beregningene kjører som i normale nettavregningsområder, med unntak av at Elhub ikke sender grunnlaget videre til NBS.
Det innebærer at rapportering av forbruk og resultat av beregninger til kraftleverandør og nettselskap vil gjøres på samme måte som i normale nettavregningsområder, og normale markedsprosesser kan kjøres på fellesmåler og undermålere uavhengig av hverandre. Produksjon og elsertifikatpliktig forbruk vil rapporteres til NECS fra Elhub.
- Nettområdet som avregnes hos NBS kjenner da kun til tilknytningspunktet som et normalt forbruksmålepunkt.
- Subnetteierne har tilgang til Elhub og avregner nettet selv, grunnlaget sendes ikke til NBS fra Elhub

Er det avlesninger eller periodevolum som benyttes i Elhub?

I dag er det stand som benyttes, og volum sendes kun til informasjon. Etter Elhub er volum som avregnes og stand sendes kun til informasjon. Merk at en da ikke kan stole på at stand-differansen stemmer med volumet.
Nytt er også at Elhub beregner estimerte timevolumer på alle profilavregnede målepunkt.
Periodevolum sendes til gammel kraftleverandør ved leverandørskifte. Ny kraftleverandør vil da kun få startstand ved oppstart og periodevolum ved første avlesning etter oppstart

Gjelder estimerings- og valideringsregler for alle kvadranter?

VEE gjelder timeavlest og avregnet produksjon, forbruk og utveksling. Det er opp til nettselskapet hvordan de gjør VEE på reaktive kanaler.

Hvilke statuser på et målepunkt har Elhub støtte for?

Se BRS Markedsprosesser avsnitt 3.1 Forklaring av statuser for målepunkt i Elhub.
Elhub skal ikke ha informasjon om midlertidig stenging for målepunkter med aktive kontrakter.

Kan leverandørskifte gjøres når som helst på dagen?

Nei, markedsprosesser som leverandørskifte, innflytting, utflytting, endring av avregningsform gjennomføres ved midnatt i lokaltid.

Hvordan blir innflyttingsprosessen med og uten tidligere kraftleverandørrelasjoner – og innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid?

NVE har presisert at sluttbruker mister retten til å erstatte leveringsplikt etter 30 virkedager. BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid, brukes for innflytting meldt via kraftleverandør, og sluttbruker kan henvende seg til kraftleverandøren direkte. De trenger ikke gå via nettselskapet. Hvis det er gått mer enn 30 virkedager siden innflytting, vil sluttbruker havne på leveringsplikt selv om ny kraftleverandør sender meldingen. Ny kraftleverandør må derfor i tillegg sende en BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte. Hvis innflytting via BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt – innflytting, skjedde mindre enn 30 virkedager tilbake i tid så vil kraftleverandør kunne starte en BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt tilbake i tid til dagen for innflytting. Samme prosess benyttes også etter oppsigelse av kraftleveransen fra gammel kraftleverandør, der sluttbruker har havnet på leveringsplikt. Hvis det er gått mer enn 30 virkedager, vil leverandørskifte måtte skje via BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte.

Hvorfor sender Elhub “2-Oppstart kraftleveranse (Reversering)” til leveringspliktig kraftleverandør i BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse?

Hvis en innflytting gjennom BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid, har skjedd mer enn 30 virkedager tilbake i tid vil leveringspliktig kraftleverandør motta leveransen fra innflyttingsdato og initierende kraftleverandør vil bli informert om dette gjennom en avvisningsmelding. Akkurat den avvisningsmeldingen må tolkes dithen at sluttbruker har blitt flyttet inn i målepunktet og kraftleverandøren i tillegg skal gjøre et normalt leverandørskifte (BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte).

Hvis kraftleverandøren har gjort en feil og f.eks. flyttet inn sluttbruker på feil målepunkt så er det den samme kraftleverandøren, ikke leveringspliktig kraftleverandør, som må reversere innflyttingen. Dvs. feilen skal rettes opp av den markedsaktøren som introduserte det. Dermed må leveringspliktig kraftleverandør bli informert om en slik reversering kun hvis innflytting la sluttbruker på leveringsplikt, dvs. hvis innflytting var mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Dette gjøres gjennom ved en “2-Oppstart kraftleveranse (Reversering)”.

Er det lagt opp til at Elhub kan håndtere flere måter å beregne nettap innen et nettområde?

Elhub legger opp til 4 metoder.

 1. Formel som Nettselskap oppgir parameterne i. Beregnes direkte hvis det finnes et stort volum med profilavregnede målepunkt
 2. Samme formel som over, men tapet vil kunne skaleres hvis det kun er et lite forbruk fra profilavregnede målepunkt
 3. Elhub beregner residual i MGA (nettavregningsområdet) som bare har timesmåling.
 4. I spesielle nett skal alt forbruk rapporteres. I disse nettene beregnes residualen, og det sjekkes at denne er 0.

For å skille nettapsberegningen av f.eks. et regionalnett og et distribusjonsnett må disse være definert som egne MGA.

Hva hvis jeg har behov for å skille ut regionalnettet, men mangler en fysisk måling?

Der det eventuelt mangler utvekslingsmålere mellom MGA med samme nettselskap (f.eks. Regionalnett og Distribusjonsnett) kan virtuelle utvekslingspunkt benyttes.
Det anbefales at alle målepunkt mellom to MGA rapporteres. Elhub kan håndtere både aggregerte virtuelle punkter eller separate.

Skal jeg rapportere aggregert utveksling til Elhub eller hvert målepunkt?

Det anbefales at alle målepunkt mellom to MGA rapporteres. Elhub kan håndtere både aggregerte virtuelle punkter eller separate fysiske/virtuelle. Alle utvekslingspunkt som defineres i Elhub, skal ha 2 kanaler. En inn og en ut.

Vil Elhub overta rapportering til NBS fra nettselskap?

Ja, Elhub vil overta rapportering til NBS, men nettselskapet må rapportere grunnlaget for beregningene til Elhub i stedet for å rapportere resultater til NBS. I Elhub vil nettselskapet få purringer hvis måleverdier mangler, og mulighet til å legge inn riktige verdier før Elhub sender endelige resultatet til NBS.

Vil Elhub håndtere meldinger med grunndataoppdatering i rekkefølgen de blir mottatt?

Hvis det skal gjøres flere oppdateringer av grunndata på et målepunkt kan det være nødvendig for markedsaktør å sende separate meldinger til Elhub kort tid etter hverandre. Elhub vil prosessere meldinger for grunndataoppdateringer på et og samme målepunktet i den rekkefølgen de blir mottatt i EMIF. Markedsaktør må sørge for at Elhub mottar meldingene i en logisk rekkefølge og det må videre tas høyde for situasjoner hvor en eller flere av meldingen blir avvist ved prosessering.

Hvem skal registreres som kraftleverandør for leveringsplikt og nettap?

Nettselskapet må sørge for at nettselskapets «interne kraftleverandør» registrerer denne med aktørtype Regulert kraftleverandør i Edielportalen: Den regulerte kraftleverandøren må ha en annen GLN enn nettselskapets nettvirksomhet men samme organisasjonsnummer. Den regulerte kraftleverandøren kan ivareta rollene som leveransepliktig kraftleverandør og kraftleverandør for nettap i nettselskapets nettavregningsområder. Se mer om Regulert kraftleverandør i rollebeskrivelser.

Hvordan skal vi melde til Elhub når det er annen person som skal motta faktura enn den som er registrert som sluttbruker i et målepunkt?

Se BRS Markedsprosesser avsnitt 3.3 Retningslinjer for sluttbrukeradresse i Elhub samt Posten sine retningslinjer på http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/adressering-til-postmottakere-i-norge.

Når skal jeg oppgi postadresse og fakturaadresse på en sluttbruker i Elhub?

Postadresse skal alltid være oppgitt for en sluttbruker. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. Fakturaadresse skal også brukes for å oppgi adresse for sluttfaktura ifm. utflytting.

Fra når tar Elhub over saldooppgjøret (APAM)?

Grunnet forlenget tidsperiode mellom NBS Go Live og Elhub Go Live legges det nå opp til at nettselskapet vil være ansvarlig for saldooppgjøret for alle bruksdøgn frem til Elhub Go Live. For å gjøre overgangen enkel, krever vi en avlest eller stipulert stand på alle målepunkt på dato for Elhub Go Live.

Fra når tar Elhub korreksjonsoppgjøret (ATAM)?

Grunnet forlenget tidsperiode mellom NBS Go Live og Elhub Go Live legges det nå opp til at nettselskapet vil være ansvarlig for korreksjonsoppgjøret for alle bruksdøgn frem til Elhub Go Live.

Hvordan vil BRS-NO-611 – Verifiser grunndata i målepunkt skille seg fra dagens NUBIX?

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt er mer fokusert mot verifisering og sjekk av eventuelle hindringer i forhold til å starte en prosess, enn å søke frem sluttbruker. Kraftleverandør vil for eksempel få informasjon om avregningsform i målepunktet slik at tidsfrister kan overholdes, og hvor vidt det eksisterer en tilstrekkelig ny måleravlesning for profilavregnet målepunkt. BRS-NO-611 skiller seg i så vel hvilken informasjon som kan sendes inn ved en verifisering, som hvilken informasjon kraftleverandør får sendt tilbake i sammenligning med NUBIX. BRS-NO-611 vil være tilgjengelig både over EMIF og i Elhub Aktørportal. For mer informasjon se BRS Markedsprosesser.

Hvordan tenker Elhub seg å skille mellom purringer som gjelder nye AMS målere og gamle 2TVK målere som nettselskapene har i dag?

Alle våre purringer går til den som er ansvarlig (netteieren), som så må fordele disse mellom sine underleverandører/systemer. Elhub skiller purringer på timesavregnede målepunkt fra purringer på periodevolum fra profilavregnede målepunkt i hver sin melding.

Vi har ikke mulighet å skille dagens 2VK fra AMS målere, da disse ser like ut i Elhub og har samme krav til tidsfrister osv, så nettselskapet selv må dele opp disse, eventuelt lese inn samme purremelding i begge systemene.

Hvordan håndteres konsesjonskraft, frikraft, erstatningskraft og fastleveranseavtale?

Vi har publisert et notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og Fastleveransekontrakter angående dette .

Hvert målepunkt kan kun ha én kraftleverandør (Balance Supplier) til enhver tid i Elhub. Dette gjelder også for målepunkter der hvor f.eks. deler av volumet dekkes av frikraft eller erstatningskraft.
Elhub er også avhengig av at hele det fysiske forbruket i punktet blir rapportert til oss, siden vi skal beregne tap i nettet og balanseunderlag til NBS.
Kraftleverandøren (Balance Supplier) i punktet vil tilskrives hele volumet.

Oppgjør for frikraft-andelen skal håndteres bilateralt utenfor Elhub. Hvis ikke det er mulig så kan totalforbruket splittes i flere målepunkt, med tilhørende kontrakter.

Hvor finner man informasjon om nettavregningsområder?

Avregningsansvarlig har definert nettavregningsområder for det enkelte nettselskap og distribuert via BalanseWeb.no.

Min utenlandske bedrift har en hytte i Norge, hvordan skal jeg kunne bli strømkunde nå som det kreves organisasjonsnummer?

Du må sørge for at din bedrift blir registrert som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i Enhetsregisteret. Selv utenlandske foretak som ikke driver med næringsvirksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret.

Hva menes med GSRN, EAN og GLN?

GSRN ble tidligere kalt EAN (European Article Number) og er Global Services Relation Number (18-siffer), og brukes for å identifisere målepunkter. GLN er Global Location Number og brukes som identifikator for markedsaktører.

Tilbaketrekking rundt Elhub-estimering

Hvilket tilbaketrukket volum og eventuelt erstatningsvolum skal sendes til Elhub om estimert avlesning er siste avlesning på målepunktet og avlesningen før det er slettet?

I dette tilfellet har Elhub brukt PPC-verdier til å estimere det siste periodevolumet fordi netteier ikke har sendt inn periodevolum i tide. Dersom netteier ikke hadde sendt inn periodevolumet som ønskes trukket tilbake hadde Elhub laget et estimat basert på PPC også for denne perioden. Dette betyr at dersom netteier ønsker å trekke tilbake nest siste avlesning der det ligger et senere estimat fra Elhub så må netteier trekke tilbake de to siste periodevolumene og sende inn volum med samme periode med volum lik PPC for perioden. Man kan velge om man ønsker å beholde splitten mellom nest siste og siste periodevolum eller om man ønsker å summere disse sammen (dersom det er hendelse også her må man beholde splitten).

Dette bryter med prinsippet om at Elhub skal lage estimatene basert på PPC, men vi har i dette tilfellet allerede laget PPC estimater, og siden dette er en feilsituasjon så må det korrigeres av nettselskapet selv.
Merk at en i dette tilfellet må merke avlesningen en selv estimerer som en omforent stipulering, selv om den baseres på PPC. Merk også at siden dette er en feilsituasjon, så kan dette “implementeres” som en manuell prosess og en manuell beregning hos nettselskapet. Det trenger ikke være automatisert støtte for dette i KIS/MVDB systemet.

Hva er PC, FPPC, FPC og TPC?

Se Elhub Beregningsfunksjoner avsnitt 3.3 Tidsserier som beregnes, eller Elhubs rollekoder og forkortelser.

Estimert avlesning fra Elhub er nest siste avlesning på målepunktet. Siste avlesning er sendt Elhub med forrige avlesning lik estimert avlesning. Avlesning før estimert avlesning fra Elhub slettes. Hvilket tilbaketrukket volum og erstatningsvolum skal sendes til Elhub?

Her har man to alternativer:

 1. Man trekker tilbake alle tre volumene. For perioden opp til og med Elhubs estimat summerer man PPCer. For perioden etter estimatet (der det ligger en hendelse) sender man inn et volum likt differansen mellom stand man får fra summen av PPCer og reell stand.
 1. Man trekker tilbake alle tre volumene. Man foretar en omforent stipulering der man splitter volumet man regner ut fra perioden før periodevolumet man trakk tilbake og den siste målerstanden. Man kan ta utgangspunkt i PPCene for å foreta splittingen.

Man har også et tredje scenario der netteier sendte inn et periodevolum som krysset hendelsen og Elhub splittet dette periodevolumet i 2. Dermed ligger det estimat både før og etter hendelsen. Netteier finner ut at periodevolumet Elhub splittet var feil og ønsker å trekke dette tilbake. Dersom man antar det ikke finnes senere volum kan netteier trekke tilbake begge volumene og erstatte volumet før hendelsen med summen av PPCer. Volumet etter hendelsen trenger man ikke erstatte.

Merk at en i dette tilfellet må merke avlesningen en selv estimerer som en omforent stipulering, selv om den baseres på PPC. Merk også at siden dette er en feilsituasjon, så kan dette “implementeres” som en manuell prosess og en manuell beregning hos nettselskapet. Det trenger ikke være automatisert støtte for dette i KIS/MVDB systemet.

I BRS Måleverdirapportering nevnes det at: “Det er ikke tillatt å fjerne periodevolum for en hendelse. Dette betyr at en ikke kan fjerne forrige volum om det ender ved en hendelse. Om verdier erstattes, er det ikke tillatt å erstatte et volum på en hendelse med et volum som krysser hendelsen”. Betyr det at Elhub har innført restriksjoner på hvilke avlesninger som kan slettes hos netteier?

Elhub legger ikke begrensinger, men Elhub forventer å ha et periodevolum på en hendelse innen en viss tid etter hendelsen og estimerer et volum om netteier ikke har sendt inn dette. Dersom netteier ønsker å trekke tilbake volumet Elhub har brukt for sine estimat, må netteier selv stå for estimering og da bruke PPC på samme måte som Elhub, eller en omforent stipulering.

Merk at en i dette tilfellet må merke avlesningen en selv estimerer som en omforent stipulering, selv om den baseres på PPC. Merk også at siden dette er en feilsituasjon, så kan dette “implementeres” som en manuell prosess og en manuell beregning hos nettselskapet. Det trenger ikke være automatisert støtte for dette i KIS/MVDB systemet.

Tredjepart

Hvordan er prosessen for å bli godkjent som tredjepartsselskap for å hente ut data fra Elhub?

Alle nye selskaper må registrere seg i Edielportalen. Selskapene må også gjennomføre aktørgodkjenning mot Elhub i tillegg til at systemet må være systemgodkjent mot Elhub. Kontakt Elhub på post@elhub.no for å komme i gang med godkjenning. Godkjenning skal skje i god tid før Go-Live, og det er på bakgrunn av registrert informasjon og godkjenningsprosessene at brukeravtale med Elhub AS opprettes. Ved registrering kort tid før Elhubs Go-Live vil opprettelsen av brukeravtale kunne utsettes noe.

Punktene nedenfor må gjennomføres for hver sluttbruker tredjepartsselskapet skal hente data for.

 1. Selskapet må ha avtale med sluttbruker / eier av målepunktet om tilgang til målepunktinformasjonen.
 2. Selskapet sender inn en forespørsel om tilgang via BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartstilgang eller direkte i Elhub Aktørportal.
 3. Kunden/sluttbrukeren går inn via en Elhub WEB Plug-in for å godkjenne tilgangsforespørselen. Elhub WEBPlug-in er en wireframe som kan installeres på egen hjemmeside hos selskapet. Det er mulig den vil åpnes senere for passiv godkjenning.

Når godkjenning av sluttbruker er gitt vil alle endringer i målepunktet (målepunktdata og måleverdier) være tilgjengelig. Informasjon hentes da ut daglig ved at selskapets system har meldingsutveksling med Elhub.