Spørsmål og svar

Her vil du finne svar på vanlige spørsmål i forbindelse med Elhub.

Vi anbefaler å bruke søkefunksjonen i nettleseren for å finne riktig spørsmål og svar. Du kan også bruke linkene under for å finne riktig kategori.

Test og migrering


Migreringsverktøyet DAM

Vi vil registrere en ny bruker på aktøren, hvordan gjør vi det?

Dersom en ny bruker skal ha tilgang til aktøren må man sende epost til post@elhub.no med:

 • Navn
 • E-post
 • Hvilke aktør den nye brukeren skal ha tilgang til (GLN, navn, rolle)

I tillegg trenger vi fødselsnummer på brukeren, det må sendes inn i henhold til prosessen beskrevet her. IKKE send fødselsnummer ukryptert på e-post!

Måleverdifilen min har 0% på integritetsjekk. Har noe feilet?

Nei. Måleverdier gjennomgår ingen integritetsjekk, men siden det samme brukergrensesnittet gjenbrukes ser dessverre slik ut.

Hvordan skal plusskunder migreres?

Plusskunder har i dag kun en tidsserie mot kraftleverandøren, og skal dermed migreres som forbrukspunkter. Dette vil endre seg, og i det øyeblikket ny forskrift trer i kraft ved Elhub go-live kan man gjøre en grunndataoppdatering på målepunktene det gjelder for å endre målepunktstype til kombinasjonspunkt. Dette må først gjøres etter at kunden har valgt en kraftleverandør som er villig til å kjøpe kraften som produseres. For at kunden skal kunne opptre som plusskunde må man kunne sende inn flere måleverdiserier (brutto forbruk og brutto produksjon) på samme målepunkt.

Får oracle feilmelding etter innlogging via ID-porten

Oraclefeil
Oracle feilmelding

Denne feilmeldingen indikerer at vi enten har feil fødselsnummer registrert på din bruker, eller at du ikke har sendt inn fødselsnummer. Send inn fødselsnummer som beskrevet her.

Får feilmelding fra ID-porten etter innlogging

Idportfeil
ID-porten feilmelding

Denne feilmeldingen betyr at sesjonen din mot DAM har gått ut på dato. Forsøk å skrive “https://dam.elhub.no” inn i adressefeltet.

https://dam.elhub.no laster ikke i det hele tatt – logg inn siden dukker aldri opp

Vi har ikke åpnet opp for IP-adressen du prøver å laste siden fra. Send IP-adresse til post@elhub.no eller koble på VPN til lokasjon hvor IP er åpnet. IP-addresse kan f.eks. finnes ved å gå inn på minip.org.

Hva brukernavnet mitt?

DAM bruker ID-porten for innlogging, og baserer seg derfor på fødselsnummer. I systemet kobler vi din ID med eposten din. Ved suppurt-henvendelser skal du derfor oppgi eposten din.

Jeg får feilmeldingen “Field BALANCE_SUPPLIER_USED in file CONTRACTS has illegal reference for this user or market party” eller “Field GRID_ACCESS_PROVIDER in file CONTRACTS has illegal reference for this user or market party”

Dette betyr at man laster opp en kontraktsfil som refererer til en GLN man ikke har tilgang til. Dette kan oppstå enten ved at det er en faktisk feil i uttrekket og dermed refererer til en GLN for en aktør man ikke skal laste opp filer for, eller at vi ikke har gitt tilgang til alle GLNene du skal ha tilgang til. Sjekk hvilke GLN som er referert i filen, dersom det er en GLN du skal ha tilgang til, ta kontakt på post@elhub.no med epost og navn/ORG/GLN på aktør man skal ha tilgang til, så kan vi sjekke det opp og eventuelt legge det inn.

Hvorfor er filen min “Delvis avvist” eller “Avvist”

DAM gjør formatsjekker på alle radene som er sendt inn. Dersom noen av radene inneholder formatfeil av mindre alvorlig karakter vil den bli “Delvis avvist.”. Dersom radene derimot inneholder mer enn 5 feil av særdeles alvorlig grad, så vil filen bli markert rødt, og da med “Avvist”. Undersøk hva feilen er, og korriger dette i datagrunnlaget uttrekket er basert på. Dersom datagrunnlaget er korrekt, og det er en utrekksfeil må man ta kontakt med systemleverandøren.
For å få en oversikt over hvilke rader som forårsaker den delvis avviste filen kan man klikke på filnavnet. Da kommer man til en ny side med en knapp nederst hvor det står “Last ned kritiske feil”, ved å trykke på denne vil man laste ned en tekstfil som viser hvilke rader som må rettes i.

Hva skal lastes opp?

Dette er spesifisert per milepæl i migreringsprosessen.

Hvilken feilkoder rapporteres i DAM?

Listen med feilkoder er publisert under “datakvalitet og krav”. Den inneholder alle feilkodene som kan oppstå i DAM, samt alvorlighetsgraden på disse.

Vi har ikke et eget KIS-system med dataene som skal migreres. Hvordan kan vi sende inn data?

Det er mulig å lage .sdv filer med en hvilken som helst teksteditor, men dette kan være tungvint. Vi har derfor publisert Excel-maler som kan fylles ut, som man deretter kan eksportere som .sdv filer.

Hvilke aktørtyper skal migrere data til Elhub?

Kraftleverandør, regulert kraftleverandør og netteier skal migrere sine data til Elhub. Balanseansvarlig skal ikke migrere data, men er i høyeste grad relevant for Elhub siden.

Hva er et delta-uttrekk?

Et delta-uttrekk består av filer som inneholder endringer i grunndata siden den forrige opplastingen. Det betyr at det kun hentes ut og lastes opp endringer til DAM. For aktører som har mindre enn 5000 målepunkter kan det gjøres innsending av fullstendig datasett. For måleverdier skal kun nye eller endrede data siden forrige iterasjon sendes inn, også for de små aktørene.

Hvor langt tilbake skal måleverdiene gå?

Ved M4b skal måleverdier tilbake til 1.oktober 2016 sendes inn, mens for M5 skal det sendes inn måleverdier tilbake til 1.januar 2017. For delta-opplastinger skal det kun inkluderes måleverdier siden forrige iterasjon eller korrigeringer på tidligere verdier.

Hvorfor tar opplastingen så lang tid?

Dersom filene som lastes opp er veldig store, så vil det ta lang tid å laste opp, avhengig av hastigheten på egen internettforbindelse og hvor mange andre som laster opp filer i øyeblikket. Dersom filene ikke er store, og det allikevel tar veldig lang tid kan man prøve å logge ut av DAM, logge inn igjen og forsøke på nytt. Det er også mulig å komprimere alle filene til en aktør i en zip fil. For en beskrivelse av hvordan dette gjøres, se her.

Hvorfor stemmer ikke antallet rapporterte feil overens med antallet faktiske feil?

Dette oppstår gjerne om det er noe systematisk feil i uttrekket og alle linjene i en fil inneholder samme feil. Årsaken til dette er at dersom det er for mange kritiske feil i en fil, vil prosesseringen avbrytes, og antallet feil vil da ikke nødvendigvis stemme overens med tallet som rapporteres.

Formatsjekk starter aldri, eller det står at formatsjekk har startet, men ingen rapport er tilgjengelig

Rapporter på formatsjekk kjøres jevnlig ved fastsatte intervallet. Dersom det står at formatsjekk har startet, men det tar uforholdsmessig lang tid å prosessere filen er det et tegn på at noe har gått galt i DAM, eller at køen for prosessering er veldig lang. Ta kontakt på post@elhub.no om du lurer på om noe har gått galt.

Hvorfor trenger dere fødselsnummeret mitt?

I versjon 2 av DAM, som skal benyttes til fra og med milepæl M3, vil det utveksles sensitiv informasjon fra DAM, noe som har gjort kravet til sikkerhet høyere. Det benyttes derfor to-faktors autentisering ved hjelp av ID-porten, som er den felles innloggingsportalen for offentlige tjenester. For at du skal få tilgang til aktørene du representerer er vi dermed nødt til å vite hva fødselsnummeret ditt er for å knytte det opp mot aktørene du representerer. For innsending av fødselsnummeret til Elhub har vi skrevet en guide som beskriver hvordan dette kan gjøres på en sikker måte.

Kan vi få laget bruker til en som ikke har fødselsnummer eller D-nummer?

Nei. Vi benytter ID-porten til innlogging, og tillater ikke annen innlogging enn dette. Dersom man f.eks. har en tjenesteleverandør basert utenfor Norge som skal gjøre jobben med uttrekk, må uttrekket oversendes til en person hos aktøren som har fødselsnummer eller D-nummer, som så kan gjøre selve opplastingen til DAM. Dersom dette utveksles over e-post mellom tjenesteleverandør og aktør må man huske å kryptere uttrekket!

Dersom det ikke er mulig å få noen med fødselsnummer eller D-nummer til å laste opp, ta kontakt.

Er det mulig å få programatisk tilgang til DAM via annet grensesnitt enn web? F.eks. FTP/SFTP?

Ja. I enkelte tilfeller vil vi kunne gi tilgang til dette. Ta kontakt på post@elhub.no med “SFTP tilgang for ” som emne. Dette skal i hovedsak brukes av aktører som har så store filer at DAM ikke klarer ta i mot disse direkte, eller for brukere som representerer mange aktører.

Hvordan skal vi håndtere sperrede adresser i forbindelse med migreringen?

Sperrede adresser skal ikke migreres til Elhub. Vi har publisert en liten veiledning om dette.

Hvordan skal man håndtere utenlandske sluttbrukere uten norsk fødselsnummer eller organisasjonsnummer?

Etter at Elhub er i drift, må personer uten norsk fødselsnummer få rekvirert et D-nummer for å kunne tegne kontrakt med en kraftleverandør. Utenlandske bedrifter uten norsk organisasjonsnummer må ha et NUF-nummer.

I de migrerte dataene vil Elhub godta at opp til 1% av målepunktene med eksisterende kontrakter har en annen ID, men disse vil da ikke få tilgang til måledata, og de vil ikke kunne starte nye prosesser i Elhub.

Vil det være noe kobling mellom målepunkt ID og P-kode i migreringen?

Produksjonsanlegg skal ha en målepunkt ID, enten en fysisk eller en virtuell (f.eks. kalkulert). Tilknyttet dette MP vil det være grunndata som beskriver at dette er Produksjon og hvilken type og blir dermed definert i Elhub som Produksjonsanlegg. Ved migrering, så må nettselskap (rolle målepunktansvarlig) oppdatere Elhub med denne informasjonen.

Test og sertifisering

Vil det kreves systemgodkjennelse av hovedsystemet/aktøren, eller kreves det en systemgodkjennelse per softwareleverandør/tilkoblet system?

Alle som skal kommunisere med Elhub via B2B grensesnittet, må være sertifisert for utveksling av meldinger. Det betyr at alle systemleverandørene av de aktuelle systemkomponentene som en aktør benytter først må sertifisere sine system, deretter sertifiseres aktørens kombinasjon av disse. Bare de løsningene som initierer eller håndterer Elhub prosesser/meldinger og kun de prosesser/meldinger aktøren skal benytte seg av, trengs å godkjennes.

Kan jeg bruke ett sertifikat som service provider eller må jeg ha ett for hver aktør jeg er service provider for?

Du kan bruke ett sertifikat totalt.

Kan jeg bruke samme sertifikat i alle testfaser? (Aktørsertifisering, aktørgodkjenning, Go Live).

Du kan begynne med testsertifikat eller virksomhetssertifikat mor Edielportalen nå. Til slutt må alle ha virksomhetssertifikat.

Kan vi starte aktørsertifisering selv om vårt system for DDK ikke er klart?

Ja, aktørsertifiseringen tar kun for seg DDQ-, SLR-, DDM-, MDR- og DDE-rollene.

Elhubs Funksjon

Roller i Elhub

Hva er en sluttbruker?

En sluttbruker er fellesbegrep for både forbrukskunde og produksjonskunde. En produksjonskunde er en sluttbruker som produserer kraft, typisk et kraftverk.

Får jeg som kraftleverandør tilgang til historiske måleverdier for mine sluttbrukere?

Som nåværende kraftleverandør i et målepunkt vil du få tilgang til målepunktinformasjon og måleverdier for hele perioden som sluttbrukeren har vært ansvarlig for forbruket i målepunktet. Dette gjelder selv om du ikke har vært kraftleverandør i hele perioden. Du vil derimot ikke kunne se hvilke kraftleverandører som hadde kontrakten med sluttbrukeren før deg.
Hvis målepunktet har vært uten sluttbruker i en periode før innflytting av nåværende sluttbruker, så vil du få tilgang til målepunktinformasjon i denne perioden også.

Produsenter

Hvem skal sende migreringsfiler for produsenter?

Nettselskap skal sende migreringsfiler, inkludert målepunktfil, kontraktsfil og kundefil for produksjonspunkter i sitt nett. Tilsvarende skal kraftleverandør gjøre.

Hva er en produsent?

En produsent er en sluttbruker som produserer kraft i et målepunkt. Han kan også, i mange tilfeller, ha følgende roller avhengig av hvordan andre aktører forholder seg til målepunktet:

 • kraftleverandør
 • balanseansvarlig
 • nettselskap

Hvem er sluttbruker/kunde på et produksjonspunkt?

Sluttbrukeren av nettet på et produksjonspunkt er kraftprodusenten selv og skal dermed referes til i kunde- og kontraktsfilene fra henholdsvis nettselskap og kraftleverandør.

Skal kraftprodusenter registreres og sertifiseres i Elhub?

Rollen som kraftprodusent skal ikke registreres i Elhub. Både kraftprodusenter og forbrukere regnes som sluttbrukere av nett i Elhub og behandles dermed likt. En kraftprodusent kan gjennom også å opptre som en 3.part, eller via en allerede etablert 3.part, få tilgang til sine måledata. For de kraftprodusenter som har et eget nett for å koble seg opp mot tilstøtende nett (stam-, regional- eller distribusjonsnett) må de registrere seg som nettselskap i Elhub.

Hva har produksjon med ELHUB å gjøre?

Både produksjon, forbruk og utveksling skal registreres i Elhub.

Vil bedriftskunder få tilgang til målerinstallasjoner og timedata i Elhub?

Når Elhub er i drift vil sluttbrukere få tilgang til egne måleverdier og data. Elhub utvikler en applikasjon som Kraftleverandører, Nettselskaper og Tredjeparter vil installere på sine wesider. Sluttbruker må logge inn via ID-Porten for at vi kan gjøre en god autorisering og gi tilgang til data.
For bedriftskunder kommer Elhub til å bruke et oppslag mot Brønnøysund for å verifisere mot den som logger seg på løsningen.

Generelt

Hvorfor er ikke BRS Beregningsfunksjoner oppdatert på langt tid?

BRS Beregningsfunksjoner er ment å beskrive hvordan Elhub utfører beregningene. Den inneholder ikke beskrivelse av prosessene mot markedet eller meldingene som sendes, ut over å beskrive en kontekst for beregningene. Vi har måttet nedprioritere dette dokumentet ved de siste oppdateringene, men vil så snart som mulig legge ut en 1.7 versjon. Frem til da vil en ikke kunne stole på at innholdet er riktig, da tidligere versjoner inneholder en rekke feil i forhold til den løsningen vi kommer til å gå live med.

Skal det rapporteres inn utveksling sett fra begge nettområdene også etter Elhub?

Nei, etter Elhub startes opp, skal kun primærverdier sendes inn. I motsetning til dagens prosess, vil en i Elhub ha 5 dager på å innhente korrekte verdier for utveksling, og i verste fall måtte erstatte primærmålingen med verdier fra sekundærmåler før D+5.
Hvis sekundærmåler registreres i Elhub vil dette resultere i at utvekslingen tas med 2 ganger.

Hva trenger Elhub som grunnlag for saldooppgjøret i perioden NBS-Elhub?

Elhub trenger det preliminære døgnforbruket som netteierne sender uken etter forbruk, samt andre serier som innmatningsprofilen, JIP, tap, sum timesavregnede, osv. Migreringsteamet i Elhub har definert et filformat for måleverdi inkludert sum-serier for å håndtere disse dataene. Elhub bruker døgnverdiene som grunnlag for saldooppgjøret, fordi vi må forholde oss til det som faktisk var grunnlaget, og ikke noe Elhub har regnet ut i etterkant.

Hvordan vil Elhub håndtere dødsbo?

Elhub vil ikke oppdage endringer i status på sluttbruker, utover endringer som markedsaktørene sender inn via meldinger til Elhub. Primært kraftleverandør knytter seg til folkeregisteret og oppdaterer status i eget register. Vi regner med at markedsaktørene har prosedyrer på hvordan de kommuniserer med etterlatte for å endre sluttbruker.

 1. Når en person går bort er det naturlig å videreføre fødselsnummeret og navnet så lenge boet ikke er gjort opp.
 2. Hvis ektefellen blir sittende i uskiftet bo, og har fått attest på det, vil Elhub kunne støtte endring av fødselsnummer og navn gjennom BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata – kraftleverandør. Dette vil sikre den etterlatte tilgang på historiske måleverdier.
 3. Ved salg eller arv etter at boet er skiftet, skal normale innflyttingsprosesser benyttes.

Hvordan vil Elhub håndtere byggestrøm?

Byggestrøm blir ikke behandlet spesielt i Elhub. Nettselskap er den som registrerer målepunkt og grunndata. Vi regner med når slike målepunkt opprettes så vil det også bli registrert en sluttbruker med kraftkontrakt som andre målepunkt med kraftleveranse.

Hva skal målepunkttype «Combined» brukes til?

Målepunkttypen «Combined» skal kun brukes for plusskunder som har kanaler med produksjon og forbruk i samme målepunkt. Større produksjon skal normalt ha 1 målepunkt for produksjon og 1 målepunkt for forbruk, men Elhub vil tillate 2 kanaler også for disse i spesielle tilfeller, men målepunktet skal da likevel merkes med målepunkttype «production».

Hvordan vil Elhub håndtere plusskunder?

Elhub vil støtte håndteringen av plusskunder i henhold til forskriften. Det vil si at kunden må velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe kraften som blir produsert, da det ikke er anledning til å ha forskjellig kraftleverandør på forbruk og produksjon. For at kunden skal kunne opptre som plusskunde må man kunne sende inn flere måleverdiserier (brutto forbruk og brutto produksjon) på samme målepunkt. Dersom kunden vil ha forskjellig kraftleverandør på forbruk og produksjon må det registreres to målepunkter, et for forbruk og et for produksjon. For kunden betyr det at en ikke kan defineres som plusskunde, og det skal dermed sendes bruttoserier på begge målepunktene, som igjen fører til full forbruksavgift.

Angrefrist. Hvordan kan man sørge for at en kunde har mulighet til å angre på en bestilling utover Elhubs gjeldende frister?

Da må sending av melding om leverandørbytte holdes tilbake slik at kunden kan angre på bestilling etter gjeldende frister og kraftleverandøren kan kansellere leverandørbyttet. Det som står i siste versjon av BRS Markedsprosesser beskriver dette godt; “Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering.”

Hvor finner jeg dokumentene «Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement» og «Elhub BRS Reporting for Elcertificates and OG»?

Dette er dokumenter som beskriver grensesnittet mellom Elhub og NBS/NECS og er derfor ikke relevant for andre aktører i markedet. Vi har derfor valgt å ikke legge disse ut på Elhub.no

Vil Elhub også overta rapporteringen fra balanseansvarlige til NBS?

Nei, den vil fortsette som før Elhub, utenfor Elhub.

Hvordan håndteres fellesmålte anlegg i Elhub?

Fellesmåling er fremdeles tillatt iht. forskriften, f.eks. næringsområder. Noen selskaper har i sin omsetningskonsesjon krav om å oppfylle forskrift 301 (rapportering og avregning), som i praksis pålegger selskapet å tilby leverandørbytte og rapportere måleverdier iht. VEE standard.
Rutinene er ikke endelig fastlagt. Mest sannsynlig løses dette ved at nettselskapet for et sub-nettområde, dokumenterer konsesjonen og en Elhub-operatør oppretter et sub-nettområde under en fellesmåler, inkludert nødvendige strukturdata. Etter opprettelse kan nettselskapet for sub-nettområdet knytte målepunkter til nettområdet via normale prosesser.
Sett fra innrapportering til NBS blir sub-nettet definert som et ikke-balanseavregnet nett. Slike nettområder vil beholde alle egenskapene og beregningene som nettavregningsområder, med unntak av at Elhub ikke sender grunnlaget videre til NBS.
Det innebærer at rapportering av forbruk og resultat av beregninger til kraftleverandør og nettselskap vil gjøres på samme måte som i nettavregningsområder, og normale markedsprosesser kan kjøres på fellesmåler og undermålere uavhengig av hverandre. Produksjon og elsertifikatpliktig forbruk vil rapporteres til NECS fra Elhub.

Er det avlesninger eller periodevolum som benyttes i Elhub?

Vi prøver å bevege markedet mot å forholde seg til volumer og ikke stand/avlesninger. I dag er det stand som er det primære, og volum er kun til informasjon. Etter Elhub er volum det primære og stand til informasjon. Merk at en kan ikke stole på at stand-differansen stemmer med volumet.
Det nye er at Elhub beregner estimerte timesvolumer på alle profilmålte målepunkt.
Periodevolum sendes til gammel kraftleverandør ved leverandørbytte. Merk at ny kraftleverandør kun vil få startstand.

Gjelder estimerings- og valideringsregler for alle kvadranter?

VEE gjelder produksjon, forbruk og utveksling. Det er opp til nettselskapet hvordan de gjør VEE på reaktive kanaler.

Hvilke statuser på et målepunkt har Elhub støtte for?

Elhub håndterer tre typer status på et målepunkt:

 • Inaktivt – Et målepunkt vil automatisk bli satt til inaktiv når det blir opprettet. Netteier kan også sette målepunktet til inaktivt ved å gjennomføre en BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt.
 • Aktivt – Denne status oppnås ved å gjennomføre en BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt. En måler må ha status Aktiv for å kunne holde aktive kontrakter.
 • Avsluttet – Denne status settes av netteier når et målepunkt ikke lenger er i bruk ved å gjennomføre en BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt.

Elhub håndterer ikke midlertidig stenging for målepunkter med aktive kontrakter.

Kan leverandørskifte gjøres når som helst på dagen?

Markedsprosesser som leverandørskifte, innflytting, utflytting, endring av avregningsform gjennomføres ved midnatt i lokaltid.

Hvordan blir innflyttingsprosessen med og uten tidligere kraftleverandørrelasjoner – og innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid?

NVE har presisert at sluttbruker mister retten til å erstatte leveranseplikt etter 30 virkedager. BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid, brukes for innflytting meldt via kraftleverandør, og sluttbruker kan henvende seg til kraftleverandøren direkte. De trenger ikke gå via nettselskapet. Hvis det er gått mer enn 30 virkedager, vil sluttbruker havne på leveranseplikt selv om ny kraftleverandør sender meldingen. Ny kraftleverandør må derfor i tillegg sende en BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte. Hvis innflytting via BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt – innflytting, skjedde mindre enn 30 virkedager tilbake i tid så vil kraftleverandør kunne starte en BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveranseplikt tilbake i tid til dagen for innflytting. Samme prosess benyttes også etter oppsigelse av kraftleveransen fra gammel kraftleverandør, der sluttbruker har havnet på leveranseplikt. Hvis det er gått mer enn 30 virkedager, vil leverandørskifte måtte skje via BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte.

Hvorfor sender Elhub “2-Oppstart kraftleveranse (Reversering)” til leveringspliktig kraftleverandør i BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

Hvis en innflytting gjennom BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid, har skjedd mer enn 30 virkedager tilbake i tid vil leveringspliktig kraftleverandør motta leveransen fra innflyttingsdato og initierende kraftleverandør vil bli informert om dette gjennom en avvisningsmelding. Akkurat den avvisningsmeldingen må tolkes dithen at sluttbruker har blitt flyttet inn i målepunktet og kraftleverandøren i tillegg skal gjøre et normalt leverandørskifte (BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte).

Hvis kraftleverandøren har gjort en feil og f.eks. flyttet inn sluttbruker på feil målepunkt så er det den samme kraftleverandøren, ikke leveringspliktig kraftleverandør, som må reversere innflyttingen. Dvs. feilen skal rettes opp av den markedsaktøren som introduserte det. Dermed må leveringspliktig kraftleverandør bli informert om en slik reversering kun hvis innflytting la sluttbruker på leveringsplikt, dvs. hvis innflytting var mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Dette gjøres gjennom ved en “2-Oppstart kraftleveranse (Reversering)”.

Er det lagt opp til at Elhub kan håndtere flere måter å beregne nettap innen et nettområde?

Elhub legger opp til 2 metoder.

 1. Formel som Nettselskap oppgir
 2. Elhub beregner residual i MGA (nettavregningsområdet) som bare har timesmåling.

For å skille nettapsberegningen av f.eks. et regionalnett og et distribusjonsnett som må disse skilles ut i egne MGA.
Der det eventuelt mangler utvekslingsmålere mellom MGA med samme nettselskap (f.eks. Regionalnett og Distribusjonsnett) så kan virtuelle utvekslingspunkt benyttes.
Det anbefales at alle målepunkt mellom to MGA rapporteres. Elhub kan håndtere både aggregerte virtuelle punkter eller separate.

Vil Elhub overta rapportering til NBS fra nettselskap?

Ja, Elhub vil overta rapportering til NBS, men nettselskapet må rapportere grunnlaget for beregningene til Elhub i stedet for å rapportere resultater til NBS. En av endringene er at det kun er primære utvekslingspunkt som må sendes inn til Elhub. I Elhub vil nettselskapet få purringer hvis måleverdier mangler, og mulighet til å legge inn riktige verdier inn i utvekslingspunktet før Elhub sender resultatet til NBS.

Modellering av utvekslingspunkt

Elhub har ingen eksplisitte krav til hvordan utvekslingspunkt modelleres og sendes til Elhub. Det er allikevel anbefalt at forholdet mellom målepunkt og måler er 1:1, dette for enklere å kunne holde utvekslingspunkt i sync med fagsystemer. Det vil si at dersom man kun har en måler som måler energiflyten i begge retninger, så anbefales det dermed også at man kun har et målepunkt og rapporterer to måleverdiserier på dette ene målepunktet til Elhub. Dette for å minske sannsynligheten for at man introduserer feil.

Vil Elhub håndtere meldinger med grunndataoppdatering i rekkefølgen de blir mottatt?

Hvis det skal gjøres flere oppdateringer av grunndata på et målepunkt kan det være nødvendig for markedsaktør å sende separate meldinger til Elhub kort tid etter hverandre. Elhub vil prosessere meldinger for grunndataoppdateringer på et og samme målepunktet i den rekkefølgen de blir mottatt i EMIF. Markedsaktør må sørge for at Elhub mottar meldingene i en logisk rekkefølge og det må videre tas høyde for situasjoner hvor en eller flere av meldingen blir avvist ved prosessering.

Hvem skal registreres som kraftleverandør på leveranseplikt og nettap?

Nettselskapet må sørge for at nettselskapets «interne kraftleverandør» har omsetningskonsesjon og registrerer denne med en ny aktørtype i Elhub som må ha en annen GLN enn nettselskapet. Det samme gjelder nettap. Vi vil komme ut med mer detaljert informasjon.

Hvordan skal vi melde til Elhub når det er annen person som skal motta faktura enn den som er registrert som sluttbruker i et målepunkt?

Elhub støtter to adressetyper for en sluttbruker i et målepunkt; postadresse og fakturaadresse. Fakturaadresse kan brukes for å sende faktura til annen person/organisasjon enn den som har kontrakten i målepunktet. Begge adressetypene har felter for “c/o”, “Att ” og “v/” hvor sistnevnte kan brukes for å håndtere annen betaler. Retningslinjer for bruk av disse feltene kan leses på http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/adressering-til-postmottakere-i-norge.

Når skal jeg oppgi postadresse og fakturaadresse på en sluttbruker i Elhub?

Postadresse skal alltid være oppgitt for en sluttbruker. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. Fakturaadresse skal også brukes for å oppgi adresse for sluttfaktura ifm. utflytting.

Fra når tar Elhub over saldooppgjøret?

Vi kjører saldooppgjør tilbake til go-live datoen for NBS, men ikke før etter go-live for Elhub. For perioden før NBS og alle korreksjoner etter som gjelder denne perioden, er nettselskapet selv ansvarlig for å gjøre opp. For å gjøre overgangen enkel, krever vi en avlest eller stipulert stand på alle målepunkt på dato for go-live av NBS. Elhub fakturerer sin del av saldooppgjøret, inkludert motposten i nettapet.

Fra når tar Elhub korreksjonsoppgjøret?

Nettselskapet kjører korreksjonsoppgjør på timesavregnede målepunkt frem til frysperioden før Elhub go-live. For alle korreksjoner som sendes inn via markedsprosessen i Elhub, vil Elhub gjøre korreksjonsoppgjør tilbake til go-live av NBS. Grunnlaget for korreksjonsoppgjøret i Elhub oversendes nettselskapet som selv må fakturere kraftleverandøren. Korreksjoner for perioder tidligere enn go-live av NBS, må håndteres av nettselskapet selv.

Når nå NUBIX er tatt ut av forskriften, og sett i lys av bedre datakvalitet og identifikasjon av kunder gjennom bruk av fødselsnummer, vil det da være behov for automatiserte søk i en «ELHUB hverdag»?

Elhub har definert en “Pre-switch sjekk” gjennom BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt, som en erstatning for NUBIX. Prosessen kommer med all sannsynlighet til å bli støttet av en WEB service, en B2B melding og en funksjon i Elhub Web-Portalen – slik at registrerte Elhub brukere og kraftleverandørenes IT-systemer kan utføre verifikasjon av kunde og målepunktinformasjon forut for en prosess. BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt er mer fokusert mot verifisering og sjekk av eventuelle hindringer ifht. å starte en prosess slik som eventuelt manglende avlesning, enn å søke frem sluttbrukere og/eller målepunkt.

Kan dere gi et grovt estimat for evt. kostnad rundt en systemgodkjennelse?

Systemgodkjennelsen i seg selv vil ikke koste. Elhub er basert på gebyrer og et abonnement vil koste penger. Prisene er ikke fastlagt enda.

Hvordan tenker Elhub seg å skille mellom purringer som gjelder nye AMS målere og gamle 2TVK målere som nettselskapene har i dag?

Alle våre purringer går til den som er ansvarlig (netteieren), som så må fordele disse mellom sine underleverandører/systemer. Vi vil prøve å skille purringer på timesavregnede målepunkt fra purringer på periodevolum fra profilavregnede målepunkt i hver sin melding.

Vi har ikke mulighet å skille dagens 2VK fra AMS målere, da disse ser like ut i Elhub og har samme krav til tidsfrister osv, så nettselskapet selv må dele opp disse, eventuelt lese inn samme purremelding i begge systemene.

Hva menes med fastleveranseavtale?

Det vi er ute etter her er målepunkter som potensielt har flere kraftleverandører. Eksempelvis et målepunkt hvor en fast del av effekten, f. eks. 100 000 kW er levert av leverandør A til en fast pris, mens det overskytende er levert av leverandør B. Vi har publisert et notat om dette.

Hva menes med frikraft og hvordan håndteres det i Elhub?

Med frikraft menes kompensasjon til grunneier for bortfall av andre rettigheter gjennom bilateral avtale mellom utbygger/kraftprodusent og grunneier/sluttbruker. Vi har publisert et notat om dette.

Hvordan defineres konsesjonskraft, frikraft, erstatningskraft og fastleveranseavtale?

Vi har publisert et notat om dette.

Hvert målepunkt kan kun ha en kraftleverandør (Balance Supplier) til enhver tid i Elhub. Dette gjelder også for målepunkter der hvor f.eks. deler av volumet dekkes av frikraft eller erstatningskraft.
Elhub er også avhengig av at hele det fysiske forbruket i punktet blir rapportert til oss, siden vi skal beregne tap i nettet og balanseunderlag til NBS.

Kraftleverandøren (Balance Supplier) i punktet vil tilskrives hele volumet.

For migrering betyr dette at kun én kontrakt kan migreres for målepunktet, og at kraftleverandøren i denne kontrakten må være den ordinære kraftleverandøren. Oppgjør for frikraft-andelen bør håndteres bilateralt utenfor Elhub. Hvis ikke det er mulig så kan totalforbruket splittes i flere målepunkt, med tilhørende kontrakter.

Hva menes med fellesmålt anlegg?

Med fellesmålt menes her at flere kunder måles av én måler og forbruket fordeles mellom dem, typisk kjøpesentre eller borettslag. I noen slike fellesmålte områder, kan kundene ha forskjellig kraftleverandør, f.eks. at flere butikker i et kjøpesenter kan ha forskjellig kraftleverandør.

Hvor finner man informasjon om nettavregningsområder?

Avregningsansvarlig har definert nettavregningsområder for det enkelte nettselskap og distribuert via BalanseWeb.no.

Hva er et vertikalintegrert selskap?

Et vertikalintegrert selskap er et eller flere selskap som deler database og data. Det innebærer at et vertikalintegrert selskap kan være to ulike aksjeselskaper for kraft og nett, men de vil anses som vertikalintegrert så lenge de deler samme database og data.

Hva er en vertikalintegrert kunde?

En vertikalintegrert kunde er en kunde som har kraft og nett levert av samme vertikalintegrerte selskap. Et vertikalintegrert selskap kan godt bestå av to ulike aksjeselskaper for nett og kraft, men anses som vertikalintegrert så lenge de deler
samme database.

Hva er en vertikalintegrert produksjonskunde?

En vertikalintegrert produksjonskunde er en produsent hvis nettselskap har samme database som selskapet som kjøper kraften.

Er en vertikal integrert kunde med både produksjon og forbruk det vi tenker på som plusskunde? eller dette også ett kraftverk, der det som er utenom produksjon er målt separat?

En plusskunde er en kunde som har både produksjon og forbruk på samme målepunkt, typisk en husholdningskunde med solcellepanel. Kraftverk er derfor ikke å regne som plusskunder.

Min utenlandske bedrift har en hytte i Norge, hvordan skal jeg kunne bli strømkunde nå som det kreves organisasjonsnummer?

Du må sørge for at din bedrift blir registrert som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i Enhetsregisteret. Selv utenlandske foretak som ikke driver med næringsvirksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret.

Hva menes med kombinasjonsmålepunkter og hvordan skal plusskundeordningen sees i forhold til dette?

Med kombinasjonsmålepunkter mener vi målepunkter for plusskunder, der både produksjon og forbruk måles i samme målepunkt. For en nærmere avklaring av hvem som kan benytte plusskundeordningen, henviser vi til kommende forskrift fra NVE.

Hva menes med GSRN, EAN og GLN?

GSRN ble tidligere kalt EAN (European Article Number) og er Global Services Relation Number (18-siffer), og brukes for å identifisere målepunkter. GLN er Global Location Number og brukes som identifikator for markedsaktører.

Tilbaketrekking rundt Elhub-estimering

Hvilket tilbaketrukket volum og eventuelt erstatningsvolum skal sendes til Elhub om estimert avlesning er siste avlesning på målepunktet og avlesningen før det er slettet?

I dette tilfellet har Elhub brukt PPC-verdier til å estimere det siste periodevolumet fordi netteier ikke har sendt inn periodevolum i tide. Dersom netteier ikke hadde sendt inn periodevolumet som ønskes trukket tilbake hadde Elhub laget et estimat basert på PPC også for denne perioden. Dette betyr at dersom netteier ønsker å trekke tilbake nest siste avlesning der det ligger et senere estimat fra Elhub så må netteier trekke tilbake de to siste periodevolumene og sende inn volum med samme periode med volum lik PPC for perioden. Man kan velge om man ønsker å beholde splitten mellom nest siste og siste periodevolum eller om man ønsker å summere disse sammen (dersom det er hendelse også her må man beholde splitten).

Dette bryter med prinsippet om at Elhub skal lage estimatene basert på PPC, men vi har i dette tilfellet allerede laget PPC estimater, og siden dette er en feilsituasjon så må det korrigeres av nettselskapet selv.

Merk at en i dette tilfellet må merke avlesningen en selv estimerer som en omforent stipulering, selv om den baseres på PPC. Merk også at siden dette er en feilsituasjon, så kan dette “implementeres” som en manuell prosess og en manuell beregning hos nettselskapet. Det trenger ikke være automatisert støtte for dette i KIS/MVDB systemet.

Estimert avlesning fra Elhub er nest siste avlesning på målepunktet. Siste avlesning er sendt Elhub med forrige avlesning lik estimert avlesning. Avlesning før estimert avlesning fra Elhub slettes. Hvilket tilbaketrukket volum og erstatningsvolum skal sendes til Elhub?

Her har man to alternativer:
1. Man trekker tilbake alle tre volumene. For perioden opp til og med Elhubs estimat summerer man PPCer. For perioden etter estimatet (der det ligger en hendelse) sender man inn et volum likt differansen mellom stand man får fra summen av PPCer og reell stand.

2. Man trekker tilbake alle tre volumene. Man foretar en omforent stipulering der man splitter volumet man regner ut fra perioden før periodevolumet man trakk tilbake og den siste målerstanden. Man kan ta utgangspunkt i PPCene for å foreta splittingen.

Man har også et tredje scenario der netteier sendte inn et periodevolum som krysset hendelsen og Elhub splittet dette periodevolumet i 2. Dermed ligger det estimat både før og etter hendelsen. Netteier finner ut at periodevolumet Elhub splittet var feil og ønsker å trekke dette tilbake. Dersom man antar det ikke finnes senere volum kan netteier trekke tilbake begge volumene og erstatte volumet før hendelsen med summen av PPCer. Volumet etter hendelsen trenger man ikke erstatte.

Merk at en i dette tilfellet må merke avlesningen en selv estimerer som en omforent stipulering, selv om den baseres på PPC. Merk også at siden dette er en feilsituasjon, så kan dette “implementeres” som en manuell prosess og en manuell beregning hos nettselskapet. Det trenger ikke være automatisert støtte for dette i KIS/MVDB systemet.

I BRS Prosesspesifikke Meldinsvalideringer v1.6 nevnes det at: “Det er ikke tillatt å fjerne periodevolum for en hendelse. Dette betyr at en ikke kan fjerne forrige volum om det ender ved en hendelse. Om verdier erstattes, er det ikke tillatt å erstatte et volum på en hendelse med et volum som krysser hendelsen”. Betyr det at Elhub har innført restriksjoner på hvilke avlesninger som kan slettes hos netteier?

Elhub legger ikke begrensinger, men Elhub forventer å ha et periodevolum på en hendelse innen en viss tid etter hendelsen og estimerer et volum om netteier ikke har sendt inn dette. Dersom netteier ønsker å trekke tilbake volumet Elhub har brukt for sine estimat, må netteier selv stå for estimering og da bruke PPC på samme måte som Elhub, eller en omforent stipulering.

Merk at en i dette tilfellet må merke avlesningen en selv estimerer som en omforent stipulering, selv om den baseres på PPC. Merk også at siden dette er en feilsituasjon, så kan dette “implementeres” som en manuell prosess og en manuell beregning hos nettselskapet. Det trenger ikke være automatisert støtte for dette i KIS/MVDB systemet.

3.part

Hvordan er prosessen for å bli godkjent som tredjepartsselskap for å hente ut data fra Elhub?

Punkt 1 og 2 gjøres én gang.

 1. Selskapet søker Elhub AS om å bli registrert som Tredjepartsaktør i Elhub og inngår en Brukerkontrakt (gebyr for bruk må påregnes – dog ikke endelig vedtatt av NVE pr. april 2016)
 2. Selskapet må registrere og sertifisere sitt system for XML – meldinger som skal utveksles med www.ediel.no. Meldingene er BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartstilgang, BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt, BRS-NO-313 Oversendelse av volumserie for målepunkt, og evt. spørringer gjennom BRS-NO-315 Spørring måleverdier og BRS-NO-303 Spørring grunndata.
  -

Kort oversikt over prosessene:

Punktene nedenfor gjøres når måleverdier fra nytt målepunkt skal mottas.

 1. Selskapet må ha avtale med sluttbruker / eier av målepunktet om tilgang til målepunktinformasjonen
 2. Selskapet sender inn melding til Elhub BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartstilgang, en eller flere.
 3. Kunden/sluttbrukeren går inn via en Elhub WEB Plug-in for å godkjenne tilgangsforespørselen. Elhub WEB Plug-in er en wireframe som kan installeres på egen hjemmeside hos Selskapet. Det er mulig den vil åpnes senere for passiv godkjenning.
  -

Punktene nedenfor skjer daglig, hvor selskapets system “spør” på meldinger hos Elhub (Xml-meldinger ligger i en kø hos Elhub)

 1. Når godkjenning av sluttbruker er gitt vil alle endringer i målepunktet (målepunktdata og måleverdier) være tilgjengelig. Det sendes ut måleverdier automatisk via f.eks. BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt, eller spørringer gjennom BRS-NO-315 Spørring måleverdier.
 2. Måleverdier vil som regel være tilgjengelig senest kl. 09:00 hver dag for foregående døgn (driftsdøgn).
  -

  Markedet har foreslått at måleverdiene skal være faktureringsklare 5 dager etter driftsdøgnet. (Alle endringer skal være tilgjengelige og distribueres hele 3 år tilbake i tid, tilgangen til måleverdier kan utvides til 10år)

Se : Markedsprosesser-og-spesifikasjoner for mere informasjon om meldinger og innhold