Testcase for Tredjepart

Denne siden beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Tredjepart (AG).

Versjon 0.99

Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.

Rekkefølgen på testcasene for tredjepart kan dere velge selv.

 Test-ID  Beskrivelse
 AG622-  01  Oppdatering av tredjepartstilgang og mottak av måleverdier for profilavregnet  målepunkt
 AG622-  02  Oppdatering av tredjepartstilgang, mottak av volumserier for timesavregnede målepunkt og  spørring på måleverdier

Oppdatering av tredjeparts tilgang og mottak av måleverdier for profilavregnet målepunkt

Test ID: AG622-01

Som tredjepart ønsker dere å få tilgang til Elhub fordi dere har en avtale med en sluttbruker om å gi dem energieffektiviseringstiltak. Dere legger til et nytt profilmålt målepunkt i deres portefølje og oppdaterer tredjepartstilgang.

Dere mottar så måleverdier fra Elhub for dette målepunktet for en periode. Dere etterspør også måleverdier for en periode dere mangler.

Det viser seg etter en tid at deres sluttbruker ønsker å terminere avtalen med dere. Dere må da sende utmelding for målepunktet dere har avtale for.

 Test-id  AG622-01
 Beskrivelse  Oppdatering av tredjeparts tilgang, mottak og  spørring på måleverdier for profilavregnet  målepunkt, samt utmelding av tredjeparts tilgang
 Prosesskomponenter  5 – Spørring
 7 – Måleverdier
 34 – Oppdatering av tredjeparts tilgang
 Forutsetninger  - Tredjepart skal ha avtale med sluttbruker over    hvilke målepunkter tredjepart kan få informasjon    om før informasjon kan utveksles med Elhub
 - Initier testen på et av målepunktene i testdata    som er mottatt fra Elhub
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for    dette testcaset
 - Målepunktet skal være profilavregnet
 - Tredjepartstilgangen må initieres med en privat    sluttbruker med gyldig personnummer
 Oppstart av testen  Testen startes ved at tredjepart sender inn  melding med ønske om å få tilgang til et  målepunkt
 Tidsfrister tredjepartstilgang  Når som helst
 Tidsfrister mottak av måleverdier  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen.  Testen starter i Edielportalen
 2. Legg målepunktet inn i deres portefølje via BRS-NO-622      til Elhub og tilhørende prosesskomponent “34 –      Oppdatering av tredjepartstilgang”  Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang  er sendt til Elhub
 3. Sluttbruker godkjenner tilgang. Dette gjøres manuelt og      kan ta et par dager  Tredjepartstilgang er oppdatert
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Edielportalen simulerer nå måleverdiinnsendinger og      sender inn periodevolum og stand for målepunktet til      Elhub  Periodevolum og stand for målepunktet er sendt  fra Edielportalen til Elhub
 6. Som en del av BRS-NO-312 skal dere motta      periodevolum og stand fra Elhub, tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”  Periodevolum og stand er mottatt
 7. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i eget      system  Periodevolum og stand er registrert
 8. Foreta søk etter historiske måleverdier på målepunktet      (BRS-NO-315 og tilhørende prosesskomponent “5 –      Spørring”)  Forespørsel om måleverdier er sendt til Elhub
 9. Sjekk at melding som returnerer etterspurte data er      mottatt fra Elhub  Melding om måleverdier er mottatt
 10. Dere fjerner målepunktet fra deres portefølje og sender      ut melding via BRS-NO-622 til Elhub og tilhørende      prosesskomponent “34 – Oppdatering av      tredjepartstilgang”  Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang  er sendt til Elhub
 11. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 12. Om mulig sjekk i eget system at tredjepartstilgang for et      målepunkt er oppdatert  Tredjepartstilgang er oppdatert
 13. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppdatering av tredjeparts tilgang, mottak av volumserier for timeavregnede målepunkt og spørring på måleverdier

Test ID: AG622-02

Som tredjepart ønsker dere å få tilgang til Elhub fordi dere har en avtale med en sluttbruker om å gi dem energieffektiviseringstiltak. Dere legger til et nytt timeavregnet målepunkt i deres portefølje og oppdaterer tredjepartstilgang.

Dere mottar så måleverdier fra Elhub for dette målepunktet for en periode. Dere etterspør også måleverdier for en periode dere mangler.

 Test-id  AG622-02
 Beskrivelse  Oppdatering av tredjepartstilgang, mottak av  volumserier for timesavregnede målepunkt og  spørring på måleverdier
 Prosesskomponenter  5 – Spørring
 7 – Måleverdier
 34 – Oppdatering av tredjeparts tilgang
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata som    er mottatt fra Elhub, målepunkt for denne testen er    timeavregnet forbruksmålepunkt
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette    testcaset
 - Innflyttingen må initieres med en bedriftssluttbruker    med gyldig organisasjonsnummer
 - Dere har rettigheter som tredjepart til å motta    måleverdier for målepunktet
 - Det kan kun spørres på ett målepunkt
 - Målepunktet det spørres på eksisterer og har    registrerte måleverdier
 Oppstart av testen  Testen startes ved at tredjepart sender inn melding  med ønske om å få tilgang til et målepunkt
 Tidsfrister tredjepartstilgang  Når som helst
 Tidsfrister mottak av måleverdier  Melding med timevolum sendes fra Elhub til  tredjepart umiddelbart og senest 1 time etter  mottak/estimering
 Tidsfrister spørring  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn dagens  dato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID      som skal benyttes testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Legg målepunktet inn i deres protefølje via BRS-NO-      622 til Elhub og tilhørende prosesskomponent “34 –      Oppdatering av tredjepartstilgang”  Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang er  sendt til Elhub
 3. Sluttbruker godkjenner tilgang. Dette gjøres manuelt,      og kan ta et par dager  Tredjepartstilgang er oppdatert
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Edielportalen simulerer nå måleverdiinnsender og      sender inn timeverdier for målepunktet til Elhub  Timeverdier for målepunktet er sendt fra  Edielportalen til Ehub
 6. Som en del av BRS-NO-313 skal dere motta      timesvolum fra Elhub, tilhørende prosesskomponent      “7 – Måleverdier”  Timesvolumer er mottatt
 7. Sjekk at timesverdier er registrert i eget system  Timesvolumer er registrert
 8. Foreta søk etter historiske måleverdier på      målepunktet (BRS-NO-315 og tilhørende      prosesskomponent “5 – Spørring”  Spørring måleverdier er sendt til Elhub
 9. Motta måleverdier fra Elhub eller sjekk at melding      som returnerer etterspurte data er mottatt fra Elhub  Melding om måleverdier mottatt
 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen