Testcase for Regulert Kraftleverandør

Denne siden beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollene Leveringspliktig kraftleverandør (SLR) og Leverandør for Nettap (BSL).

Versjon 0.99

Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.

Om dere ikke har sluttbrukere på leveringsplikt oppfordrer vi til å samarbeide med Nettilknytningstilbyder (DDM), for å få tildelt nye målepunkt gjennom deres kjøring av BRS-NO-121/122/123 som dere kan teste på.


Anbefalt rekkefølge for testcasekjøring

Her er vår anbefalte rekkefølge for kjøring av testcasene i Pilot Aktørgodkjenning. Husk at det er mulig teste alle testcasene i parallell – så ikke vent med å starte på neste!

 Test-ID  Beskrivelse
 SLR312-01  Måleverdier for profilavregnede målepunkt (mottak)
 SLR313-01  Volumserier for målepunkt (mottak)
 SLR123-01  Oppstart i målepunkt – innflytting (mottak oppstart)
 SLR301-01  Oppdatering av grunndata – kraftleverandør
 SLR303-01  Spørring grunndata
 SLR315-01  Spørring måleverdier
 SLR324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 BSL324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 SLR601-01  Forespørsel til nettselskapet
 BSL601-01  Forespørsel til nettselskap
 SLR602-01  Forespørsel til Elhub
 BSL602-01  Forespørsel til Elhub

Tester for Leveringspliktig kraftleverandør

Beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Leveringspliktig kraftleverandør.

 Test-ID  Beskrivelse
 SLR123-01  Oppstart i målepunkt – innflytting (mottak oppstart)
 SLR301-01  Oppdatering av grunndata – kraftleverandør
 SLR303-01  Spørring grunndata
 SLR312-01  Måleverdier for profilavregnede målepunkt (mottak)
 SLR313-01  Volumserier for målepunkt (mottak)
 SLR315-01  Spørring måleverdier
 SLR324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 SLR601-01  Forespørsel til nettselskapet
 SLR602-01  Forespørsel til Elhub

Oppstart i målepunkt – innflytting (mottak oppstart)

Test ID: SLR123-01

Et nytt målepunkt er opprettet og aktivert hos nettselskapet. Det har ikke blitt registrert kraftleveranse så nettselskapet setter sluttbruker på leveringsplikt. Som leveringspliktig kraftleverandør mottar dere oppstartsmelding fra Elhub.

 Test-ID  SLR123-01
 Beskrivelse  Som leveringspliktig kraftleverandør mottar dere  opphørsmelding fra Elhub for sluttbruker som legges  på leveringsplikt
 Prosesskomponenter  2 – Oppstart kraftleveranse
 Forutsetninger  - Dette testcaset forutsetter at dere samarbeider med    nettselskapet som har sendt inn melding til Elhub om    oppstart kraftleveranse på leveringsplikt
 - Nettselskapet må sende inn målerstand før testen    starter, dersom det testes på profilavregnet    målepunkt
 Tidsfrister  Ingen
 Oppstart av testen  Dere mottar oppstartsmelding fra Elhub: 2 – Oppstart  kraftleveranse (Leveringsplikt)
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID      som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Som en del av BRS-NO-123 mottar dere      oppstartsmelding fra Elhub, tilhørende      prosesskomponent “2 – Oppstart kraftleveranse”  Oppstartsmelding er mottatt fra Elhub
 3. Sjekk at oppstart av sluttbruker er registrert i deres      system  Oppstart sluttbruker er registrert i deres system
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppdatering av grunndata – kraftleverandør

Test ID: SLR301-01

Dere som leveringspliktig kraftleverandør gjør oppdatering av grunndata for et målepunkt. Velg gjerne en oppdatering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjonsmiljøet til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv en oppdatering, for eksempel adresseendring for målepunktet. Oppdateringen gjelder frem i tid.

 Test-ID  SLR301-01
 Beskrivelse  Oppdatering av grunndata – kraftleverandør
 Prosesskomponenter  3 – Oppdater grunndata
 Forutsetninger  - Sluttbruker er på leveringsplikt kraftleveranse
 - Målepunktet er et aktivt målepunkt med en    eksisterende kraftkontakt og sluttbruker hos den    leveringspliktige kraftleverandøren som utfører    prosessen
 Tidsfrister  Tidligste dato for endring:
 - 3 år tilbake i tid
 Seneste dato for endring:
 - 3 virkedager etter innsendelsesdato
 Oppstart av testen  Testen startes ved at leveringspliktig kraftleverandør  iverksetter oppdatering av grunndata i eget  testsystem
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID      som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Oppdater grunndata til en sluttkunde og send      BRS-NO-301 til Elhub med tilhørende      prosesskomponent “3 – Oppdater grunndata”  Forespørsel om grunnoppdatering er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Om mulig sjekk i eget system at grunndata for et      målepunkt er oppdatert  Grunndata er oppdatert
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Spørring grunndata

Test ID: SLR303-01

Leveringspliktig kraftleverandør gjør en spørring på grunndata til Elhub.

 Test-ID  SLR303-01
 Beskrivelse  Spørring grunndata
 Prosesskomponenter  5 – Spørring
 6 – Oppdater grunndata
 Forutsetninger  - Spørring kan kun gjøres mot data dere    er gitt tilgang til (tilgangsstyrt)
 - Det kan spørres etter data for 1    målepunkt per spørring
 - Alle målepunkt er knyttet til aktøren på    gyldighetsdato eller periode
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre  enn dagens dato
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente grunndata
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Spørring på grunndato sendt til Elhub gjennom BRS-NO-303 og      tilhørende prosesskomponent “5 – Spørring” til Elhub  Spørring om grunndata er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta grunndata fra Elhub  Grunndata er mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt      av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak

Test ID: SLR312-01

Måledatainnsamler har sendt inn periodevolum og stand i profilmålt målepunkt til Elhub som videresender dette til dere som leveringspliktig kraftleverandør.

 Test-ID  SLR312-01
 Beskrivelse  Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak
 Prosesskomponenter  7 – Måleverdier
 Forutsetninger  Dette testcaset forutsetter at dere samarbeider med  måledatainnsamler (DDE) som da sender inn verdier på  et målepunkt som er på leveringsplikt og tilknyttet dere
 Tidsfrister  Melding med periodevolum og avlesning til informasjon  sendes fra Elhub til dere som leveransepliktig  kraftleverandør umiddelbart og senest 1 time etter  mottak
 Oppstart av testen  Dere mottar måleverdier for et profilavregnet målepunkt
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Som en del av BRS-NO-312 skal dere motta      periodevolum og stand fra Elhub, tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”  Periodevolum og stand er mottatt
 3. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i      deres system  Periodevolum og stand er registrert
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Volumserier for målepunkt – mottak

Test ID: SLR313-01

Måledatainnsamler har sendt inn volumserie foregående for døgn for timemålt målepunkt til Elhub som videresender dette til dere som leveringspliktig kraftleverandør.

 Test-ID  SLR313-01
 Beskrivelse  Volumserier for målepunkt – mottak
 Prosesskomponenter  7 – Måleverdier
 Forutsetninger  Dette testcaset forutsetter at dere samarbeider med  måledatainnsamler (DDE) som da sender inn verdier på et  målepunkt som er på leveringsplikt og tilknyttet dere
 Tidsfrister  Melding med timesvolumer sendes fra Elhub til dere som  leveringspliktig kraftleverandør umiddelbart og senest 1  time etter mottak
 Oppstart av testen  Dere mottar volumserier for timeavregnet målepunkt
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Som en del av BRS-NO-313 skal dere motta      timesvolum fra Elhub, tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”  Timevolumer er mottatt
 3. Sjekk at timesverdier er registrert i deres      system  Timesvolumer er registrert
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Spørring måleverdier

Test ID: SLR315-01

Leveransepliktig kraftleverandør gjør en spørring etter historiske måleverdier for et målepunkt dere har tilgang til.

 Test-ID  SLR315-01
 Beskrivelse  Spørring måleverdier
 Prosesskomponeneter  5- Spørring
 7 – Måleverdier
 Forutsetninger  - Spørring kan kun gjøres mot data dere er    gitt tilgang til (tilgangsstyrt)
 - Det kan spørres etter data for 1 målepunkt    per spørring
 - Målepunktet det spørres på eksisterer og    har registrerte måleverdier
 - Dere har kontrakt i målepunktet i perioden    det spørres for
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente historiske  måleverdier
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn
     MålepunktID som skal benyttes i testen
 Testen starter i Edielportalen
 2. Spør etter måleverdier for målepunktet
     (BRS-NO-315 og tilhørende prosesskomponent “5 –      Spørring” til Elhub )
 Spørring om måleverdier er sendt til Elhub
 3. Motta måleverdier fra Elhub  Måleverdier mottatt
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Spørring avregningsgrunnlag

Test ID: SLR324-01

Leveringspliktig kraftleverandør spør etter historisk avregningsgrunnlag fra Elhub.
NB! Denne er ikke mulig å kjøre i pilot.

 Test-ID  SLR324-01
 Beskrivelse  Spørring avregningsgrunnlag
 Prosesskomponeneter  5 – Spørring
 8 – Avregningsgrunnlag
 Forutsetninger  - Spørring kan kun gjøres mot data dere er    gitt tilgang til (tilgangsstyrt)
 - Det spørres etter data over en gitt periode,    maksimalt 1 år
 - Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn    dagens dato
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente historiske  avregningsgrunnlag
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen  Testen starter i Edielportalen
 2. Spør etter avregningsgrunnlag (BRS-NO-324 til Elhub og      tilhørende prosesskomponent “5 – spørring”)  Spørring om avregningsgrunnlag er sendt til  Elhub
 3. Motta avregningsgrunnlag fra Elhub  Avregningsgrunnlag mottatt
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Forespørsel til nettselskapet

Test ID: SLR601-01

Leveringspliktig kraftleverandør sender forespørsel til Elhub. Aktuelle forespørsler:
Spørsmål om avregning og fakturering, nettkvalitet, KILE innmelding, forbruk, anlegg og annet.

 Test-ID  SLR601-01
 Beskrivelse  Forespørsel til nettselskapet
 Prosesskomponenter  25 – Forespørsel til Netteier
 28 – Svar fra Nettselskap
 Forutsetninger  - Målepunktet må finnes og det spørres om et    målepunkt
 - Dette testcaset forutsetter at dere samarbeider    med nettselskapet (DDM) som svarer på    forespørselen
 Tidsfrister  Når som helst
 Oppstart av testen  Dere har behov for data fra  nettselskapet
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn
     MålepunktID som skal benyttes i testen
 Testen starter i Edielportalen
 2. Send forespørsel til Elhub (BRS-NO-601 og tilhørende      prosesskomponent “25 – Forespørsel til nettselskap”)  Forespørsel er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)   Melding bekreftet mottatt
 4. Motta svar fra nettselskapet  Svar på forespørsel er mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres
     manuelt av Elhub og kan ta noen dager
 Testen er godkjent i Edielportalen

Forespørsel til Elhub

Test ID: SLR602-01

Leveringspliktig kraftleverandør sender forespørsel til Elhub. Aktuelle forespørsler:
Spørsmål om beregninger, feil, prosesser for oppstart og opphør, prosesser for endring i grunndata,
Portefølje, tredjepartstillganger, strukturdata, måleverdirapportering og annet.

 Test-ID  SLR602-01
 Beskrivelse  Forespørsel til Elhub
 Prosesskomponenter  29 – Forespørsel til Elhub
 30 – Svar fra Elhub
 Forutsetninger  Målepunktet må finnes og det spørres om et  målepunkt
 Tidsfrister  Når som helst
 Oppstart av testen  Dere har et spørsmål eller har funnet en mulig  feil som må behandles manuelt av Elhub
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send forespørsel til Elhub (BRS-NO-602 og tilhørende      prosesskomponent “29 – Forespørsel til Elhub”  Forespørsel er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta svar fra Elhub  Svar fra Elhub er mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Tester for Leverandør for Nettap

Beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Leverandør for Nettap.

 Test-ID  Beskrivelse
 BSL324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 BSL601-01  Forespørsel til nettselskap
 BSL602-01  Forespørsel til Elhub

Spørring avregningsgrunnlag

Test ID: BSL324-01

Leverandør for Nettap spør etter historiske avregningsgrunnlag fra Elhub.
NB! Denne er ikke mulig å kjøre i pilot.

 Test-ID  BSL324-01
 Beskrivelse  Spørring etter historisk avregningsgrunnlag
 Prosesskomponenter  5 – Spørring
 8 – Avregningsgrunnlag
 Forutsetninger  - Spørring kan kun gjøres mot data dere er    gitt tilgang til (tilgangsstyrt)
 - Det spørres etter data over en gitt periode,    maksimalt 1 år
 - Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn    dagens dato
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente historisk  avregningsgrunnlag
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen  Testen starter i Edielportalen
 2. Spør etter avregningsgrunnlag (BRS-NO-324 til Elhub og      tilhørende prosesskomponent “5 – Spørring”)  Spørring om avregningsgrunnlag er sendt til  Elhub
 3. Motta avregningsgrunnlag fra Elhub  Avregningsgrunnlag mottatt
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Forespørsel til nettselskapet

Test ID: BSL601-01

Leverandør for Nettap sender forespørsel til Elhub. Aktuelle forespørsler:
Spørsmål om avregning og fakturering, nettkvalitet, KILE innmelding, forbruk, anlegg og annet.

 Test-ID  BSL601-01
 Beskrivelse  Forespørsel fra  nettselskapet
 Prosesskomponenter  25 – Forespørsel til Nettselskap
 28 – Svar fra Nettselskap
 Forutsetninger  - Målepunktet må finnes og det spørres om et    målepunkt
 - Dette testcaset forutsetter at dere    samarbeider med nettselskapet (DDM) som    svarer på forespørselen
 Tidsfrister  Når som helst
 Oppstart av testen  Dere har behov for data fra  Nettselskapet
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn
     MålepunktID som skal benyttes i testen
 Testen starter i Edielportalen
 2. Send forespørsel til nettselskap (BRS-NO-601 til Elhub og      tilhørende prosesskomponent “25 – Forespørsel til      nettselskap”)  Forespørsel er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta svar fra nettselskapet  Svar på forespørsel er mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres
     manuelt av Elhub og kan ta noen dager
 Testen er godkjent i  Edielportalen

Forespørsel til Elhub

Test ID: BSL602-01

Leverandør for Nettap sender forespørsel til Elhub. Aktuelle forespørsler:
Spørsmål om beregninger, feil, prosesser for oppstart og opphør, prosesser for endring i grunndata,
Portefølje, tredjepartstillganger, strukturdata, måleverdirapportering og annet.

 Test-ID  BSL602-01
 Beskrivelse  Forespørsel til Elhub
 Prosesskomponenter  29 – Forespørsel til Elhub
 30 – Svar fra Elhub
 Forutsetninger  Målepunktet må finnes og det spørres om et  målepunkt
 Tidsfrister  Når som helst
 Oppstart av testen  Dere har et spørsmål eller har funnet en mulig  feil som må behandles manuelt av Elhub
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send forespørsel til Elhub (BRS-NO-602 og tilhørende      prosesskomponent “29 – Forespørsel til Elhub”  Forespørsel er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta svar fra Elhub  Svar fra Elhub er mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen