Testcase for Nettselskap

Denne siden beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollene Nettilknytningstilbyder og Måleverdiinnsamler.

Versjon 0.99

Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.

Anbefalt rekkefølge for testcasekjøring

Her er vår anbefalte rekkefølge for kjøring av testcasene i Pilot Aktørgodkjenning. Husk at det er mulig teste alle testcasene i parallell – så ikke vent med å starte på neste!

 Test-id  Beskrivelse
 DDE312-01  Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt
 DDE313-01  Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt
 DDE313-02  Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt
 DDE313-03  Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt
 DDE313-04  Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt
 DDM312-01  Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak
 DDM313-01  Volumserier for målepunkt – mottak
 DDM121-01  Nytt målepunkt, aktivering og oppstart – innflytting
 DDM122-01  Akrivering i målepunkt og reversering av aktivering
 DDM402-01  Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap tilbake i tid
 DDM302-01  Oppdatering av grunndata – nettselskap
 DDM306-01  Oppdatering av grunndata – endring avregningsform
 DDM315-01  Spørring måleverdier
 DDM324-01  Spørring avregningsgrunnlag

Tester for Nettilknytningstilbyder (DDM)

Beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Nettilknytningstilbyder.

 Test-id  Beskrivelse
 DDM121-01  Nytt målepunkt, aktivering og oppstart – innflytting
 DDM122-01  Akrivering i målepunkt og reversering av aktivering
 DDM302-01  Oppdatering av grunndata – nettselskap
 DDM306-01  Oppdatering av grunndata – endring avregningsform
 DDM312-01  Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak
 DDM313-01  Volumserier for målepunkt – mottak
 DDM315-01  Spørring måleverdier
 DDM324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 DDM402-01  Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap tilbake i tid
 DDM302-01  Oppdatering av grunndata – nettselskap
 DDM306-01  Oppdatering av grunndata – endring avregningsform
 DDM315-01  Spørring måleverdier
 DDM324-01  Spørring avregningsgrunnlag

Nytt målepunkt, aktivering og oppstart – innflytting

Test ID: DDM121-01

Dere skal opprette et nytt målepunkt og aktivere dette målepunktet. Velg gjerne et målepunkt som er opprettet i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv et helt nytt målepunkt.

 Test-id  DDM121-01
 Beskrivelse  Opprettelse av nytt målepunkt, aktivering og oppstart –  innflytting
 Forutsetninger  - Målepunktet er ikke etablert eller definert i Elhub
 - Nettområde må være gyldig og knyttet til netteier
   BRS-NO-123 må initieres innen 3 virkedager fra    aktiveringsdatoen i BRS-NO-122
 Oppstart av testen  Nettselskapet definerer et målepunkt i eget system med  tilhørende målepunkID og øvrig informasjon om  målepunktet
 Tidsfrister  BRS-NO-121:
 Dato for innsendelse er dagens dato
 BRS-NO-122
 Melding om aktivering kan sendes inn:
 - Minimum samme dag som aktivering skjer
 - Maksimalt 6 virkedager før aktivering skjer
 BRS-NO-123
 Frist for innsending er maksimalt tilbake til dagen  målepunktet ble aktivert/strømsatt eller dagen etter siste  innflytting/leverandørskifte.
 Maksimalt 3 år, men dato for eldste gjenstående  avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller  kun videreformidlet.
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen.  Testen starter i Edielportalen
 2. Opprett et nytt målepunkt gjennom BRS-NO-      121 og tilhørende prosesskomponent “15 –      oppdatering av grunndata”  Forespørsel om registrering er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Om mulig sjekk i eget system at nytt målepunkt      er registrert med riktig status  Målepunkt er registrert og står som inaktivt
 5. Aktiver målepunktet gjennom BRS-NO-122 og      tilhørende prosesskomponent “15 –      oppdatering av grunndata”  Forespørsel om aktivering er sendt til Elhub
 6. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 7. Om mulig sjekk i eget system at målepunktet er      aktivert  Målepunktet er aktivert
 8. Kjør en oppstart i målepunktet gjennom      BRS-NO-123 og tilhørende prosesskomponent      “13 – Oppstart i målepunkt”  Forespørsel om oppstart er sendt til Elhub
 9. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 10. Om mulig sjekk i eget system at sluttbruker er      aktiv  Sluttbruker er aktiv på målepunktet
 11. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Aktivering i målepunkt og reversering av aktivering i målepunkt

Test ID: DDM122-01

Et av deres målepunkt skal aktiveres. Etter at aktiveringen er gjennomført viser det seg at noe er feil og aktiveringen må da reverseres. Velg gjerne en aktivering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere målepunkt selv.

 Test-id  DDM122-01
 Beskrivelse  Aktivering i målepunkt og reversering  av aktivering i målepunkt
 Forutsetninger  Målepunktet eksisterer i databasen og  har status aktiv
 Oppstart av testen  Et eksisterende og inaktivt målepunkt  skal nå aktiveres
 Tidsfrister  BRS-NO-122:
 Melding om aktivering kan sendes inn:
 - Minimum samme dag som aktivering    skjer
 - Maksimalt 6 virkedager før aktivering    skjer
 BRS-NO-132
 Reversering kan sendes:
 - Antall dager tilbake (eventuelt frem)    er minimum dato for aktivering
 - Antall dager tilbake er maksimalt 3 år
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll in målepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Aktiver et målepunkt gjennom BRS-NO-122 og tilhørende      prosesskomponent “15 – Oppdatering av grunndata”  Forespørsel om aktivering er sendt til  Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Om mulig sjekk i eget system at målepunktet er aktivert  Målepunkt er aktivert
 5. Reverser aktivering i målepunkt gjennom BRS-NO-132 og      tilhørende prosesskomponent “15 – Oppdatering av grunndata”  Forespørsel om reversering av  aktivering er sendt til Elhub
 6. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 7. Om mulig sjekk i eget system at aktiveringen av målepunktet er      reversert  Aktiveringen av målepunktet er  reversert
 8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt      av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppdatering av grunndata – nettselskap

Test ID: DDM302-01

Dere skal gjøre oppdatering av grunndata for et målepunkt. Velg gjerne en oppdatering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv en oppdatering, for eksempel adresseendring for målepunktet. Oppdateringen gjelder frem i tid.

 Test-id  DDM302-01
 Beskrivelse  Oppdatering av grunndata, for eksempel  endring av adresse for målepunkt
 Forutsetninger  Målepunktet må finnes, ikke være fjernet og må  være tilknyttet nettselskapet
 Oppstart av testen  Sjekk at målepunktet ligger registrert og aktivt i  deres system før dere sender melding om  oppdatering
 Tidsfrister  - Tidligste dato for endring er mimimum dagens    dato
 - Seneste dato for endring er maks 3 virkedager    etter innsendelsesdato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Oppdater grunndata for et målepunkt gjennom      BRS-NO-302 og tilhørende prosesskomponent “15 –      Oppdatering av grunndata”  Forespørsel om oppdatering av grunndata er  sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Om mulig sjekk i eget system at grunndata for et      målepunkt er oppdatert  Grunndata er oppdatert (ny adresse er  registrert)
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppdatering av grunndata og endring av avregningsform

Test ID: DDM306-01

I forbindelse med utrulling av nye AMS målere skal en av deres målepunkt bytte måler. Dere må først gjøre en oppdatering av grunndata hvor dere endrer på målernummeret og MeterReadingCharacteristics (fra manuell «E14», til automatisk «E13»). Deretter registrerer dere endring av avregningsform.

 Test-ID  DDM306-01
 Beskrivelse  Oppdatering av grunndata og endring av  avregningsform
 Forutsetninger  - Målepunktet må finnes, ikke være fjernet    og må være tilknyttet nettselskapet
 - Målepunktet må være profilavregnet
 Oppstart av testen  Finn frem nytt målernummer og oppdater  grunndata
 Tidsfrister  BRS-NO-302:
 - Tidligste dato for endring er minimum    dagens dato
 - Seneste dato for endring er maks 3    virkedager etter innsendelsesdato
 BRS-NO-306:
 - Tidligste dato for endring er minimum    dagens dato
 - Seneste dato for endring er maks 3    virkedager etter innsendelsesdato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Oppdater grunndata for et målepunkt gjennom BRS-NO-302 og      tilhørende prosesskomponent “15 – Oppdatering av grunndata”  Forespørsel om oppdatering av grunndata  er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Om mulig sjekk i eget system at oppdatering er registrert  Grunndata er oppdatert
 5. Endre avregningsform for et målepunkt gjennom BRS-NO-306      og tilhørende prosesskomponent “15 – Oppdatering av      grunndata”  Forespørsel om endring av  avregningsform er sendt til Elhub
 6. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 7. Om mulig sjekk i eget system at endringen er registrert  Endringen er registrert
 8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak

Test ID: DDM312-01

Etter at måledatainnsamler har sendt inn periodevolum og stand til Elhub skal dere motta disse måleverdiene.

 Test-id  DDM312-01
 Beskrivelse  Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak
 Forutsetninger  Måledatainnsamler har samlet inn periodevolum og  stand for et målepunkt i deres nettområde og sendt  dette til Elhub ref. testcase 312-01 for DDE
 Oppstart av testen  Dere skal motta disse måleverdiene
 Tidsfrister  Melding med periodevolum og avlesning til informasjon  sendes fra Elhub til nettselskapet umiddelbart og  senest 1 time etter mottak/estimering
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Som en del av BRS-NO-312 skal dere motta      periodevolum og stand fra Elhub, tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”  Periodevolum og stand er mottatt
 3. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i      eget system  Periodevolum og stand er registrert
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Volumserier for målepunkt – mottak

Test ID: DDM313-01

Etter at måledatainnsamler har sendt inn timesvolumer for foregående døgn til Elhub skal dere motta disse måleverdiene.

 Test-id  DDM313-01
 Beskrivelse  Volumserier for målepunkt – mottak
 Forutsetninger  Måledatainnsamler har samlet inn timesvolumer for  hele foregående døgn og sendt dette til Elhub ref.  testcase BRS313-01 for DDE
 Oppstart av testen  Dere skal motta disse måleverdiene
 Tidsfrister  Melding med timesvolumer sendes fra Elhub til  nettselskapet umiddelbart og senest 1 time etter  mottak/estimering
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Som en del av BRS-NO-313 skal dere motta      timesvolum fra Elhub, tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”  Timesvolumer er mottatt
 3. Sjekk at timeverdier er registrert i eget system  Timesvolumer er registrert
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Spørring måleverdier

Test ID: DDM315-01

Dere skal spørre etter historiske måleverdier for et målepunkt dere har tilgang til.

 Test-id  DDM315-01
 Beskrivelse  Spørring måleverdier
 Forutsetninger  - Spørring kan kun gjøres mot data dere er    gitt tilgang til
 - Det kan spørres etter data for 1 målepunkt
 - Målepunktet det spørres på eksisterer og    har registrerte måleverdier
 - Dere må ha kontrakt i målepunktet i    perioden det spørres for
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente historiske  måleverdier
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID
     som skal benyttes i testen
 Testen starter i Edielportalen
 2. Velg et målepunkt tilhørende eget
     nettavregningsområde og spør etter måleverdier
     gjennom å sende BRS-NO-315 og tilhørende      prosesskomponent “5 – Spørring” til Elhub
 Spørring måleverdier er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta måleverdier fra Elhub  Måleverdier mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Spørring avregningsgrunnlag

Test ID: DDM324-01

Dere skal spørre etter historiske avregningsgrunnlag.
NB! Denne er ikke mulig å gjennomføre i pilot.

 Test-id  DDM324-01
 Beskrivelse  Spørring avregningsgrunnlag
 Forutsetninger  Spørring kan gjøres for 1 nettområde på  gyldighetsdato eller aktuell periode, maksimalt 1  år
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente historiske  avregningsgrunnlag
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen  Testen starter i Edielportalen
 2. Spør etter avregningsgrunnlag gjennom BRS-NO-324 til      Elhub og tilhørende prosesskomponent “5 – Spørring”  Spørring avregningsgrunnlag er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta avregningsgrunnlag fra Elhub  Avregningsgrunnlag mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap tilbake i tid

Test ID: DDM402-01

Dere skal gjøre en korrigering i grunndata. Velg gjerne en korrigering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv en korrigering, for eksempel korrigering av VAT kode for et målepunkt.
Korrigering gjelder tilbake i tid.

 Test-id  DDM402-01
 Beskrivelse  Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap
 Forutsetninger  Det er avdekket feil i grunndata eller en endring i  grunndata er ikke sendt inn innen tidsfristen
 Oppstart av testen  Feilen i grunndata må korrigeres
 Tidsfrister  Så snart som mulig.
 Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid, men  dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om  endringen blir avregnet eller kun videreformidlet
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Korriger grunndata for et målepunkt gjennom      BRS-NO-402 og tilhørende prosesskomponent      “15 – Oppdatering av grunndata”  Forespørsel om korrigering i grunndata er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Om mulig sjekk i eget system at korrigering er      registrert  Grunndata er korrigert
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Tester for Måleverdiinnsamler (DDE)

Beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Måleverdiinnsamler. Testene gjennomføres av BSP der det er aktuelt.

 BRS  Beskrivelse
 DDE312-01  Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt
 DDE313-01  Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt
 DDE313-02  Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt
 DDE313-03  Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt
 DDE313-04  Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt

Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt

Test ID: DDE312-01

Dere har mottatt eller innhentet en stand for et profilavregnet forbruksmålepunkt. Dette kan for eksempel ha blitt gjort i forbindelse med periodisk avlesning av stand eller avlesning av stand i forbindelse med pågående forretningsprosess som for eksempel leverandørskifte. Velg gjerne en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet.

 Test-id  DDE312-01
 Beskrivelse  Oversendelse av måleverdier for profilavregnet  forbruksmålepunkt
 Forutsetninger  Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet  nettselskapet
 Oppstart av testen  Dere har mottatt eller innhentet en stand for et  profilavregnet målepunkt og beregnet periodevolumet  mellom denne og forrige avleste  målerstand
 Tidsfrister  For periodevolum: minimum én gang i året
 Avlesning i forbindelse med forretningsprosesser: i  henhold til forretningsprosessen, normalt 3 virkedager  etter hendelsen
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID      som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send periodevolum, fra-dato og til-dato samt ny      og gammel målestand gjennom BRS-NO-312 og      prosesskomponent “16 – Måleverdier”  Måleverdier er sendt til Elhub
 3. Sjekk at målepunktet har verdier for aktuell      periode i Elhub  Måleverdier er registrert i Elhub
 4. Om mulig sjekk i eget system at måleverdier er      registrert  Måleverdier er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt

Test ID: DDE313-01

I et timeavregnet forbruksmålepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet.

 Test-id  DDE313-01
 Beskrivelse  Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt. I  testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt  (DDE313-01 til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på  måleverdiene, altså varierer kode “estimert”, “endelig estimert” og  “midlertidig”, ikke bare “målt”
 Forutsetninger  - Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet
 - Målepunktet er et forbruksmålepunkt
 - Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub
 - Volumene er gyldige og komplette
 Oppstart av testen  Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele  foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier  og skal sende disse til Elhub
 Tidsfrister  Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+1
 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+5
 Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske  data)
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll      inn MålepunktID som skal benyttes i      testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send timesvolum for foregående      døgn gjennom BRS-NO-313 og      prosesskomponent “16 –      Måleverdier”  Måleverdier sendt til Elhub
 3. Sjekk at målepunktet har verdier for      aktuell periode i Elhub  Måleverdier registrert i Elhub
 4. Om mulig sjekk i eget system at      måleverdier er registrert  Måleverdier er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i      Edielportalen. Dette gjøres manuelt      av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt

Test ID: DDE313-02

I et timeavregnet produksjonsmålepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet.

 Test-id  DDE313-02
 Beskrivelse  Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt.  I testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede  målepunkt (DDE313-01 til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på  måleverdiene, altså varierer kode “estimert”, “endelig estimert” og  “midlertidig”, ikke bare “målt”
 Forutsetninger  - Gyldig målepunkt er tilknyttet nettselskapet
 - Målepunktet er et produksjonsmålepunkt
 - Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub
 - Volumene er gyldige og komplette
 Oppstart av testen  Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele  forgående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier  og skal sende disse til Elhub
 Tidsfrister  Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+1
 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+5
 Frist for korreksjoner:
 3 år (etter det aggregeres historiske data)
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og      fyll inn MålepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send timesvolum for foregående      døgn gjennom BRS-NO-313 og      prosesskomponent “16 –      Måleverdier”  Måleverdier sendt til Elhub
 3. Sjekk at målepunktet har verdier      for aktuell periode i Elhub  Måleverdier registrert i Elhub
 4. Om mulig sjekk i eget system at      måleverdier er registrert  Måleverdier er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i      Edielportalen. Dette gjøres manuelt      av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt

Test ID: DDE313-03

I et timeavregnet kombinasjonsmålepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet.

 Test-id  DDE313-03
 Beskrivelse  Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt. I  testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt  (DDE313-01 til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på  måleverdiene, altså varierer kode “estimert”, “endelig estimert” og  “midlertidig”, ikke bare “målt”
 Forutsetninger  - Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet
 - Målepunktet er et kombinasjonsmålepunkt
 - Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub
 - Volumene er gyldige og komplette
 Oppstart av testen  Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele  foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier  og skal sende disse til Elhub
 Tidsfrister  Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+1
 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+5
 Frist for korreksjoner:
 3 år (etter det aggregeres historiske data)
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og      fyll inn MålepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send timesvolum for foregående      døgn gjennom BRS-NO-313 og      prosesskomponent “16 –      Måleverdier”  Måleverdier sendt til Elhub
 3. Sjekk at målepunktet har verdier      for aktuell periode i Elhub  Måleverdier registrert i Elhub
 4. Om mulig sjekk i eget system at      måleverdier er registrert  Måleverdier er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i      Edielportalen. Dette gjøres manuelt      av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt

Test ID: DDE313-04

I et timeavregnet målepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet.

 Test-id  DDE313-04
 Beskrivelse  Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt. I  testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt  (DDE313-01 til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på  måleverdiene, altså varierer kode “estimert”, “endelig estimert” og  “midlertidig”, ikke bare “målt”
 Forutsetninger  - Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet
 - Målepunktet er et utvekslingsmålepunkt
 - Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub
 - Volumene er gyldige og komplette
 Oppstart av testen  Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele  foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier  og skal sende disse til Elhub
 Tidsfrister  Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt:
 Kl. 07:00 D+1
 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt:
 Kl.07:00 D+5
 Frist for korreksjoner:
 3 år (etter det aggregeres historiske data)
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og      fyll inn MålepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Send timesvolum for foregående      døgn gjennom BRS-NO-313 og      prosesskomponent “16 –      Måleverdier”  Måleverdier sendt til Elhub
 3. Sjekk at målepunktet har verdier      for aktuell periode i Elhub  Måleverdier registrert i Elhub
 4. Om mulig sjekk i eget system at      måleverdier er registrert  Måleverdier er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i      Edielportalen. Dette gjøres manuelt      av Elhub og kan t noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen