Testcase for Kraftleverandør

Denne siden beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenningen for rollen Kraftleverandør

Versjon 0.99

Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.

Testcase 302-313 er delt inn i A og B. A om dere skal bruke fiktive testdata generert av Elhub, B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Kun én av disse er nødvendig å gjennomføre for å oppnå godkjenning.

Anbefalt rekkefølge for testcasekjøring

Her er vår anbefalte rekkefølge for kjøring av testcasene i Pilot Aktørgodkjenning. Husk at det er mulig teste alle testcasene i parallell – så ikke vent med å starte på neste!


For DDQ og DDK med fiktive testdata:

 Test-id  Beskrivelse
 DDQ101-  02  Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt  årsforbruk
 DDQ102-  01  Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med
 kansellering av oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid
 DDK324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 DDQ104-  01  Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet  målepunkt med  reversering av oppstart kraftleveranse
 DDQ103-  01  Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager med oppdatering av  e-postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet  målepunkt
 DDQ103-  02  Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør av  kraftleveranse for profilavregnet målepunkt
 DDQ101-  01  Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med
 kansellering av leverandørbytte frem i tid
 DDQ302-  01-A  Mottak av oppdatering av grunndata (A)
 DDQ306-  01-A  Mottak av endring i avregningsform (A)
 DDQ312-  01-A  Mottak måleverdier, periodevolum og stand (A)
 DDQ313-  01-A  Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier (A)


For DDQ og DDK med kopi av et nettselskaps migrerte produksjonsdata:
*VIKTIG forutsetning til alle testcasene for profilavregnete målepunkt, er at dere må avtale med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal benyttes før testen starter!

 Test-id  Beskrivelse
 DDQ312-  01-B  Mottak måleverdier, periodevolum og stand (B)
 DDQ101-  02  Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt  årsforbruk
 DDQ102-  01*  Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med
 kansellering av oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid
 DDK324-01  Spørring avregningsgrunnlag
 DDQ104-  01*  Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med  reversering av oppstart kraftleveranse
 DDQ103-  01  Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager med oppdatering av  e-postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet  målepunkt
 DDQ103-  02*  Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør av  kraftleveranse for profilavregnet målepunkt
 DDQ313-  01-B  Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier (B)
 DDQ101-  01  Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med
 kansellering av leverandørbytte frem i tid
 DDQ302-  01-B  Mottak av oppdatering av grunndata (B)
 DDQ306-  01-B  Mottak av endring i avregningsform (B)

Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av leverandørbytte frem i tid

Test ID: DDQ101-01

En av deres selgere har inngått en ny avtale med en bedriftssluttbruker. Send melding om oppstart kraftleveranse – leverandørskifte til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Det viser seg så at denne sluttbrukeren ikke ønsker å bytte til dere som kraftleverandør allikevel. Send melding om kansellering oppstart kraftleveranse – leverandørskifte til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

 Test ID  DDQ101-01
 Beskrivelse  Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt  med kansellering av leverandørbytte frem i tid
 Prosesskomponenter  1 – Oppstart kraftleveranse
 31 – Verifiser grunndata i målepunkt
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata som    er mottatt fra Elhub
 - Husk å velge målepunkt som er gyldig for dette    testcaset
 - Informasjon om sluttbruker finnes i testdata som er    mottatt fra Elhub
 - Leverandørbyttet må initieres med en    bedriftssluttbruker med gyldig organisasjonsnummer
 Tidsfrister  Antall dager før oppstartsdato: 1-3 kalenderdager for  timeavregnet
 Tidsfrister kansellering  Før kanselleringsfristen utløper
 Oppstart av testen  Testen startes ved at ny kraftleverandør iverksetter et  leverandørbytte i eget testsystem
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen
     og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen
 Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker
     ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub
     (BRS-NO-611)
 Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta et leverandørbytte
     (BRS-NO-101 og tilhørende prosesskomponent “1
     - Oppstart kraftleveranse”).
 Forespørsel om oppstart kraftleveranse er sendt til  Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Foreta en kansellering av leverandørbyttet
     (BRS-NO-101 og tilhørende
     proseskomponent 1 – Oppstart kraftleveranse      (kansellert skifte) før kanselleringsfristen er utløpt.
     NB! Vi anbefaler at kansellering utføres      umiddelbart etter utført leverandørbytte
     for å unngå at tidsfrist utløper
 Forespørsel om kansellert skifte er sendt til  Elhub
 6. Sjekk at melding om kansellert skifte er mottatt fra      Elhub  Bekreftelse er mottatt
 7. Sjekk at sluttkunde ikke er aktiv i deres      KIS-system  Ny sluttkunde har fått kansellert sin kraftkontakt
 8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.
     Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager
 Testen er godkjent i Edielportalen

Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt årsforbruk

Test ID: DDQ101-02

Etter at dere hadde stand på det lokale kjøpesenteret i helgen fikk dere en del nye kunder. Velg en av disse private sluttbrukerne og send melding om oppstart kraftleveranse – leverandørskifte til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Sluttbrukeren har også lest av sin profilavleste måler på nytt, så dere registrerer målerstanden og sender melding om dette til Elhub. Sluttbrukeren oppgir også at det sannsynligvis vil bli nytt antatt årsforbruk fordi de er flere i familien som benytter leiligheten de bor enn de som bodde der tidligere. Registrer det nye antatte årsforbruket og send melding om dette til Elhub.

 Test-id  DDQ101-02
 Beskrivelse  Leverandørbytte frem i tid for profilmålt  målepunkt med  innsending av målerstand og antatt årsforbruk
 Prosesskomponenter  1 – Oppstart kraftleveranse
 4 – Målerstand/årsforbruk
 6 – Oppdater grunndata
 Forutsetninger  - Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må    det avtales med måledatainnsamler (DDE) at de    sender inn målerstand på det profilavregnede    målepunktet som skal benyttes før testen starter
 - Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på    et av målepunktene i testdata som er mottatt fra    Elhub. Husk å velge et målepunkt som er gyldig for    dette testcaset
 - Informasjon om sluttbruker finnes i testdata som er    mottatt fra Elhub
 - Leverandørbyttet må initieres med en privat    sluttbruker med gyldig fødselsnummer
 Tidsfrist leverandørbytte  Antall dager før oppstartsdato:
 - 3 til 6 dager for profilmålt
 Tidsfrist innsending av målerstand og antatt  årsforbruk  Når som helst
 Oppstart av testen  Testen startes ved at ny kraftleverandør iverksetter et  leverandørbytte i eget testsystem
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttkunde ved å      sjekke grunndata på målepunktet i Elhub      (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta et leverandørbytte (BRS-NO-101 og      tilhørende prosesskomponent “1 – oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om oppstart kraftleveranse er sendttil  Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Sjekk at melding som bekrefter leverandørbyttet      er mottatt fra Elhub når kanselleringsfristen er      gått ut  Melding som bekrefter leverandørbyttet er  mottatt
 6. Sjekk at deres nye sluttkunde er aktiv i deres      KIS-system  Ny sluttkunde har aktiv kraftkontakt
 7. Lagre en mottatt målerstand fra sluttbrukeren og      send denne til Elhub (BRS-NO-311 med      tilhørende prosesskomponent      “4-Målerstand/Årsforbruk”)  Målerstand er sendt til Elhub
 8. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 9. Oppdater sluttbrukerens antatte årsforbruk og      send denne til Elhub (BRS-NO-311 med      tilhørende prosesskomponent      “4-Målerstand/Årsforbruk”)  Antatt årsforbruk er sendt til Elhub
 10. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 11. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid

Test ID: DDQ102-01

En ny sluttbruker har kontaktet dere fordi han skal flytte inn i en bolig om et par dager. Send melding om oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Det viser seg at dere har meldt innflytting frem i tid for denne sluttbrukeren på feil målepunktID. Send melding om kansellering av oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Etter kort tid kontakter sluttbrukeren dere på nytt fordi han har funnet riktig målepunktID. Send så melding om oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Når dette testcaset er fullført kan deres balanseansvarlige kjøre sitt testcase i aktørgodkjenningen.

 Test-id  DDQ102-01
 Beskrivelse  Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid  for timeavregnet målepunkt med kansellering  av oppstart kraftleveranse frem i tid
 Prosesskomponenter  1 – Oppstart kraftleveranse
 6 – Oppdater grunndata
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i    testdata som er mottatt fra Elhub
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for    dette testcaset
 - Innflyttingen må initieres med en privat    sluttbruker med gyldig fødselsnummer (et    tilfeldig 11-sifret tall) som dere finner på selv
 - Teststeg 8 må utføres på egen målepunktID    oppgitt av Elhub
 Tidsfrister  Antall dager før oppstartsdato:
 - Minimum: 1 kalenderdag
 - Maksimum: 4 kalenderdager
 Tidsfrister kansellering  Før kanselleringsfristen utløper
 Oppstart av testen  Testen startes ved at ny kraftleverandør  iverksetter en innflytting frem i tid i eget  testsystem
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke      grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for  siste måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta en innflytting frem i tid (BRS-NO-102 og      tilhørende prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om oppstart kraftleveranse er  sendt til Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Foreta en kansellering av innflyttingen (BRS-NO-102 og      tilhørende prosesskomponent 1 – Oppstart kraftleveranse      (kanseller oppstart)) før kanselleringsfristen er utløpt
     NB! Vi anbefaler at kansellering utføres umiddelbart etter      utført leverandørbytte for å unngå at tidsfrist utløper
 Forespørsel om kansellert innflytting er sendt  til Elhub
 6. Sjekk at melding om kansellert innflytting er mottatt fra      Elhub  Melding om kansellert innflytting er mottatt
 7. Sjekk at sluttbruker ikke er flyttet inn  Det er ikke meldt innflytting på ny sluttbruker
 8. Foreta så en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og      tilhørende prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”) på et spesifikt målepunkt oppgitt i egen      liste på elhub.no  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt  til Elhub
 9. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 10. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid er      mottatt fra Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 11. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv      kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 12. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager med oppdatering av e-postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet målepunkt

Test ID: DDQ103-01

En av deres private sluttbrukere har kontaktet dere og fortalt at hun overtok et hus for 25 dager siden. Dere registrerer hennes innflytting og sender melding om oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Etter kort tid oppgir denne sluttbrukeren også en ny e-postadresse. Dere registrerer sluttbrukerens nye e-postadresse, og sender melding om oppdatering av grunndata til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Så kontakter denne sluttbrukeren dere fordi hun skal flytte ut av boligen sin. Dere må derfor sende melding om opphør på grunn av utflytting til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

 Test-id  DDQ103-01
 Beskrivelse  Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid med  oppdatering av e-postadresse, og opphør på grunn av  utflytting for timeavregnet målepunkt
 Prosesskomponenter  1 – Oppstart kraftleveranse
 3 – Oppdater grunndata
 10 – Opphør kraftleveranse
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata som er    mottatt fra Elhub
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette    testcaset
 - Innflyttingen og opphøret må initieres med en privat    sluttbruker med gyldig fødselsnummer (et tilfeldig 11-    sifret tall) som dere finner på selv
 Tidsfrister innflytting  Antall dager tilbake i tid
 - Minimum: dagens dato
 - Maksimum: 30 virkedager
 Tidsfrist grunndataoppdatering  Tidligste dato for endring:
 - 3 år tilbake i tid
 Seneste dato for endring
 - 3 virkedager etter innsendelsesdato

 OBS! Tidligste frist for innsending av  grunndataoppdatering er dagen etter at  kanselleringsfristen har gått ut
 Tidsfrister opphør  Antall dager før opphørsdato:
 - 1 til 3 kalenderdager for timesavregnet
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandøren iverksetter en  innflytting tilbake i tid i eget testsystem
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttkunde ved å      sjekke grunndata på målepunktet i Elhub      (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103      og tilhørende prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake      i tid er mottatt fra Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og      har aktiv kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 7. Oppdater sluttbrukerens e-postadresse (BRS-NO-      301 og tilhørende prosesskomponent “3 –      Oppdater grunndata”)  Forespørsel om oppdatert e-postadresse er sendt til  Elhub
 8. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 9. Sluttbrukerens e-postadresse er endret i deres      KIS-system  Ny e-postadresse er registrert
 10. Foreta et opphør på grunn av utflytting      (BRS-NO-201 og tilhørende prosesskomponent      “10 – Opphør kraftleveranse”)  Forespørsel om opphør er sendt til Elhub
 11. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 12. Sjekk at deres sluttbruker er inaktiv i deres      KIS-system etter at kanselleringsfristen har gått ut  Sluttbruker har opphørt kraftkontakt
 13. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør av kraftleveranse for profilavregnet målepunkt

Test ID: DDQ103-02

En av deres bedriftssluttbrukere har kontaktet dere fordi de overtok nye lokaler for en uke siden. Dere registrerer innflyttingen deres og sender melding om oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Dessverre misligholder denne bedriftssluttbrukeren avtaleforholdet til dere. Dere må derfor sende melding om opphør av kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

 Test-id  DDQ103-02
 Beskrivelse  Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid og opphør av  kraftleveranse for profilavregnet målepunkt
 Prosesskomponenter  1 – Oppstart kraftleveranse
 10 – Opphør kraftleveranse
 Forutsetninger  - Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må det    avtales med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn    målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal    benyttes før testen starter
 - Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et av    målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub. Husk å    velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset
 - Innflyttingen og opphøret må initieres med en    bedriftssluttbruker med gyldig organisasjonsnummer    (tilfeldig 9-sifret tall) som dere finner på selv
 Tidsfrister innflytting  Antall dager tilbake i tid
 - Minimum: dagens dato
 Maksimum: 30 virkedager
 Tidsfrister opphør  Antall dager før opphørsdato:
 3 til 6 virkedager for profilavregnet
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandøren iverksetter en  innflytting tilbake i tid i eget system
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å      sjekke grunndata på målepunktet i Elhub      (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-      103 og tilhørende prosesskomponent "1 –      Oppstart kraftleveranse)  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Sjekk at melding om innflytting tilbake i tid      er mottatt fra Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert      og har aktiv kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 7. Foreta et opphør av kraftleveranse      (BRS-NO- 202 og tilhørende      prosesskomponent “10 Opphør      kraftleveranse”)  Forespørsel om opphør er sendt til Elhub
 8. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 9. Sjekk at deres sluttbruker er inaktiv i deres      KIS-system etter kanselleringsfristen har      gått ut  Sluttbruker har opphørt kraftkontakt
 10. Sjekk at testen er godkjent i      Edielportalen. Dette gjøres manuelt av      Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse

Test ID: DDQ104-01

Dere er blitt kontaktet av en sluttbruker som ønsker kraftleveranse fra dere. Sluttbrukeren meldte oppstart til sitt nettselskap for en tid tilbake og er lagt på leveringspliktig tariff. Registrer sluttbrukerens kraftkontrakt og send melding om oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

Dere har oppdaget en feil ved leverandørskiftet dere har meldt. For å rette på dette må dere sende melding om reversering av oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister.

 Test-id  DDQ104-01
 Beskrivelse  Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt  for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart  kraftleveranse
 Prosesskomponent  1 – Oppstart kraftleveranse
 Forutsetninger  - Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må det    avtales med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn    målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal    benyttes før testen starter
 - Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et    av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub.
   Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette    testcaset
 - Informasjon om sluttbruker finnes i testdata som er    mottatt fra Elhub
 - Leverandørbyttet må initieres med en privat sluttbruker    med gyldig fødselsnummer
 Tidsfrister  Antall dager tilbake:
 - Minimum: Dagens dato
 - Maksimum: 30 virkedager tilbake i tid, må stemme med    dato for oppstart leveringsplikt
 Tidsfrister reversering  Antall dager tilbake:
 - Minimum: Dagens dato
 - Maksimum: Dato for leverandørskiftet
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandøren iverksetter et  leverandørskifte fra leveringsplikt i eget  testsystem
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunktID som benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å      sjekke grunndata på målepunktet i Elhub      (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta et leverandørskifte fra leveringsplikt      (BRS-NO-104 og tilhørende      prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om leverandørskifte er sendt til Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Sjekk at melding som bekrefter      leverandørskifte fra leveringsplikt er mottatt fra      Elhub  Melding om leverandørskifte fra leveringsplikt er  mottatt
 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er aktiv i deres      KIS-system med oppstartsdato fra startdato for      leveringspliktkontrakten  Ny sluttbruker har aktiv kraftkontakt
 7. Foreta en reversering av leverandørskifte      (BRS-NO-111 og tilhørende      prosesskomponent "1 – Oppstart      kraftleveranse)  Forespørsel om reversering er sendt til Elhub
 8. Sjekk at melding som bekrefter reversering er      mottatt fra Elhub  Melding om bekreftelse av reversering er mottatt
 9. Sjekk at deres nye sluttbruker ikke lenger er      aktiv i deres KIS-system  Ny sluttbruker har fått reversert sin kraftkontakt
 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen      dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak av oppdatering av grunndata (A)

Test ID: DDQ302-01-A

NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ302-01-B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ302-01-A eller DDQ302-01-B for å oppnå godkjenning.

En sluttbruker kontakter dere fordi hun overtok en leilighet for et par dager siden.
Dere foretar en innflytting tilbake i tid. Deretter finner nettselskapet ut at målepunktsadressen er feil og oppdaterer denne. Dere som kraftleverandør mottar oppdatert målepunktsadresse fra Elhub.

 Test-id  DDQ302-01-A
 Beskrivelse  Mottak av oppdatering av grunndata
 Prosesskomponent  1 – Oppstart kraftleveranse
 6 – Oppdater grunndata
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata    som er mottatt fra Elhub
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette    testcaset
 - Innflyttingen må initieres med en privat sluttbruker    med gyldig fødselsnummer (et tilfeldig 11-sifret tall)    som dere finner på selv
 Tidsfrister innflytting  Antall dager tilbake i tid
 - Minimum: dagens dato
 - Maksimum: 30 virkedager
 Tidsfrister oppdatering av grunndata  Tidligste dato for endring:
 - Dagens dato

 Seneste dato for endring:
 - 3 virkedager etter innsendelsesdato
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandøren initierer en  innflytting tilbake i tid og simulerer en innsending av  adresseendring for målepunktet i Edielportalen
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID      som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og      tilhørende prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til  Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid      er mottatt fra Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 5. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har      aktiv kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 6. Send inn ny adresse for målepunktet fra      Edielportalen til Elhub (BRS-NO-302  Ny adresse for målepunktet er mottatt i Elhub
 7. Elhub bekrefter grunndataoppdateringen fra      Edielportalen i BRS-NO-302  Edielportalen har mottatt bekreftelse
 8. Motta melding om addresseendring for målepunktet      fra Elhub (BRS-NO-302 og tilhørende      prosesskomponent "6 – Oppdater grunndata)  Melding om adresseendring for målepunktet er  mottatt
 9. Sjekk at adresseendringen er registrert i eget system  Adresse er registrert
 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak av oppdatering av grunndata (B)

Test ID: DDQ302-01-B

NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ302-01-A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ302-01-A eller DDQ302-01-B for å oppnå godkjenning.

Et nettselskap sender inn en grunndataoppdatering, gjerne i forbindelse med nettselskapets egen kjøring av test caset DDM302-01. Dere som kraftleverandør mottar oppdateringen fra Elhub.

 Test-id  DDQ302-01-B
 Beskrivelse  Mottak av oppdatering av grunndata
 Prosesskomponent  6 – Oppdater grunndata
 Forutsetninger  - Målepunktet det testes på må avtales med    nettselskap
 - Dere må ha kontrakt i målepunktet på dato    nettselskapet sender inn for oppdatering
 Tidsfrister oppdatering av grunndata  Elhub vil videresende informasjon om  grunndataoppdatering så snart endringen er  prosessert og senest en time etter at nettselskapet  sendte den inn
 Oppstart av testen  Testen startes ved at nettselskapet sender inn  grunndataoppdatering
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt      ID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Nettselskap sender inn grunndataoppdatering i      BRS-NO-302  Grunndataoppdatering mottatt i Elhub
 3. Motta melding om grunndataoppdatering for      målepunktet fra Elhub (BRS-NO-302 og tilhørende      prosesskomponent “6 – Oppdater grunndata”)  Melding om grunndataoppdatering for målepunktet er  mottatt
 4. Sjekk at grunndataoppdatering er registrert i eget      system  Grunndataoppdatering er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak av endring i avregningsform (A)

Test ID: DDQ306-01-A

NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ306-01-B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ306-01-A eller DDQ306-01-B for å oppnå godkjenning.

En sluttbruker kontakter dere fordi han/hun overtok en leilighet for et par dager siden.
Dere foretar en innflytting tilbake i tid. Deretter har sluttbrukeren hatt besøk av en montør som byttet ut den gamle måleren med en flunkende ny AMS-måler. Som en følge av målerbyttet sender nettselskapet inn en endring i avregningsform til Elhub som dere deretter mottar.

 Test-id  DDQ306-01-A
 Beskrivelse  Mottak av endring i avregningsform (A)
 Prosesskomponent  1 – Oppstart kraftleveranse
 6 – Oppdatering grunndata
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata    som er mottatt fra Elhub
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for    dette testcaset
 Tidsfrister endring i avregningsform  - Edielportalen vil sende ut melding om    oppdatering med effektuering samme dag
 - Elhub sender beskjed til kraftleverandør innen    én time etter mottatt melding om endring fra    Edielportalen
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandøren initierer  en innflytting tilbake i tid og deretter simulerer en  innsending av endring i avregningsform for  målepunktet i Edielportalen
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og      tilhørende prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til  Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta melding som bekrefter innflytting tilbake i tid fra      Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 5. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv      kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 6. Send inn ny avregningsform (timesavregnet) for      målepunktet fra Edielportalen til Elhub  Ny avregningsform for målepunktet er mottatt
 7. Som kraftleverandør: Motta melding om endring i      avregningsfom for målepunktet fra Elhub (BRS-NO-306      og tilhørende prosesskomponent “6 – Oppdatering      grunndata (Endret målepunktdata)”)  Melding om endring av avregningsform for  målepunktet er mottatt
 8. Sjekk at endringen av avregningsformen er registrert i      eget system  Ny avregningsform er registrert
 9. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak av endring i avregningsform (B)

Test ID: DDQ306-01-B

NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ306-01-A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ306-01-A eller DDQ306-01-B for å oppnå godkjenning.

En sluttbruker har hatt besøk av en montør som byttet ut den gamle måleren med en flunkende ny AMS-måler. Som en følge av målerbyttet sender nettselskapet inn en endring i avregningsform til Elhub som dere deretter mottar. Nettselskapets innsending kan gjerne kombineres med nettselskapets egen kjøring av case DDM306-01, dette vil medføre mottak av BRS-NO-302 i samme test.

 Test-id  DDQ306-01-B
 Beskrivelse  Mottak av endring i avregningsform (B)
 Prosesskomponent  6 – Oppdatering grunndata
 Forutsetninger  - Nettselskap initierer testen på målepunkt avtalt    med dere
 - Dere må ha en aktiv kontrakt i målepunktet
 Tidsfrister endring i avregningsform  - Edielportalen vil sende ut melding om    oppdatering med effektuering samme dag
 - Elhub sender beskjed til kraftleverandør innen    en time etter mottatt melding om endring fra    Edielportalen
 Oppstart av testen  Elhub vil videresende informasjon om endring i  avregningsform så snart endringen er prosessert  og senest en time etter at nettselskapet sendte  den inn
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen. Fyll inn Målepunkt ID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Nettselskap sender inn melding om endring i      avregningsform til Elhub i BRS-NO-306  Endring i avregningsform mottatt i Elhub
 3. Motta melding om endring i avregningsform for      målepunktet fra Elhub (BRS-NO-306 og tilhørende      prosesskomponent “6 – Oppdatering grunndata(Endret      målepunktdata)”)  Melding om endring av avregningsform for  målepunktet er mottatt
 4. Sjekk at endringen i avregningsform er registrert i eget      system  Ny avregningsform er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak måleverdier, periodevolum og stand (A)

Test ID: DDQ312-01-A

NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ312-01-B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ312-01-A eller DDQ312-01-B for å oppnå godkjenning.

En bedriftssluttbruker kontakter dere fordi de overtok nye lokaler for et par dager siden.
Dere foretar en innflytting tilbake i tid. Deretter sender nettselskapet inn periodevolum og stand for dette målepunktet. Dere som kraftleverandør mottar periodevolum og stand fra Elhub.

 Test-id  DDQ312-01-A
 Beskrivelse  Mottak måleverdier, periodevolum og stand (A)
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata som er    mottatt fra Elhub, målepunkt for denne testen er    profilavregnet forbruksmålepunkt
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette    testcaset
 - Innflyttingen må initieres med en bedriftssluttbruker med    gyldig organisasjonsnummer (et tilfeldig 9-sifret tall) som    dere finner på selv
 Tidsfrister innflytting  Antall dager tilbake i tid:
 - Minimum: dagens dato
 - Maksimum: 30 virkedager
 Tidsfrister mottak måleverdier  Melding med periodevolum og avlesning til informasjon  sendes fra Elhub til kraftleverandør umiddelbart og senest  1 time etter mottak/estimering
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandør initierer en innflytting  tilbake i tid og  simulerer en innsending av periodevolum  og stand for  målepunktet i Edielportalen
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn      MålepunkID som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å      sjekke grunndata på målepunktet i Elhub      (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103      og tilhørende prosesskomponent “1 –      Oppstart kraftleveranse”)  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt  til Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Sjekk at melding som bekrefter innflytting      tilbake i tid er mottatt fra Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og      har aktiv kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 7. Edielportalen simulerer nå      måleverdiinnsender og sender inn      periodevolum og stand for målepunktet til Elhub  Periodevolum og stand for målepunktet er sendt fra  Edielportalen til Elhub
 8. Motta melding om periodevolum og stand fra      Elhub (BRS-NO-312 og tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”)  Periodevolum og stand er mottatt
 9. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i      eget system  Periodevolum og stand er registrert
 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen.      Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta      noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak måleverdier, periodevolum og stand (B)

Test ID: DDQ312-01-B

NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ312-01-A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ312-01-A eller DDQ312-01-B for å oppnå godkjenning.

Et nettselskapet sender inn periodevolum og stand for et målepunkt der dere har kontrakt, gjerne i forbindelse med. Test case DDM312-01. Dere som kraftleverandør mottar deretter periodevolum og stand fra Elhub.

 Test-id  DDQ312-01-B
 Beskrivelse  Mottak måleverdier, periodevolum og stand
 Prosesskomponenter  7 – Måleverdier
 Forutsetninger  - Nettselskap sender inn periodevolum og stand for et    avtalt målepunkt der dere har kontrakt
 - Målepunktet er profilavregnet
 Tidsfrister mottak måleverdier  Melding med periodevolum og avlesning til informasjon  sendes fra Elhub til kraftleverandør umiddelbart og  senest 1 time etter mottak/estimering
 Oppstart av testen  Testen startes ved at nettselskap sender inn  periodevolum og stand for et avtalt målepunkt der dere  har kontrakt som kraftleverandør
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID      som skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Nettselskap sender inn periodevolum og stand      (BRS-NO-312)  Periodevolum og stand er mottatt i Elhub
 3. Motta melding om periodevolum og stand fra      Elhub (BRS-NO-312 og tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”)  Periodevolum og stand er mottatt av kraftleverandør
 4. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i eget      system  Periodevolum og stand er registrert
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier (A)

Test ID: DDQ313-01-A

NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ313-01-B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ313-01-A eller DDQ313-01-B for å oppnå godkjenning.

En sluttbruker har tatt kontakt fordi hun nettopp har flyttet inn i en villa. Send melding om innflytting tilbake i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Nettselskapet sender så inn en volumserie for målepunktet til Elhub. Elhub videresender så informasjon om volumserie til dere. Det viser seg så at dere mangler avregningsgrunnlag for en periode og dere må etterspørre måleverdier fra Elhub.

 Test-id  DDQ313-01-A
 Beskrivelse  Mottak måleverdier, volumserie og spørring på  måleverdier
 Forutsetninger  - Initier testen på et av målepunktene i testdata    som er mottatt fra Elhub, målepunkt for denne    testen er timeavregnet forbruksmålepunkt
 - Husk å velge et målepunkt som er gyldig for    dette testcaset
 - Innflyttingen må initieres med en privat    sluttbruker med gyldig fødselsnummer (et    tilfeldig 11-sifret tall) som dere finner på selv
 Tidsfrister innflytting  Antall dager tilbake i tid
 - Minimum: dagens dato
 - Maksimum: 30 virkedager
 Tidsfrister mottak måleverdier  Melding med timeverdier sendes fra Elhub til  kraftleverandør umiddelbart og senest 1 time  etter mottak/estimering
 Tidsfrister spørring måleverdier  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Oppstart av testen  Testen startes ved at kraftleverandør initierer  innflytting tilbake i tid, og simulerer en innsending  av volumserie for  målepunktet i Edielportalen
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke      grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611)  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og      tilhørende prosesskomponent “1 – Oppstart      kraftleveranse”)  Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til  Elhub
 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 5. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid er      mottatt fra Elhub  Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt
 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv      kraftleveranse i deres system  Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye  kraftleverandør
 7. Edielportalen simulerer nå måleverdiinnsender og      sender inn timeverdier for målepunktet til Elhub  Timeverdier for målepunktet er sendt fra  Edielportalen til Elhub
 8. Motta timeverdier fra Elhub (BRS-NO-313 og tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”  Timeverdier er mottatt
 9. Sjekk at timeverdier er registrert i eget system  Timesverdier er registrert
 10. Foreta søk etter historiske måleverdier på målepunktet      for perioden dere sendte inn timeverdier (BRS-NO-315      og tilhørende prosesskomponent “5 – Spørring”)  Forespørsel om måleverdier er sendt til  Elhub
 11. Sjekk at melding som returnerer etterspurte data er      mottatt fra Elhub  Melding om måleverdier er mottatt
 12. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen

Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier (B)

Test ID: DDQ313-01-B

NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ313-01-A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ313-01-A eller DDQ313-01-B for å oppnå godkjenning.

Et nettselskap sender inn en volumserie for et målepunkt der dere har kontrakt som kraftleverandør til Elhub. Innsendingen kan gjerne være i forbindelse med nettselskapets kjøring av test case DDM313-01. Elhub videresender informasjon med volumserie til dere. Senere viser det seg at dere mangler avregningsgrunnlag for en periode og dere må etterspørre måleverdier fra Elhub.

 Test-id  DDQ313-01-B
 Beskrivelse  Mottak måleverdier, volumserie og spørring  på måleverdier (B)
 Prosesskomponent  5 – Spørring
 7 – Måleverdier
 Forutsetninger  - Nettselskap initierer testen på avtalt    målepunkt der dere har kontrakt
 - Målepunktet må være timeavregnet
 Tidsfrister mottak måleverdier  Melding med timeverdier sendes fra Elhub til  kraftleverandør umiddelbart og senest 1 time  etter mottak/estimering
 Tidsfrister spørring måleverdier  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn  dagens dato
 Oppstar av testen  Testen startes av nettselskap som sender inn  melding til Elhub
 Kraftleverandør må selv starte testen i  Edielportalen
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal      benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Nettselskap sender inn volumserie  Volumserie er mottatt i Elhub
 3. Motta måleverdier fra Elhub (BRS-NO-313 og tilhørende      prosesskomponent “7 – Måleverdier”)  Timeverdier er mottatt av kraftleverandør
 4. Sjekk at timeverdier er registrert i eget system  Timeverdier er registrert
 5. Foreta søk etter historiske måleverdier på målepunktet for      perioden timeverdiene gjalst (BRS-NO-315 og tilhørende      prosesskomponent “5 – Spørring”)  Forespørsel om måleverdier er sendt til Elhub
 6. Sjekk at melding som returnerer etterspurte data er mottatt      fra Elhub  Melding om måleverdier er mottatt
 7. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen