Generell innledning for test i Aktørgodkjenning

Dette er en generell innledning som gjelder alle testcase for alle roller i Aktørgodkjenningen.

Bakgrunn

Å sikre at aktørene i kraftmarkedet har fått tilpasset sine IT-løsninger og er klare til å ta dem i bruk ved Go Live er avgjørende for at Elhub skal bli en suksess. Det er derfor kritisk at alle markedsaktører gjennomfører et sett av tester mot Elhub som del av sin forberedelses- og godkjenningsprosess. Denne prosessen vil også omfatte sertifisering mot Edielportalen og opplæring som utføres både av Elhub og av egen systemleverandør.

Denne siden beskriver de testene som alle aktører skal gjennomføre som del av sin Aktørgodkjenning mot Elhub.

Aktørgodkjenning skal gjennomføres i henhold til forslag til endring i forskrift fra NVE.

Hensikt

Hensikten med Aktørgodkjenning er å verifisere at alle aktørene i kraftmarkedet har fått tilpasset sine IT-løsninger og er klare til å ta i bruk disse mot Elhub ved go-live. Dette omfatter å:

 • Verifisere at alle aktører har fått installert en Elhub-versjon i sitt testmiljø og kan kommunisere med Elhub       fra dette miljøet
 • Verifisere at alle aktører kan kjøre et utvalg av definerte prosesser mot Elhubs testmiljø
 • Bidra til opplæring av aktørene for å sikre at de forstår hvordan Elhub fungerer

Deltakere

Alle aktører som skal kommunisere med Elhub skal gjennomføre Aktørgodkjenning. Dette omfatter:

 • Kraftleverandører
 • Nettselskaper
 • Regulert kraftleverandør
 • Balanseansvarlige
 • Tredjeparter
 • Aktører med BSP-rolle

Testbasis

Aktørgodkjenning skal gjennomføres på den Elhub-versjonen som skal brukes ved Go Live. Denne dekker EMIF, BRS og BIM.


Omfang

Omfanget av aktørgodkjenning vil avhenge av aktørtype og rolle. De fleste rollene vil ha et sett tester som dekker de vanligste prosessene. Alle tester er beskrevet i detalj i undersidene til denne siden.

En test vil kun dekke funksjonalitet og meldingsutveksling for en rolle. Dersom f.eks. en kraftleverandør kjører et leverandørbytte vil testen dekke å sende inn melding om bytte, å motta en kvittering (dersom dette er bedt om) og å motta en bekreftelse på at leverandørbyttet er gjennomført når kanselleringsfristen er gått ut.
I testen vil ikke nettselskapet få beskjed om endringen, selv om Elhub i virkeligheten vil sende en slik melding. Årsaken til dette er at alle aktører skal kunne gjennomføre sine tester uavhengig av hverandre. I noen testcase, der det er hensiktsmessig, er det likevel mulig at flere roller inngår. Dette er spesifisert i beskrivelsen av de casene det gjelder.

Under er en oversikt over tester som vil inngå i Aktørgodkjenning for alle roller:

Tester for Nettselskap (DDM, DDE og BSP):
- Opprettelse og aktivering av målepunkt
- Oppdatering av grunndata på et målepunkt
- Innsending av måleverdier for ulike typer målepunkt
- Spørring på måleverdier
- Reversering av nytt målepunkt
- Test av BSP for DDE-rollen

Tester for Kraftleverandør (DDQ):
- Innflytting tilbake i tid
- Opphør av kraftleveranse
- Leverandørbytte
- Kansellering av leverandørbytte
- Oppdatering av grunndata
- Endring i avregningsform
- Verifisering av grunndata i målepunkt
- Mottak av måleverdier

Tester for Leveringspliktig kraftleverandør (SLR):
- Oppstart i målepunkt
- Oppdatering av grunndata
- Spørring grunndata
- Mottak av måleverdier
- Spørring måleverdier, spørring avregningsgrunnlag
- Forespørsel til nettselskap
- Forespørsel til Elhub

Tester for Leverandør for Nettap (BSL):
- Spørring på avregningsgrunnlag
- Forespørsel til nettselskap
- Forespørsel til Elhub

Tester for Balanseansvarlig (DDK):
- Spørring på avregningsgrunnlag

Tester for Tredjepart (AG):
- Spørring på måleverdier
- Oppdatering av tredjeparts tilgang

Tester for Query (QRY):
- Verifisering av grunndata i målepunkt

Tester som ikke er dekket

Aktørgodkjenning vil i utgangspunktet ikke omfatte tester som krever involvering av en annen markedsaktør enn den som tester. Det vil imidlertid bli gjort enkelte unntak der det er hensiktsmessig. I enkelte tilfeller vil det også være mulig for en aktør å teste mottak av meldinger gjennom å initiere en prosess i Elhub fra Edielportalen.

Testmiljø

Det er følgende krav til Testmiljø:

 • Må kunne brukes til gjennomføring av Elhub-testing i parallell med og uavhengig av pågående Edifact       meldingsutveksling, og i størst mulig grad uavhengig av andre aktørers testing.
 • Må muliggjøre tester som genererer endringer i data i systemet det testes fra, f.eks.       grunndataoppdateringer og leverandørbytter
 • Kan settes opp med et definert sett av testdata. For nettselskap vil det være mulig å benytte kopi av egne       produksjonsdata i aktørgodkjenningen
 • Benytter samme kommunikasjonskanaler i test mot Edielportalen og Elhub som produksjonssystemet vil       benytte mot Elhub i drift

Testdata

Det er hver aktørs ansvar å sikre at testdata håndteres på en trygg måte og at potensielt sensitive data ikke kommer på avveie under testing. Elhub vil påse at samme sikkerhetskrav er ivaretatt sentralt.

Testdata for nettselskaper og regulert kraftleverandør

Testdata som brukes i Aktørgodkjenning for nettselskaper og regulert kraftleverandør vil være basert på en kopi av produksjonsdata fra et avtalt tidspunkt. Disse dataene skal sendes til Elhub som migreringsfiler og vil bli kopiert til Elhub testmiljø. Dette sikrer at aktørenes databaser er synkrone med Elhub på det tidspunktet som testene kjøres.
Aktørene velger ut hvilke målepunkter og kontrakter de skal bruke i testene ut fra de data de har tilgjengelig i sitt testmiljø. De kan da velge å kopiere reelle prosesser som er kjørt i produksjon etter tidspunktet for siste migrering. Dette vil også gi mulighet for å verifisere testresultat mot det reelle resultat i produksjon.

Testdata for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query

Testdata som brukes i Aktørgodkjenning for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query vil være fiktive testdata. Årsaken til dette er at testene for hver aktør skal kunne kjøres uavhengig av andre markedsaktører. Elhub vil generere et Excel-ark med testdata for hver aktør som vil bli distribuert til aktørene før oppstart av test. Hvert testcase har et unikt testdatasett, og test-ID’en er identisk for hvert testcase med tilhørende testdata. Elhub genererer 20 målepunkt for hvert testcase slik at dersom test caset feiler har man mulighet til å teste på nytt.
For aktører som har tilgang på migrerte testdata fra nettselskap, kan det benyttes til testingen. Noen av test casene er tilpasset bruk av migrerte test data ved at de er delt opp i en A- og B-versjon. Versjon A vil være tilpasset de som tester med fiktive testdata mens versjon B er for migrerte testdata.

Forberedelser i Edielportalen

Edielportalen vil fungere som testlogg for aktørgodkjenning. Start alle testene i Edielportalen før testene startes i eget system!

 • Sjekk at aktørene som skal gjennomføre testen har registrert alle prosesskomponenter med tilhørende IT-systemer og adressering. Dersom aktøren har gjort endringer etter aktørsertifiseringen må dette registreres i Edielportalen før testen starter.
 • Sjekk at aktørene som skal gjennomføre testen har registrert en testressurs.

Gjennomføring

Aktørgodkjenning skal gjennomføres ved at aktørene kjører et sett med forretningsprosesser mot Elhub fra sitt system. De vil også få svarmeldinger fra Elhub slik at de kan sjekke resultatet av testen i eget system.

Samtidig må de logge på Edielportalen og starte testcase for Aktørgodkjenning og følge instruks for hvert teststeg.

Hver aktør vil finne status på egne tester i Edielportalen. Basert på status i Edielportalen vil det rapporteres en samlet status for alle aktører på elhub.no.

Under beskrevet en generell prosess for gjennomføring av en test:
1. Velg ut en test som skal kjøres ut fra definerte tester i undersidene til denne siden.
2. Velg hvilket målepunkt, ID eller annen info som testen skal kjøres for.
    a. Kraftleverandør, Balanseansvarlig, Tredjepart og Query finner testdata i Excel-ark. evt. fra testdata fra         nettselskap.
    b. Nettselskap og Regulert kraftleverandør velger fritt ut fra hvilken type test dere skal kjøre og hvilke         testdata som er tilgjengelig. Se også avsnitt over om testdata.
3. Logg på Edielportalen og start testcase for aktuell test og følg instruks i teststeg.
4. Start aktuell test fra eget system.
5. Sjekk at alle statuser i eget system er korrekt etter at melding er sendt til Elhub.
6. Vent på eventuell kvittering fra Elhub og sjekk at ny status i eget system er som forventet.
7. Vent på eventuell bekreftelse fra Elhub med gitt tidsfrist dersom dette er en del av testen.
8. Sjekk at ny status i eget system er som forventet.
9. Sjekk teststatus i Edielportalen. Dersom status er godkjent er testen ferdig, dersom status er ikke godkjent     må testen kjøres på nytt. Det kan ta opptil et par dager for Edielportalen å godkjenne testen.