Unntak fra aktørgodkjenning

Avregningsforskriften § 1-4 første ledd bokstav c lyder: «Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne forskrift.». Hensikten med godkjenningen er å sikre at alle aktører er i stand til å utveksle meldinger med Elhub i henhold til gjeldende meldingsformat og gjeldende prosesser i markedet (BRS’er). Godkjenningen gjøres pr rolle.

Elhub krever vi at en aktør godkjennes for alle obligatoriske BRS’er som er knyttet opp mot rollene aktørene innehar . Imidlertid er det slik at det finnes noen aktører som kun opererer i engros-markedet og som ikke har noen eksterne sluttbrukere. Disse aktørene har tradisjonelt ikke implementert støtte for markedsprosesser som leverandørbytte, innflytting/utflytting osv i nåværende marked, og er ikke sertifisert for denne typen meldingsutveksling i dagens marked. Elhub vil derfor, etter nærmere avtale med aktuell aktør, åpne for å gi unntak fra krav om Elhub aktørgodkjenning for spesifikke BRS’er.
Unntak vil kun gis på følgende premisser:

• Unntak må søkes og begrunnes eksplisitt for hver BRS, og vil kun inngis dersom det kan dokumenteres at det ikke vil skje leverandørbytter/innflytting/utflytting på samtlige målepunkter aktøren er ansvarlig for og at det således ikke er behov for meldingsutveksling for disse prosessene

• Det vil ikke gis unntak for prosesser som aktøren ikke kan dokumentere at de ikke vil måtte gjennomføre, for eksempel vil et nettselskap ikke kunne få unntak fra kravet om sertifisering for måleverdirapportering, grunndataoppdatering osv

• Unntaket gjelder kun for kravet om aktørgodkjenning forut for Elhub Go-Live, dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg nødvendig å gjennomføre leverandørbytter/utflytting/innflytting på et målepunkt må aktøren utvikle støtte for dette i sine systemer og sørge for å bli sertifisert før prosessen kan gjennomføres

• Unntaket skal kontraktsfestes som et vedlegg til brukeravtalen mellom Elhub og aktøren

• Søknad om unntak sendes til post@elhub.no


Aktørgodkjenning for de med innvilget unntak

En aktør som har fått innvilget unntak for implementering av spesifikke BRS’er kan søke om unntak for spesifikke testcaser i aktørgodkjenning. Dette gjøres direkte i Edielportalen. Elhub vil godkjenne unntak for testcaser som verifiserer BRS’er som aktøren har fått unntak fra å implementere. De testcasene som aktøren har fått innvilget unntak fra vil fremstå som valgfrie i Edielportalen og vil ikke lenger være obligatoriske.