Unntak fra aktørgodkjenning

Avregningsforskriften § 1-4 første ledd bokstav c lyder: «Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne forskrift.». Hensikten med godkjenningen er å sikre at alle aktører er i stand til å utveksle meldinger med Elhub i henhold til gjeldende meldingsformat og gjeldende prosesser i markedet (BRS’er). Godkjenningen gjøres pr rolle.

Elhub krever at en aktør godkjennes for alle obligatoriske BRSer som er knyttet opp mot rollene aktørene innehar. Imidlertid er det slik at det finnes noen aktører som f.eks. kun opererer i engrosmarkedet og som ikke har noen eksterne sluttbrukere. Disse aktørene har tradisjonelt ikke implementert støtte for markedsprosesser som leverandørbytte, innflytting/utflytting osv. i nåværende marked, og er heller ikke sertifisert for denne typen meldingsutveksling i dagens marked. Elhub vil derfor, etter nærmere avtale med aktuell aktør, åpne for å gi unntak fra krav om Elhub aktørgodkjenning for spesifikke BRSer. For å forenkle oppfølgingen av aktørenes unntakssøknader, samt at hver aktør har et korrekt sett av obligatoriske testcase å forholde seg til i aktørgodkjenningen har vi utviklet en unntaksmodul i Edielportalen.

Unntak vil gis på følgende premisser:

• Unntak må søkes per testcase for aktørgodkjenning i Edielportalen og begrunnes med BRS eller annen årsak

• Elhub vil ved behov ta kontakt med aktøren og be om ytterligere dokumentasjon som begrunner at    prosessene (BRSene) det søkes unntak fra ikke vil gjennomføres og at det således ikke er behov for    meldingsutveksling for disse prosessene

• Etter å ha mottatt søknad via Edielportalen og eventuell annen nødvendig dokumentasjon vil Elhub behandle    søknaden og sende en oversikt over innvilgede unntak per BRS, som aktøren må bekrefte og returnere til    Elhub

• Noen prosesser vil det ikke være mulig å søke unntak fra. For eksempel vil et nettselskap ikke kunne få    unntak fra kravet om sertifisering for måleverdirapportering og grunndataoppdatering

• Aktøren har ikke tillatelse til å benytte de BRSene det er innvilget unntak for. Dersom aktøren ønsker å    benytte disse BRSene plikter aktøren å varsle Elhub. Unntaket vil da annulleres og aktøren må gjennomføre    tilhørende aktørgodkjenning i forkant av at de aktuelle BRSene tas i bruk

• Unntak vil være gyldig frem til 01.01.2021. Aktøren vil få varsel forut for unntakets utløp og aktøren må da    fornye dette dersom det er ønskelig å opprettholde det

• Unntaket skal kontraktsfestes som et vedlegg til brukeravtalen mellom Elhub og aktøren


Aktører som allerede har fått innvilget unntak

En aktør som allerede har fått innvilget unntak fra en eller flere BRSer trenger ikke å dokumentere dette på nytt, men må likevel sørge for å søke om unntak fra testcasene i Edielportalen. Grunnen til det er for å sikre at enhver aktør står oppført med et korrekt sett av obligatoriske testcase som må gjennomføres og godkjennes i løpet av aktørgodkjenningen.


NB! Enkelte aktører skal ikke søke om unntak

Regulerte kraftleverandører for sentral-, industri- og produksjonsnett uten målepunkt som kan legges på leveringsplikt skal ikke søke om unntak. Disse spesielle aktørene må likevel registrere en aktør i Edielportalen med Elhub-rolle SLR, men det vil altså ikke være krav om å registrere meldinger, prosesskomponenter eller Edieladressering. Det er dermed heller ikke krav om sertifisering med tilhørende søknader om unntak.


Se veiledning for å søke unntak i Edielportalen