Aktørgodkjenning

Etablering av Elhub medfører både funksjonelle endringer i markedsprosessene i kraftmarkedet og tekniske endringer i selve meldingsutvekslingen. Dette vil gjelde alle typer av markedsaktører:

  • Kraftleverandører
  • Nettselskaper
  • Balanseansvarlige
  • Tredjeparter
  • Aktører med BSP-rolle


Hver markedsaktør må:
• Gjøre tilpasninger i IT-systemer og eksterne grensesnitt og sørge for at IT-systemet blir sertifisert og    godkjent
• Endre sine interne arbeidsprosesser og gjennomføre intern opplæring
• Gjennomføre aktørgodkjenning

Det er markedsaktørene selv som er ansvarlig for punktene over, men Elhub-prosjektet vil følge opp og bistå aktørene både i planlegging og gjennomføring av sine interne prosjekter.

Krav til testmiljø

Det er påkrevd at alle aktører har et systemoppsett som gjør det mulig å gjennomføre de testaktiviteter Elhub-prosjektet legger opp til.
Alle aktører må ha systemer som:

  • Kan brukes til gjennomføring av Elhub-testing i parallell med og uavhengig av pågående Edifact       meldingsutveksling, og i størst mulig grad uavhengig av andre aktørers testing
  • Muliggjør tester som genererer endringer i data i systemet det testes fra, f.eks. grunndataoppdateringer og       leverandørbytter
  • Kan settes opp med et definert sett av testdata. Det vil være mulig å benytte kopi av egne produksjonsdata i       aktørgodkjenningen
  • Benytter tilsvarende kommunikasjonsoppsett i test mot Edielportalen og Elhub som produksjonssystemet       vil benytte mot Elhub i drift

Hvis man for eksempel skal ha et produksjonssystem i drift mot Elhub som består av et lokalt kjernesystem som skal kommunisere med Elhub via et sentralt integrasjonslag. må man gjennomføre testingen med det samme kommunikasjonsoppsettet.

Testprosessen

Sertifisering- og godkjenningsprosessen består av tre steg:
1. Systemsertifisering i Edielportalen. Verifisering av at aktørenes systemer og systemkombinasjoner støtter Elhubs tekniske spesifikasjon (EMIF) og meldingsspesifikasjon (BIM).

2. Systemgodkjenning i Elhub. Verifisering av at at markedsprosessene er korrekt implementert i systemene og at systemkombinasjonen fungerer ende til ende i Elhub

3. Aktørgodkjenning i Elhub. Verifisering av at aktøren kan utføre en ende-til-ende prosess med andre aktører gjennom Elhub for de aktuelle rollene