Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017.

Nyheter

10.05.2016

Nytt sertifikat i Edielportalen

Som tidligere informert om har vi nå gått over til å bruke Statnetts virksomhetssertifikat på meldinger som sendes ut fra Edielportalen. Informasjon om det nye sertifikatet kan du finne her.

Les mer

Home box 1

Elhub for aktører

Elhub skal forholde seg til og understøtte krav som NVE fremmer i sine forskrifter. En vesentlig innstramming er at det i Elhub må være samme sluttbruker som inngår avtale om bruk av nettet og kraftleveranse i ett målepunkt, og at sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Samtidig stilles det høye krav til personvern og datsikkerhet i involverte IT-løsninger og i utveksling av informasjon.

Les mer

Home box 2

Rollemodell

Figuren nedenfor beskriver på en overordnet konseptuell måte hvordan markedsaktørene og deres tjenesteleverandører vil være organisert i Elhub.

Les mer

Home box 3

Markedsprosesser og spesifikasjoner

På denne siden kan du i hovedsak laste ned BRS og BIM dokumenter som er utviklet av Elhub AS for å beskrive forretningsprosesser ved innføring av Elhub (BRS) og de elektroniske meldingene dette medfører (BIM), samt annen relevant informasjon.

Les mer

Milepæl 3 - Migrering

Innenfor 15. april 2016 skal alle markedsaktørene passere milepæl M3. Dette er den første milepælen hvor aktørene skal sende inn delta-uttrekk, samt motta og gjøre korrigeringer basert på avviksfiler. I tillegg innføres det kvalitetskrav til dataene som sendes inn. Denne siden beskriver aktiviteter som ender i milepæl M3, samt peker til alle ressurser som trengs for å nå milepælen.

Les mer

Milepæl 3 - Systemsertifisering og aktørregistrering

På milepæl M3 skal alle kjernesystemer være sertifisert i Edielportalen for de rollene systemet skal betjene. Dette innebærer å kjøre, og få godkjent alle obligatoriske testcase som er publisert. Det vil etableres 2 versjoner av Edielportalen, som begge vil være gyldige for systemsertifisering til M3.

Les mer

Filformat for migrering

Når data overføres fra aktørenes systemer til Elhub gjøres dette via DAM-verktøyet. Det er spesifisert et eget filformat for migreringsfiler og et eget filformat for avvikfiler.

Les mer

Opplæring

Ansatte hos ca. 350 markedsaktører skal begynne å jobbe daglig med Elhub fra februar 2017. Det betyr at disse “nye brukerne” må lære seg de nye forskriftskravene og markedsreglene og de nye arbeidsprosessene og de må gjennomføre oppgavene sine på en annerledes måte enn i dag.

Les mer